REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 62

DECYZJA Nr 50/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki jubileuszowej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę jubileuszową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 50/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 maja 2024 r. (poz. 62)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Odznaka jubileuszowa, zwana dalej „odznaką”, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zwanej dalej „WOP”, jest formą uhonorowania osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka jest symbolem tożsamości z WOP oraz więzi łączącej żołnierzy, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „PSP”, i pracowników, której podstawą są wyszkolenie, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka ma kształt koła o średnicy 45 mm barwy czarnej ze złotym obramowaniem. W centralnej części odznaki po lewej stronie znajduje się złoty wizerunek strażaka z prądownicą. Po prawej stronie na tle złotych płomieni umieszczono czerwony napis ze złotą obwódką „30 LAT”, odnoszący się do jubileuszu WOP. W dolnej części odznaki znajduje się na tle czerwonych płomieni biało-czerwona tarcza ze złotym obramowaniem, pośrodku której umieszczono złote logo WOP, przedstawiające hełm strażacki oraz dwa skrzyżowane toporki strażackie na tle koła zębatego. Użyte symbole nawiązują do specyfiki zadań WOP. Pomiędzy wewnętrzną złotą obwódką a obramowaniem umieszczono w górnej części odznaki złoty napis „WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”, a w dolnej części - złote liczby „1994” i „2024”. Użyte elementy stanowią daty utworzenia i jubileuszu 30-lecia WOP.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi WOP, zwanemu dalej „Szefem”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WOP co najmniej pięciu lat;

3) funkcjonariuszom PSP po przesłużeniu w WOP co najmniej pięciu lat;

4) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w WOP co najmniej pięciu lat;

5) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WOP przez okres co najmniej pięciu lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

6) byłym żołnierzom, funkcjonariuszom PSP i pracownikom, którzy pełnili służbę lub pracowali w WOP przez okres co najmniej pięciu lat;

7) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla WOP, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Szef na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Szefa.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Szef powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Szefa;

2) przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

3) przedstawiciel funkcjonariuszy PSP;

4) przedstawiciel pracowników WOP.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 7;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Szefowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji jubileuszu WOP.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze, funkcjonariusze PSP i pracownicy WOP skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze i funkcjonariusze PSP prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych WOP, za zgodą Szefa.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Szefa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-29
  • Data obowiązywania: 2024-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA