REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 163

DECYZJA Nr 142/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 41 i 42 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) art. 41 ust. 4 pkt 1, 14 i 14a Ustawy za wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 1a,",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor Departamentu Budżetowego może wskazać inną, niż Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, jednostkę odpowiedzialną za planowanie i rozliczanie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 14a Ustawy, w zależności od źródła lub charakteru pozyskiwanych środków finansowych oraz zakresu kompetencji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.",

c) uchyla się ust. 2;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prognoza przychodów i wydatków Funduszu podlega corocznej aktualizacji obejmującej 4 letni horyzont planistyczny, czyli rok następny ujęty w projekcie planu finansowego oraz 3 kolejne lata, z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 4.";

3) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wpływy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podlegają przekazaniu przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych według stanu środków na ostatni dzień roboczy tygodnia - do trzeciego dnia roboczego następnego tygodnia, na odpowiednie rachunki Funduszu.";

4) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej realizujące zadania, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i 7 Ustawy, wystawiają właściwe dowody księgowe (faktury, rachunki, noty, inne dowody księgowe).".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-21
  • Data wejścia w życie: 2022-09-21
  • Data obowiązywania: 2022-09-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA