REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 138

ZARZĄDZENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 291, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 23,

b) w pkt 60 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 61 w brzmieniu:

"61) 28 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Siedlcach - stanowiący załącznik nr 61 do zarządzenia.";

2) uchyla się załącznik Nr 23;

3) dodaje się załącznik Nr 61 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 176, 310 i 388, z 2015 r. poz. 144 i 340 oraz z 2019 r. poz. 242.

Załącznik 1. [STATUT 28 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SIEDLCACH]

Załącznik do zarządzenia Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2022 r. (poz. 138)

STATUT 28 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SIEDLCACH

§ 1. 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach, zwany dalej "Oddziałem", jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747).

§ 2. Oddział jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974 i 1725).

§ 3. Oddział jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079).

§ 4. Zakres nadzoru nad działalnością Oddziału oraz osoby funkcyjne właściwe do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.

§ 5. Kierownik Oddziału jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 6. Siedzibą Oddziału są Siedlce.

§ 7. Obszarem działania Oddziału jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. 1. Zadaniem Oddziału jest realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.

2. Oddział może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 9.

1. Zadaniem Oddziału, jako podmiotu leczniczego, jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu medycyny pracy;

2) udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;

3) opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia.

2. Zadania Oddziału, jako podmiotu leczniczego, realizowane są na rzecz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz pracowników i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej w rozumieniu regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanego w drodze zarządzenia na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438).

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować funkcjonujące w strukturze Oddziału ambulatorium w m. Siedlce, w dzielnicy Warszawy - Wesoła, w m. Biała Podlaska.

§ 10.

Szczegółowe zadania Oddziału określają "Szczegółowy zakres działania 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego" w Siedlcach oraz "Regulamin organizacyjny" nadane według odrębnych przepisów.

§ 11. 1. Komendant Oddziału jest:

1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

3) kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Komendant Oddziału jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do nabytego i powierzonego Oddziałowi mienia Skarbu Państwa i w zakresie zadań Oddziału, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512).

§ 12.

Komendant Oddziału wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 13.

Strukturę organizacyjną Oddziału, zakres obowiązków osób funkcyjnych, o których mowa w § 12, określają dokumenty organizacyjne i kompetencyjne nadane według odrębnych przepisów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA