REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt. 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 75, poz. 843, z 2000 r. Nr 46, poz. 534, z 2006 r. Nr 198, poz. 1455 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1096) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 34, z 2009 r. z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W strukturze organizacyjnej Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych funkcjonuje kancelaria tajna oraz kancelaria tajna NATO i UE, zapewniające obsługę materiałów niejawnych Komendy Głównej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”,

b) Po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Kancelarią tajną oraz kancelarią tajną NATO i UE kieruje kierownik kancelarii tajnej, który odpowiada za realizację całokształtu zadań należących do właściwości kancelarii tajnej oraz kancelarii tajnej NATO i UE.”;

2) w § 4 w ust. 2:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) opiniowania wojewódzkich planów obrony cywilnej;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opracowywania i aktualizowania dokumentów oraz realizacji przedsięwzięć z zakresu przygotowań obronnych Komendanta Głównego określonych w odrębnych przepisach;”,

c) dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawem chronionych przetwarzanych w komórce organizacyjnej;”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizacji innych zadań powierzonych Komendantowi Głównemu, w tym również z zakresu obrony cywilnej.”;

3) w § 7:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz określanie ich rozmiarów i skutków na poszczególnych obszarach kraju;

2) ocena poprawności działań organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ich nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;”,

b) pkt 7 skreśla się;

4) w § 8:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie we współpracy z Biurem do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wymagań dla sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej i umundurowania niezbędnego do wykonywania zadań obrony cywilnej;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koordynacja działań dotyczących inicjowania przedsięwzięć związanych z wyposażeniem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i pojazdy pożarnicze w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad gospodarką nieruchomościami oraz koordynacja spraw związanych z procesem inwestycyjnym w stosunku do jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Komendanta Głównego;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków, urządzeń i instalacji technicznych Komendy Głównej, w tym planowanie i realizacja działalności remontowej, z wyłączeniem urządzeń teleinformatyki, łączności i elektronicznego systemu kontroli dostępu;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki (BT-I);

2) Wydział Techniki i Standaryzacji (BT-II);

3) Wydział Infrastruktury i Modernizacji (BT-III);

4) Wydział Gospodarczy (BT-IV);

5) Wydział Administracyjny (BT-V).” ”;

5) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) inicjowanie, planowanie oraz prowadzenie spraw związanych ze współpracą w ramach Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w zakresie kompetencji Komendanta Głównego i Szefa Obrony Cywilnej Kraju;”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynowanie i monitorowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywanie projektów umów międzynarodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności oraz obrony cywilnej;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) organizowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej, dotyczących pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;”,

– pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) koordynowanie prac opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich oraz realizacji tych projektów;

12) organizowanie tłumaczenia dokumentów na potrzeby Komendanta Głównego i/lub jego zastępców.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Współpracy Dwustronnej (BWM-I);

2) Wydział Współpracy Wielostronnej (BWM-II);

3) Wydział Funduszy Europejskich (BWM-III).”;

6) w § 10:

a) w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w Komendzie Głównej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego (BS-I);

2) Wydział Programów Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego (BS-II);

3) Wydział Nadzoru Dydaktycznego (BS-III);

4) Sekcja Kultury Fizycznej (BS-IV).”;

7) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organizowanie, administrowanie oraz kierowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi Komendy Głównej, w tym administrowanie systemami służącymi do przetwarzania informacji niejawnych;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) administrowanie i utrzymanie systemu kontroli dostępu do budynków Komendy Głównej, w tym wytwarzanie przepustek.”;

8) w § 12:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) opracowanie Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej oraz planu reagowania kryzysowego;

3) koordynowanie opiniowania wojewódzkich planów obrony cywilnej;”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) analizowanie materiałów z kontroli organów obrony cywilnej przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne instytucje kontrolne;”,

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) opracowywanie i aktualizacja, we współpracy z Biurem Logistyki, normatywów w zakresie zaopatrywania organów formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;”,

d) pkt 15 skreśla się;

9) w § 14:

a) w ust. 1:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków dla dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia;

3) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków dla Komendy Głównej;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) opracowywanie planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 3b) sporządzanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań realizowanych przez Komendanta Głównego i Szefa Obrony Cywilnej Kraju;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przekazywanie i rozliczanie w zakresie finansowym dotacji udzielanych z budżetu państwa na zadania zlecone jednostkom niezaliczonym i zaliczonym do sektora finansów publicznych;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności, w tym nieprawidłowo wykorzystanych dotacji oraz współpraca z Biurem Prawnym w zakresie prowadzenia przez to Biuro sądowego postępowania egzekucyjnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych (BF-I);

2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości (BF-II);

3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych (BF-III);

4) Wydział Zamówień Publicznych (BF-IV);

5) Sekcja do spraw dotacji KSRG (BF-V).”;

10) w § 15 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie i aktualizacja zasad metodyki kontroli dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) opracowywanie planu kontroli realizowanych przez Komendę Główną, z uwzględnieniem identyfikacji, szacowania i hierarchizacji ryzyka;

1b) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych służących ciągłemu rozwojowi zawodowemu kontrolerów w PSP;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przygotowanie i prowadzenie kontroli organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz kontroli wewnętrznej w Komendzie Głównej;”,

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przygotowanie i prowadzenie w imieniu Szefa Obrony Cywilnej Kraju, kontroli terenowych organów obrony cywilnej;”,

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontrola działalności gospodarczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego;”,

f) pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie:

„9) nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

9a) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w Komendzie Głównej;”,

g) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Głównego w zakresie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków sformułowanych w dokumentach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji i organów kontrolnych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej.”;

11) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przygotowywanie stanowisk Komendanta Głównego i Szefa Obrony Cywilnej Kraju dotyczących opiniowanych lub uzgadnianych projektów aktów normatywnych, na podstawie opinii właściwych merytorycznie komórek;”;

12) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, polegających na:

a) zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej, w tym stosowanie środków ochrony fizycznej informacji niejawnych,

b) zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,

c) realizacji zadań kancelarii tajnej oraz kancelarii tajnej NATO i UE,

d) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz kontroli ochrony informacji niejawnych,

e) opracowaniu, aktualizowaniu oraz nadzorowaniu realizacji planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej,

f) realizacji czynności związanych z prowadzeniem postępowań sprawdzających,

g) pełnieniu nadzoru nad kontrolą dostępu do obiektów Komendy Głównej, w tym wydawanie przepustek osobowych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych (IO-I), w tym kancelaria tajna oraz kancelaria tajna NATO i UE (IO-II);

2) Sekcja Spraw Obronnych (IO-III);

3) Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).”;

13) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy” (symbol PP) Do podstawowych zadań redakcji „Przeglądu Pożarniczego” należy:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem czasopisma „Przegląd Pożarniczy” oraz prowadzenie strony internetowej „Przeglądu Pożarniczego” – www.ppoz.pl;

2) prowadzenie i nadzór nad działalnością dystrybucyjną czasopisma;

3) współpraca z redakcjami czasopism podejmujących tematykę ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.”;

14) w § 21

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dokumenty przedstawiane do podpisu Komendantowi Głównemu lub Szefowi Obrony Cywilnej Kraju powinny być uprzednio parafowane przez właściwego zastępcę Komendanta Głównego, jeżeli zostały przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą temu zastępcy. Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu, parafuje kierujący tą komórką, a w przypadku pism procesowych lub pism zawierających opinie prawne, parafuje je radca prawny.

2. Projekty dokumentów przeznaczonych do wysłania za granicę, przedstawiane do podpisu Komendantowi Głównemu i jego zastępcom lub Szefowi Obrony Cywilnej Kraju i jego zastępcom, powinny być uprzednio uzgodnione z dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej i przez niego parafowane.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pisma niezastrzeżone wyłącznie do podpisu przez Komendanta Głównego lub jego zastępców lub Szefa Obrony Cywilnej Kraju i jego zastępców, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, podpisują kierownicy komórek organizacyjnych. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, pisma podpisuje jego zastępca.”;

15) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opracowanie projektu aktu normatywnego o podstawowym znaczeniu dla działalności Państwowej Straży Pożarnej, obrony cywilnej lub ochrony ludności odbywa się na polecenie Komendanta Głównego.”;

16) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akty prawne, o których mowa w ust. 1, przedkłada do podpisu Biuro Prawne, z parafą dyrektora, zastępcy dyrektora Biura Prawnego lub radcy prawnego oraz kierownika lub zastępcy kierownika właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.”;

17) po § 28 tytuł IV otrzymuje brzmienie:

„IV. Tryb postępowania z dokumentami otrzymywanymi w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz innymi dokumentami związanymi ze współpracą międzynarodową”;

18) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Koordynację opiniowania dokumentów związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz związanych ze współpracą międzynarodową prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej, zwane dalej „koordynatorem”.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia stałej współpracy z koordynatorem przez wyznaczenie minimum dwóch osób znających język angielski, które będą uprawnione do odbioru dokumentów od koordynatora i przekazywania opinii lub stanowiska komórki organizacyjnej wdanej sprawie.”;

19) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po otrzymaniu np. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, innych instytucji krajowych, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej lub Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, a także od przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniach grup roboczych lub komitetów Unii Europejskiej, NATO lub ONZ dokumentów związanych z współpracą międzynarodową, koordynator analizuje ich treść i rozsyła je według kompetencji komórek organizacyjnych do wyznaczonych osób, o których mowa w § 29 ust. 2) do wiadomości lub z wnioskiem o opracowanie projektu opinii lub stanowiska w sprawie.”;

20) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki organizacyjne są obowiązane analizować dokumenty i przygotowywać propozycję stanowiska komórki organizacyjnej, Komendy Głównej PSP oraz stanowiska Polski na posiedzenia grup roboczych i komitetów UE, innych organizacji międzynarodowych, wkłady do projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawach pozostających w kompetencji Komendanta Głównego.”;

21) § 32 i 33 otrzymują brzmienie:

„§ 32. Koordynator po upływie wyznaczonego terminu, na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne, opracowuje projekt opinii lub stanowiska Komendy Głównej;

§ 33. Dokumenty, projekty opinii lub stanowisk, opinie lub stanowiska i inne informacje związane z opiniowaniem dokumentów UE są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że koordynator wskaże inną formę przekazania dokumentu.”.

§ 2.

1. Dyrektorzy biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w miarę potrzeb dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek do dokonanych zmian, które po zaopiniowaniu przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego przedstawią do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, nie później, niż w ciągu 30 dni po dniu wejścia w życie zarządzenia.

2. Dyrektorzy biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w miarę potrzeb dostosują szczegółowe zakresy czynności pracowników biur oraz przekażą je do Biura Kadr i Organizacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-20
  • Data wejścia w życie: 2014-02-20
  • Data obowiązywania: 2014-02-20
  • Dokument traci ważność: 2016-06-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA