REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 34

DECYZJA Nr 23/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załączniki do decyzji Nr 23/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 kwietnia 2024 r. (poz. 34)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W LUBLINIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, zwanego dalej „OŻW”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników OŻW za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla OŻW. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest bezpośrednim odwzorowaniem odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, którego tradycje dziedziczy OŻW, wprowadzonej decyzją Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 160). Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego barwy szkarłatnej ze złotym obrzeżem. Użyte barwy nawiązują do historycznych barw żandarmerii. W centralnej części krzyża umieszczono oznakę korpusu osobowego Żandarmerii Wojskowej barwy srebrnej ze złotym płomieniem. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się srebrzyste promienie, na które nałożono cztery wizerunki wspinających się kozłów - tradycyjnego symbolu miasta Lublin, będącego miejscem stacjonowania OŻW.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi OŻW, zwanemu dalej „Komendantem”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w OŻW co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w OŻW co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w OŻW przez okres co najmniej pięciu lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla OŻW, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Komendanta;

2) sekretarz - Kierownik Sekcji Wychowawczej;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników OŻW.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy OŻW skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych OŻW, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Komendanta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-11
  • Data wejścia w życie: 2024-04-11
  • Data obowiązywania: 2024-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA