REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 8

DECYZJA NR 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1940, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 4 Instrukcji kancelaryjnej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą", jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwany dalej „EZD".

2. Szczegółowe zasady, sposób i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie oraz postępowanie w tym zakresie z dokumentacją jawną określa Instrukcja kancelaryjna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „Instrukcją kancelaryjną", stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA poz. 1).

3. Dokumentacja powstająca i wpływająca do Komendy jest klasyfikowana i kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „JRWA", stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „Komendantem", w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji zatwierdza katalog klas z JRWA, które stanowią wyjątki od podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komedzie i prowadzone są w systemie tradycyjnym (akta papierowe). Pozostałe symbole klasyfikacyjne JRWA będą prowadzone w systemie EZD elektronicznie.

5. Organizację i zakres działania archiwum Komendy określa decyzja nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 13 oraz z 2018 r. poz. 11).

6. Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Komendzie reguluje decyzja nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 11).

7. W systemie EZD nie mogą być tworzone, przetwarzane lub przechowywane dokumenty niejawne.

8. EZD służy do realizowania czynności kancelaryjnych, w szczególności:

1) prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących;

2) zakładania spraw;

3) prowadzenia kompletnych spisów spraw, które po wydrukowaniu z EZD będą przechowywane we właściwych teczkach aktowych;

4) przygotowywania projektów pism;

5) udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz Komendy oraz wysyłania pism na zewnątrz z wykorzystaniem skrzynki ePUAP oraz poczty elektronicznej, spełniając wymagania przepisów prawa określone w Kodeksie postępowania administracyjnego;

6) prowadzenia metryk spraw;

7) gromadzenia i przetwarzania obiektów przydatnych w toku sprawy, ale niestanowiących akt sprawy.

§ 2.

1. Funkcję koordynatorów czynności kancelaryjnych pełnią odpowiednio kierownik Kancelarii Ogólnej Komendy oraz wyznaczony pracownik Komendy realizujący zadania w zakresie spraw archiwalnych całej jednostki organizacyjnej.

2. Do zadań koordynatorów czynności kancelaryjnych należy w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, zwłaszcza w zakresie doboru klas z JRWA do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

2) udzielanie instruktażu funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i pracownikom, o których mowa w § 3, w zakresie wykonywanych czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Komendzie;

3) informowanie kierownika komórki organizacyjnej właściwej do administrowania systemem EZD o wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwiania spraw w Komendzie;

4) podejmowanie innych działań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Komendzie, w tym merytoryczne administrowanie systemem.

3. Pracownik komórki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie spraw archiwalnych pełni nadzór nad modułem „Archiwum Zakładowe" w EZD.

4. Administratorami EZD w zakresie bieżącej obsługi systemu są wyznaczeni pracownicy Biura Bezpieczeństwa Informacji, zwanego dalej „BBI", do zadań których należy w szczególności:

1) zapewnienie ciągłości działania systemu (kopie zapasowe, obsługa awarii systemu);

2) wprowadzanie i usuwanie kont użytkowników;

3) ustawianie uprawnień, w tym wprowadzanie rejestrów i szablonów, konfiguracja raportów

oraz nadzór nad nimi;

4) wdrażanie nowych modułów i wersji;

5) aktualizacja struktury organizacyjnej.

5. W celu usprawnienia procesu rozwiązywania problemów z systemem EZD lub zgłaszania uwag do funkcjonalności tego systemu wykorzystywana zostaje do komunikacji zakładka w aplikacji nVision.

6. BBI może samodzielnie wprowadzać usprawnienia w systemie EZD.

7. Komórki organizacyjne Komendy mają obowiązek zgłaszania do BBI wszelkich zmian kadrowych, wraz ze wskazaniem typu użytkownika, celem nadania lub zmiany uprawnień w EZD. Zgłoszenie realizowane jest w EZD przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy lub jego zastępcę.

§ 3.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy sprawy prowadzone w EZD koordynują naczelnicy wydziałów, kierownicy sekcji (lub wyznaczone osoby zastępujące) oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej lub jego zastępcy (zastępców), a w szczególności:

1) biorą udział w spotkaniach roboczych inicjowanych przez koordynatorów czynności kancelaryjnych;

2) udzielają instruktażu podległym pracownikom w zakresie obsługi EZD oraz obowiązujących procedur związanych z zarządzaniem dokumentacją;

3) informują koordynatorów czynności kancelaryjnych o wszelkich nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwianych spraw w komórkach lub podczas realizacji czynności kancelaryjnych pomiędzy komórkami w Komendzie;

4) wykonują w EZD samodzielnie lub przez wyznaczonego pracownika okresowe raporty sprawdzające realizację czynności kancelaryjnych oraz dokumentowanie spraw przez pracowników, w szczególności w zakresie kontroli czy wszystkie dokumenty posiadające numer rejestru przesyłek wpływających (RPW) w EZD mają założoną sprawę lub zostały dołączone do sprawy;

5) współpracują z koordynatorami czynności kancelaryjnych w zakresie wyjaśnienia oraz usunięcia w wyznaczonym terminie ujawnionych nieprawidłowości dotyczących wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania spraw przez koordynatorów;

6) współpracują z koordynatorami czynności kancelaryjnych w zakresie udzielania niezbędnych informacji i przekazywania danych przetwarzanych w EZD.

§ 4.

1. Przesyłki adresowane do Komendy podlegają rejestracji w EZD zgodnie z zasadami określonymi w § 18-25 Instrukcji kancelaryjnej.

2. Przesyłki na nośniku papierowym po zarejestrowaniu w systemie EZD są skanowane w całości, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

3. Nie wykonuje się odwzorowania cyfrowego przesyłek papierowych ze względu na:

1) rozmiar strony większy niż A4;

2) liczbę stron większą niż 50;

3) nieczytelną treść;

4) postać inną niż papierowa;

5) postać lub formę niemożliwą do skanowania, np. dokument zbindowany, klejony, książeczka lub legitymacja uprawniająca do wykonywania czynności, nośnik danych.

4. Kancelaria Ogólna Komendy oraz wyznaczone punkty kancelaryjne nie odwzorowują także w systemie EZD niżej wymienionych przesyłek wpływających do Komendy:

1) akt spraw sądowych i korespondencji z sądami;

2) akt spraw dyscyplinarnych;

3) akt osobowych strażaków i pracowników;

4) raportów o zwolnienie ze służby;

5) dokumentów dotyczących przeniesienia, oddelegowania lub wyznaczenia funkcjonariuszy;

6) wniosków o emeryturę;

7) wniosków weryfikacyjnych;

8) wniosków dotyczących stopni służbowych i awansów;

9) wniosków o nadanie orderów, odznaczeń, wyróżnień i dyplomów;

10) wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku;

11) wniosków socjalnych, w tym wniosków emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej;

12) wniosków o wypłacenie równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd;

13) oświadczeń mieszkaniowych;

14) oświadczeń majątkowych;

15) dokumentacji finansowo-księgowej, w szczególności faktur, rachunków, not księgowych, potwierdzeń sald i sprawozdań finansowych;

16) dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków;

17) akt prawnych i projektów aktów prawnych, opini prawnych, porad prawnych oraz korespondencji z organami administracji oraz związkami zawodowymi w tym zakresie;

18) dokumentów dotyczących audytu oraz spełniających funkcje kontroli, lustracji, wizytacji, inspekcji lub urzędowego badania, przeprowadzonych przez organy uprawnione do tych kontroli oraz organy Państwowej Straży Pożarnej;

19) ofert związanych z postępowaniem w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego;

20) przesyłanych do opiniowania planów obrony cywilnej, planów reagowania kryzysowego i planów ochrony zabytków;

21) planów zabezpieczeń operacyjnych oraz dyspozycji użycia sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

22) załączników bez pisma przewodniego;

23) potwierdzeń odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy;

24) umów cywilnoprawnych;

25) innych dokumentów, które nie mogą być przetwarzane na postać elektroniczną z uwagi na odrębne przepisy.

5. Kancelaria Ogólna Komendy oraz wyznaczone punkty kancelaryjne nie rejestrują (nie nadają numeru RPW) i nie odwzorowują w EZD niżej wymienionych przesyłek wpływających do Komendy:

1) korespondencji wpływającej w postaci papierowej niemającej charakteru dokumentu, w szczególności: książki, czasopisma, gazety, broszury informacyjne, materiały reklamowe, katalogi, afisze i ogłoszenia;

2) niezamawianych przez podmiot reklam, ofert i ulotek informacyjnych;

3) zaproszeń, życzeń, podziękowań i kondolencji.

6. W uzasadnionym przypadku, o indywidualnym odwzorowaniu lub zarejestrowaniu w systemie EZD dokumentów wymienionych w ust. 4 i 5 decyduje Komendant lub jego zastępcy oraz kierownik komórki organizacyjnej lub jego zastępca realizujący daną sprawę.

7. W odniesieniu do dokumentów wymienionych w ust. 4, do systemu EZD wprowadza się koszulkę ze zwięzłym opisem dokumentów na podstawie danych zawartych na kopercie lub piśmie przewodnim wraz z ewentualnym pismem przewodnim, jeśli jest załączone.

8. Rejestracja przesyłek wpływających polega na nadaniu przesyłce unikatowego numeru z RPW wygenerowanego automatycznie w systemie EZD oraz uzupełnieniu podstawowych metadanych opisujących tę przesyłkę.

9. Wszystkich użytkowników systemu obowiązuje zachowanie tajemnicy informacji określonej w odrębnych przepisach, w tym danych i informacji wynikających z dokumentacji zamieszczonej w EZD.

10. Wprowadza się do stosowania w Komendzie Zalecenia do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 5.

Traci moc decyzja nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 3).

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [KATALOG KLAS JRWA]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 32
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

KATALOG KLAS JRWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZALECENIA DO OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 32
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

ZALECENIA DO OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA