REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 283

DECYZJA NR 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Amunicyjnym - Ammunition Support Partnership, funkcjonującym w ramach NSPO

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i lit. c, pkt 11 lit. e i lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku ze zmianami organizacyjnymi Organizacji NATO do Spraw Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia - NATO Maintenance and Supply Organization (NAMSO), w tym zmianą jej nazwy na Organizację Wsparcia NATO - NATO Support Organisation (NSPO), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 351/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Amunicyjnym - Ammunition Support Partnership, funkcjonującym w ramach NSPO (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Szef Agencji Uzbrojenia:"

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizuje współpracę z Partnerstwem Amunicyjnym - Ammunition Support Partnership (ASP) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA) General Services Programme w porozumieniu z instytucjami eksperckimi oraz organami logistycznymi, zgodnie z zadaniami określonymi w § 2 decyzji Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. uchylającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 191) - właściwymi dla zakresu działania ASP oraz innymi instytucjami według potrzeb;";

2) w § 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek Szefa Agencji Uzbrojenia instytucja ekspercka oraz organ logistyczny sprzętu wojskowego (SpW), objętego zakresem działania ASP:";

3) w § 3 wyrazy "Szefa Inspektoratu Uzbrojenia" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Uzbrojenia";

4) w § 4 wyrazy "Szef Inspektoratu Uzbrojenia" zastępuje się wyrazami "Szef Agencji Uzbrojenia".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA