REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 152

ZARZĄDZENIE NR 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 291, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 61 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 62 w brzmieniu:

„62) 4 Brygadzie Logistycznej w Pomiechówku - stanowiący załącznik nr 62 do zarządzenia.";

2) w załącznikach nr 1-22, 24-35, 37-52, 54 i 56-60 w § 2 wyrazy „w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, późn. zm.)" zastępuje się wyrazami „w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.)";

3) w załącznikach nr 1, 25-34, 49 i 50 w § 9 wyrazy „ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny";

4) w załącznikach nr 2-22, 24, 35, 37-48, 51, 52, 54 i 56-60 w § 11 wyrazy „ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny";

5) w załączniku nr 36:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Baza jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.).",

b) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować funkcjonujące w strukturze Bazy ambulatorium w Warszawie, Komorowie, Puszczy Mariańskiej, Bezwoli, Hajnówce, Szerokim Borze i Osowcu.",

c) w § 11 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny";

6) dodaje się załącznik Nr 62 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 176, 310 i 388, z 2015 r. poz. 144 i 340, z 2019 r. poz. 242 oraz z 2022 r. poz. 138.

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIK NR 62 STATUT 4 BRYGADY LOGISTYCZNEJ W POMIECHÓWKU]

Załącznik do zarządzenia Nr 21/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 listopada 2023 r. (poz. 152)

ZAŁĄCZNIK nr 62
STATUT 4 BRYGADY LOGISTYCZNEJ W POMIECHÓWKU

§ 1. 4 Brygada Logistyczna w Pomiechówku, zwana dalej „Brygadą", jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

§ 2. Brygada jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

§ 3. Brygada jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972).

§ 4. Zakres nadzoru nad działalnością Brygady oraz osoby funkcyjne właściwe do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.

§ 5. Kierownik Brygady jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 6. Siedzibą Brygady jest Pomiechówek.

§ 7. Obszarem działania Brygady jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Mienie stanowiące wyposażenie jednostki budżetowej regulują odrębne przepisy.

§ 9. 1. Podstawowym zadaniem Brygady jest realizacja zadań wsparcia jednostek sił reagowania w kraju, w ramach osłony strategicznej, a także realizacja zadań przez te siły poza granicami kraju, w strefie zainteresowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), oraz realizacja zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych.

2. Zadaniem Brygady jest realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.

3. Brygada może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 10. 1. Zadaniem Brygady, jako podmiotu leczniczego, jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu medycyny pracy;

2) udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;

3) opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia.

2. Zadania Brygady, jako podmiotu leczniczego, realizowane są na rzecz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz pracowników i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej w rozumieniu regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanego w drodze zarządzenia na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438).

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować funkcjonujące w strukturze Brygady ambulatorium w Pomiechówku.

§ 11. Szczegółowe zadania Brygady określają „Szczegółowy zakres działania 4 Brygady Logistycznej w Pomiechówku" oraz „Regulamin organizacyjny" nadane według odrębnych przepisów.

§ 12. Dowódca Brygady jest:

1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

3) kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Dowódca Brygady jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do nabytego i powierzonego Brygadzie mienia Skarbu Państwa i w zakresie zadań Brygady zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 i 1859).

§ 13. Dowódca Brygady wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 14. Strukturę organizacyjną Brygady oraz zakres obowiązków osób funkcyjnych, o których mowa w § 13, określają dokumenty organizacyjne i kompetencyjne nadane według odrębnych przepisów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA