REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 59

DECYZJA NR 50/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Agencji Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Agencji Uzbrojenia, zwanej dalej "AU";

2) oznakę rozpoznawczą AU, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIA]

Załączniki do decyzji Nr 50/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 59)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIA
Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIA]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIAZałącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ AGENCJI UZBROJENIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ AGENCJI UZBROJENIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY
Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ AGENCJI UZBROJENIA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ AGENCJI UZBROJENIA NA MUNDUR POLOWY
Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIA]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AGENCJI UZBROJENIA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Agencji Uzbrojenia, zwanej dalej "AU", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników AU za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla AU. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia, na którego bazie została sformowana AU, zatwierdzonej decyzją Nr 331/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 277). Jej wizerunek nawiązuje do odznaki Polskiej Misji Wojskowej Zakupów, zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wojskowych w dniu 13 grudnia 1921 r., oraz odznaki pamiątkowej Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, zatwierdzonej decyzją Nr 239/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 167). Podstawą odznaki jest krzyż barwy oksydowanego srebra, ułożony z czterech tarcz amazonek przewidzianych dla orłów wojskowych, połączonych ze sobą i wpisanych w koło. W centrum odznaki znajduje się orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej według wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z późn. zm.). Na lewym i prawym ramieniu krzyża umieszczone są litery barwy złotej "A" i "U" - skrót nazwy AU.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi AU, zwanemu dalej "Szefem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w AU;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej dwóch latach pracy w AU;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla AU, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Szef na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Szefa.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Szef powołuje na 3-letnią kadencję 5-osobową Komisję w składzie:

1) 4 żołnierzy zawodowych - wybranych uchwałą zebrania oficerów AU;

2) przedstawiciela pracowników AU - desygnowanego przez zakładowe organizacje związkowe.

8. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa.

10. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o nadanie odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/5 jej członków.

12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Szefowi.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy AU skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji, o której mowa w pkt 17, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych AU, za zgodą Szefa.

21. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Szefa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-20
  • Data wejścia w życie: 2022-04-20
  • Data obowiązywania: 2022-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA