REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 70

DECYZJA Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i monitorowania procesu tworzenia wojskowej uczelni medycznej w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 10 i pkt 14 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przygotowania i monitorowania procesu tworzenia wojskowej uczelni medycznej w Łodzi, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, której podporządkowano Departament Wojskowej Służby Zdrowia;

2) I zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

3) II zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego;

4) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

5) członkowie, po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

a) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) Dyrektora Departamentu Infrastruktury,

d) Dyrektora Departamentu Kadr,

e) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

f) Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego,

g) Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,

h) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wyznaczą swoich przedstawicieli i przekażą ich dane Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w terminie siedmiu dni od dnia wejścia w życie decyzji.

3. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

4. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie projektu ustawy o utworzeniu wojskowej uczelni medycznej w Łodzi, zwanej dalej „Uczelnią” oraz innych wymaganych dokumentów normatywnych, w tym wynikających z:

a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1)),

b) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) oraz aktów wykonawczych z zakresu spraw będących przedmiotem prac Zespołu, w tym pragmatyki służby wojskowej i funkcjonowania Uczelni jako jednostki wojskowej;

2) przygotowanie rozwiązań niezbędnych do utworzenia Uczelni, w tym dotyczących:

a) kwestii organizacyjnych,

b) zabezpieczenia logistyczno-finansowego i infrastruktury,

c) zasobów osobowych, w szczególności personelu dydaktycznego i szkoleniowego;

3) monitorowanie realizacji zadań wynikających z niniejszej decyzji oraz wypracowywanie i przedstawianie propozycji działań w przypadku wystąpienia utrudnień.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (VTC) w miejscach i terminach wskazanych przez przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego zastępcę.

2. Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632).

3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu jego funkcję sprawuje I zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności obu wymienionych, funkcję sprawuje odpowiednio II zastępca przewodniczącego lub sekretarz. Osoby zastępujące przewodniczącego Zespołu wykonują zadania, o których mowa w § 5 pkt 1-5.

4. Dla ważności posiedzeń Zespołu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków.

5. Ustalenia i decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zespołu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

6. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu.

7. Przewodniczący Zespołu lub wskazany przez niego zastępca może zarządzić rozpatrzenie, rozstrzygnięcie lub uzgodnienie projektów dokumentów w trybie obiegowym.

§ 5.

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i ustalanie ich porządku;

2) kierowanie pracami Zespołu i wyznaczanie zadań dla jego członków zgodnie z właściwością reprezentowanej komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej;

3) określanie harmonogramu prac Zespołu;

4) powoływanie, w miarę potrzeb, grup roboczych w celu realizacji szczegółowych zadań Zespołu;

5) występowanie o przygotowanie eksperckich opinii w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;

6) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdań i informacji z działalności Zespołu o postępie prac.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu ekspertów, których doświadczenie, umiejętności i wiedza mogą być przydatne w jego pracach. Eksperci uczestniczą w pracach Zespołu z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 6.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 7.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, udzielą niezbędnej pomocy w zakresie realizacji zadań określonych w decyzji.

§ 8.

1. Zespół powołuje się na okres wykonywania zadania, o którym mowa w § 1.

2. Z dniem utworzenia Uczelni:

1) Zespół rozwiązuje się;

2) decyzja traci moc.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872, 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-10
  • Data wejścia w życie: 2024-06-10
  • Data obowiązywania: 2024-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA