REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 100

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 41 i 42 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) Bank - Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzący obsługę finansowo-księgową Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) Fundusz - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974);

3) Umowa - umowę zawartą między Bankiem a Ministrem Obrony Narodowej w sprawie obsługi Funduszu, o której mowa w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

4) Ustawa - ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 3.

1. Za planowanie i rozliczanie wpływów z tytułów określonych w art. 41 ust. 4 z wyłączeniem pkt 9, 10, 12 i 15 Ustawy odpowiadają:

1) Departament Budżetowy w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 8 i 11 Ustawy;

2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 3 Ustawy dotyczących polskich przedstawicielstw wojskowych i polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych dowództwach wojskowych, stanowisk wojskowych w strukturach NATO i UE oraz ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Departament Infrastruktury w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 5 Ustawy;

4) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie wpływów określonych w:

a) art. 41 ust. 4 pkt 1 i 14 Ustawy za wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej,

b) art. 41 ust. 4 pkt 7 Ustawy za wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej z wyłączeniem Agencji Uzbrojenia,

c) art. 41 ust. 4 pkt 3 Ustawy za wszystkie jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa;

5) Agencja Uzbrojenia w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 7 Ustawy;

6) Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 13 Ustawy;

7) Agencja Mienia Wojskowego w zakresie wpływów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 2 i 4 Ustawy.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej planują i rozliczają wpływy z tytułów określonych w art. 41 ust. 4 pkt 7 Ustawy zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez te jednostki.

§ 4.

1. Zadania rzeczowe finansowane ze środków Funduszu, o których mowa w art. 41 ust. 2 Ustawy ujmuje się w centralnych planach rzeczowych.

2. Planowanie i realizację zadań rzeczowych finansowanych z Funduszu oraz ocenę wykonania zakresu rzeczowego Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 realizuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

3. Dla zadań rzeczowych finansowanych z Funduszu, Agencja Uzbrojenia pełni rolę instytucji centralnie realizującej, o której mowa w przepisach w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Rozdział 2

Prognozowanie

§ 5.

1. Na potrzeby opracowania programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy, sporządza się prognozę przychodów i wydatków Funduszu na 15-letni okres planistyczny zgodnie z cyklem programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uregulowanym odrębnymi przepisami. Zakres danych objętych prognozą przychodów i wydatków określa Umowa.

2. Prognoza przychodów i wydatków Funduszu podlega corocznej aktualizacji obejmującej 4 letni horyzont planistyczny, czyli rok następny ujęty w projekcie planu finansowego oraz 3 kolejne lata, z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 5.

3. Proces sporządzania prognozy przychodów i wydatków Funduszu oraz jej aktualizacji inicjuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

§ 6.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane przekazują do Departamentu Budżetowego dane o prognozowanych wpływach zgodnie z zakresem określonym w § 3.

2. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 przekazuje do Departamentu Budżetowego dane o szacowanej wartości zadań rzeczowych na cele określone w programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, planowanych do sfinansowania z Funduszu.

3. Termin i zasady przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Dyrektor Departamentu Budżetowego.

4. Departament Budżetowy agreguje dane otrzymane od komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i przekazuje do Banku w celu sporządzenia prognozy przychodów i wydatków Funduszu.

§ 7.

Opracowaną przez Bank prognozę przychodów i wydatków, Departament Budżetowy przesyła do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 oraz Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 celem ujęcia w dokumentach procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Planowanie

§ 8.

Wzór planu finansowego Funduszu określa Umowa.

§ 9.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane planują wpływy zgodnie z zakresem określonym w § 3. Termin i zasady przekazania do Departamentu Budżetowego danych o tych wpływach określa Dyrektor Departamentu Budżetowego.

2. Departament Budżetowy przekazuje do Banku dane w celu sporządzenia projektu planu finansowego Funduszu w terminie do 15 maja roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.

3. Po otrzymaniu od Banku uzgodnionego z Ministrem Finansów projektu planu finansowego Funduszu, Departament Budżetowy przygotowuje wystąpienie do komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa w celu uzyskania opinii do planu finansowego Funduszu.

4. Departament Budżetowy przesyła, zatwierdzony w trybie art. 42 ust. 3 Ustawy przez Ministra Obrony Narodowej, plan finansowy Funduszu do Banku, Agencji Uzbrojenia oraz do Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wraz z 3 letnią aktualizacją prognozy.

§ 10.

Zatwierdzony plan finansowy Funduszu stanowi podstawę do dokonywania wypłat ze środków Funduszu oraz zmian centralnych planów rzeczowych, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

§ 11.

Zmiany w planie finansowym Funduszu dokonywane są zgodnie z przepisami § 8 i § 9.

Rozdział 4

Realizacja

§ 12.

Wpływy należne Funduszowi podlegają przekazaniu na rachunki bankowe Funduszu.

§ 13.

Wpływy należne Funduszowi z tytułu określonego w art. 41 ust. 4 pkt 11 Ustawy, Departament Budżetowy przekazuje na odpowiedni rachunek Funduszu w terminach umożliwiających Bankowi realizację planu finansowego Funduszu stosownie do postanowień Umowy.

§ 14.

1. Wpływy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podlegają rozliczeniu poprzez rachunek pomocniczy prowadzony przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Narodowym Banku Polskim.

2. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określa szczegółowe zasady planowania, przekazywania i rozliczania wpływów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej przekazują Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych niezbędne dane umożliwiające planowanie, przekazywanie i rozliczanie wpływów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

4. Wpływy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podlegają przekazaniu przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca - do 10. dnia danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca - do 15. dnia danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca - do 20. dnia danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca - do 25. dnia danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca

- na odpowiednie rachunki Funduszu.

§ 15.

Agencja Uzbrojenia, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej niezwłocznie przekazują uzyskane wpływy należne Funduszowi na odpowiednie rachunki Funduszu.

§ 16.

Agencja Mienia Wojskowego przekazuje wpływy należne Funduszowi na odpowiednie rachunki Funduszu:

1) z tytułu określonego w art. 41 ust. 4 pkt 2 Ustawy w terminach określonych w art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 2122 oraz z 2022 r. poz. 613, 655 i 1079);

2) z tytułu określonego w art. 41 ust. 4 pkt 4 Ustawy, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

§ 17.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane prowadzą ewidencję operacji gospodarczych dotyczących Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad grupowania operacji gospodarczych dla jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Wzorcowa Polityka Rachunkowości) w zakresie w jakim ich dotyczą.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane realizujące zadania, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i 7 Ustawy, wystawiają właściwe dowody księgowe (faktury, rachunki, noty, inne dowody księgowe).

§ 18.

1. Agencja Uzbrojenia przekazuje do Departamentu Budżetowego harmonogram płatności zadań i jego zmian z podziałem na poszczególne miesiące i lata w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy na pozyskiwanie sprzętu wojskowego lub aneksu do tej umowy.

2. Agencja Uzbrojenia składa do Banku wnioski o wypłatę ze środków Funduszu na podstawie udzielonego przez Ministra Obrony Narodowej pełnomocnictwa. Wnioski do Banku o wypłatę ze środków Funduszu mogą być również składane przez inny podmiot upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej. Wypłaty ze środków Funduszu mogą być realizowane w złotych oraz w walutach obcych.

3. W terminie 30 dni po zakończonym kwartale lub doraźnie na wniosek Dyrektora Departamentu Budżetowego, Agencja Uzbrojenia przekazuje do Departamentu Budżetowego informację o stanie udzielonych, rozliczonych i pozostałych do rozliczenia zaliczek wypłaconych ze środków Funduszu.

§ 19.

1. Dla celów klasyfikowania wpływów i wydatków stanowiących środki Funduszu oraz na potrzeby sporządzania i realizacji centralnych planów rzeczowych stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 745).

2. Ewidencję operacji gospodarczych dotyczących Funduszu (w tym zawartych umów) wyrażonych w walutach obcych prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej.

Rozdział 5

Sporządzanie informacji

§ 20

. 1. Agencja Uzbrojenia przesyła do Departamentu Budżetowego kopie harmonogramu realizacji zadań, zmian harmonogramu realizacji zadań, informacji syntetycznych, informacji półrocznej i rocznej w zakresie zadań finansowanych z Funduszu, sporządzanych na podstawie przepisów w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, w terminie 3 dni roboczych od przesłania ich do Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

2. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 przesyła do Departamentu Budżetowego informację półroczną i roczną w zakresie zadań finansowanych z Funduszu, sporządzoną na podstawie przepisów w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania jej Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 21.

Departament Budżetowy przygotowuje dla Ministra Obrony Narodowej informację półroczną z realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do 20 sierpnia roku, którego dotyczy informacja.

§ 22.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane przekazują do Departamentu Budżetowego informacje z realizacji wpływów w terminie do 30 dnia miesiąca po zakończonym kwartale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Departament Budżetowy przekazuje do Departamentu Infrastruktury informacje o wpłatach na rachunek Funduszu z tytułu wpływów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 w terminie do 30 dnia miesiąca po zakończonym kwartale.

§ 23.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane uzyskujące wpływy określone w § 3 przekazują do Departamentu Budżetowego informacje o planowanych wpływach na kolejne miesiące.

2. Agencja Uzbrojenia opracowuje i przekazuje do Departamentu Budżetowego informacje o planowanych wypłatach na kolejne miesiące.

3. Departament Budżetowy określa niezbędny zakres informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz termin ich przekazania.

§ 24.

Departament Budżetowy przekazuje do Banku pisemną informację o planowanych wpływach i wypłatach na okres 3 odrębnych miesięcy w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego ten okres.

§ 25.

Departament Budżetowy przygotowuje wystąpienie do komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa celem przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu opracowanego przez Bank.

§ 26.

Dyrektor Departamentu Budżetowego może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości zakresu informacji przekazywanych zgodnie z niniejszą decyzją oraz częstotliwości ich opracowania.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27.

Dyrektor Departamentu Budżetowego przekaże, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, numery rachunków bankowych Funduszu do właściwych osób oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w § 3.

§ 28.

1. Należności Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych podlegają rozliczeniu przez dysponentów, u których były zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na dzień wejścia w życie Ustawy. Środki finansowe uzyskane z rozliczenia należności podlegają przekazaniu na właściwe rachunki Funduszu.

2. Wpływy dotyczące lat ubiegłych podlegają przekazaniu na odpowiednie rachunki Funduszu, w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wpływy uzyskane od dnia wejścia w życie Ustawy podlegają przekazaniu na odpowiednie rachunki Funduszu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa w § 27.

§ 29.

Traci moc decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 98, z 2014 r. poz. 47 i 408, z 2015 r. poz. 146, z 2016 r. poz. 12 i 201 oraz z 2018 r. poz. 12 i 101).

§ 30.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA