REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

DECYZJA NR 82
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 3 ust. 2 i 4 Instrukcji kancelaryjnej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 32 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 skreśla się pkt 16;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [Instrukcji kancelaryjnej Państwowej Straży Pożarnej]

Załącznik do decyzji Nr 82
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 29 grudnia 2022 r
.

L.p.

Symbol klasyfikacyjny JRWA

Hasło klasyfikacyjne zgodnie z JRWA

1

004

Komisje, zespoły doradcze kierownictwa PSP, rejestry

2

0060

Komisja dyscyplinarna I instancji

3

0061

Komisja dyscyplinarna II instancji

4

0062

Postępowanie dyscyplinarne

5

0065

Ewidencja prowadzonych postępowań

6

0125

Rozliczenie dotacji (dofinansowania) dla jednostek ochrony ppoż.

7

0138

Rozliczenie dotacji (dofinansowania) dla jednostek ochrony ppoż. włączonych do ksrg

8

0139

Włączenie/wyłączenie jednostek organizacyjnych ochrony ppoż. do/z ksrg

9

0152

Ewidencja pieczęci, stempli

10

0154

Protokoły przekazania pieczęci i stempli

11

0155

Protokoły zniszczeń pieczęci i stempli

12

0161

Gromadzenie zasobu archiwalnego

13

01630

Udostępnianie akt jawnych

14

01631

Udostępnianie akt niejawnych

15

0180

Podstawowe zasady polityki ochronnej

16

0181

Akta postępowań sprawdzających

17

0182

Udostępnianie dokumentacji niejawnej w trybie szczególnym

18

01830

Zmiana klauzuli tajności dokumentów - decyzje własne

19

01831

Zmiana klauzuli tajności dokumentów - decyzje innych podmiotów

20

0184

Analiza zagrożeń i środki ochrony fizycznej

21

0210

Akty normatywne i akty kierownictwa wewnętrznego KG PSP, rejestry - zarządzenia

22

0211

Akty normatywne i akty kierownictwa wewnętrznego KG PSP, rejestry - decyzje

23

0212

Akty normatywne i akty kierownictwa wewnętrznego KG PSP, rejestry - rozkazy

24

0240

Akty normatywne Szefa OCK, rejestry - zarządzenia

25

0241

Akty normatywne Szefa OCK, rejestry - wytyczne i instrukcje

26

0242

Akty normatywne Szefa OCK, rejestry - regulaminy

27

0270

Dokumentacja niebędąca aktami normatywnymi, rejestry - umowy

28

0290

Sprawy sądowe z powództwa cywilnego

29

0291

Inne sprawy sądowe

30

0292

Sprawy sądowe - informacje

31

0312

Prognozy i plany perspektywiczne jednostek nadrzędnych

32

0313

Prognozy i plany perspektywiczne jednostek podległych lub nadzorowanych

33

07920

Dokumentacja okolicznościowego Honorowego Medalu im. J. Tuliszkowskiego - wnioski rozpatrzone pozytywnie wraz z dokumentacją dotyczącą nadania medalu

34

07921

Dokumentacja okolicznościowego Honorowego Medalu im. J. Tuliszkowskiego - korespondencja, wnioski rozpatrzone negatywnie lub nierozpatrzone

35

0840

Obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych

36

0850

Obsługa delegacji zagranicznych

37

091

Kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych

38

092

Kontrole w jednostkach organizacyjnych PSP

39

1000

Podstawowe zasady - polityka ochrony danych, procedury, instrukcje, zasady

40

1001

Podstawowe zasady - materiały pomocnicze

41

1010

Dokumentacja dotycząca czynności przetwarzania administratora oraz kategorii czynności podmiotu przetwarzającego

42

1011

Udostępnienie danych osobowych i ich powierzanie oraz współadministrowanie danymi osobowymi

43

1012

Szacowania i analizy ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych

44

1013

Dokumentacja naruszeń danych osobowych

45

1014

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

46

1015

Szkolenia z ochrony danych osobowych


47

1020

Opiniowanie, informowanie i doradzanie w sprawach ochrony danych osobowych

48

1021

Monitorowanie przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych

49

1022

Współpraca z organem nadzorczym

50

1101

Weryfikacja strażaków przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego

MSWiA

51

1110

Nabór do służby/pracy

52

1111

Mianowanie, powołanie, umowy o pracę

53

1112

Zwalnianie ze służby/pracy

54

1113

Świadectwo służby/pracy

55

11141

Nieaktualne legitymacje służbowe i karty identyfikacyjne pracowników

56

112

Staże i praktyki zawodowe

57

1160

Służba przygotowawcza

58

1161

Opis i wartościowanie stanowisk

59

117

Oświadczenia o stanie majątkowym

60

118

Akta postepowania administacyjnego lub sądowo-administracyjnego w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy

61

119

Akta postępowania cywilnego w sprawach ze stosunku pracy pracowników cywilnych

62

1200

Akta osobowe funkcjonariuszy

63

1201

Akta osobowe pracowników cywilnych przyjętych do pracy do 31 grudnia 2018 r.

64

1202

Akta osobowe pracowników cywilnych przyjętych do pracy od 1 stycznia 2019 r.

65

1230

Awans w stopniu - korespondencja i wnioski

66

1231

Awans w stopniu - rozkazy personalne

67

124

Odznaczenia, medale, odznaki

68

1250

Nagrody, wyróznienia, zapomogi i inne - korespondencja i wnioski

69

1251

Nagrody, wyróznienia, zapomogi i inne - decyzje i rozkazy personalne

70

1260

Postępowanie dyscyplinarne

71

1261

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

72

1262

Dokumentacja dotycząca postepowań w sprawach dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników

73

128

Opinie i oceny pracowników cywilnych/funkcjonariuszy

74

1290

Sprawy kadrowe wojskowej ochrony przeciwpożarowej

75

1291

Utrata i przywracanie stopni

76

1293

Odstępstwa kwalifikacyjne

77

1294

Rozdział absolwentów szkół PSP

78

1295

Przeniesienia i delegowania do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej PSP oraz oddelegowanie poza jednostki organizacyjne PSP

79

1296

Pozostałe sprawy osobowe

80

1300

Przeglądy, rejestry, oceny stanu BHP

81

1301

Protokoły z posiedzeń komisji BHP

82

1302

Procedury BHP

83

1310

Wypadki w służbie/pracy

84

1311

Wypadki w drodze do/ze służby/pracy

85

1312

Wypadki śmiertelne, zbiorowe i powodujące trwałe kalectwo

86

132

Choroby związane ze służbą, pracą w PSP

87

1330

Badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

88

1331

Ocena zdolności do służby strażaka PSP

89

1332

Badania specjalistyczne

90

1350

Dokumentacja dot. stanowisk pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia - badania, pomiary środowiska

91

1351

Oceny, analizy dot. pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia

92

1352

Wnioski, decyzje dot. przyznania ekwiwalentu związanego z warunkami pracy, służby, rejestry

93

160

Dokumentacja obecności w pracy

94

172

Dopłata do wypoczynku, równoważnik za niewykorzystany przejazd

95

173

Sanatoria - obozy kondycyjne

96

1740

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

97

1741

Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów PSP

98

180

Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych

99

181

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

100

183

Emerytury i renty

101

185

Deklaracje rozliczeniowe ZUS

102

186

Pracownicze Plany Kapitałowe


103

201

Gospodarka środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi

104

212

Wykonawstwo inwestycyjne

105

215

Remonty

106

2220

Przydział/zwalnianie lokali mieszkalnych

107

2221

Przydział/zwalnianie kwater tymczasowych

108

2230

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

109

2231

Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

110

2232

Równoważnik za remont mieszkania

111

224

Akta mieszkaniowe strazaka/emeryta

112

2315

Gospodarka magazynowa

113

2370

Dokumentacja zamówień publicznych

114

2371

Dokumentacja zamówień publicznych dot. funduszy europejskich

115

2372

Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

116

2373

Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych dot. funduszy europejskich

117

2374

Rejestr zamowień publicznych

118

2402

Upoważnienia do prowadzenia pojazdów służbowych

119

320

Dowody księgowe własne i obce

120

3300

Płace komendantów

121

3301

Płace pozostałych funkcjonariuszy PSP

122

3302

Płace pracowników cywilnych

123

3303

Płace pracowników innych kategorii zatrudnienia

124

332

Listy płac, premii i nagród

125

333

Kartoteki wynagrodzeń

126

336

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

127

35

Inwentaryzacja składników majątkowych

128

5200

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

129

5201

Nadawanie uprawnień rzeczoznawcom

130

5202

Ewidencja wydanych uprawnień

131

5203

Dokumentacja osobowa rzeczoznawców

132

5204

Protokoły komisji

133

5290

Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe prowadzone przez organy wyższego stopnia w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

134

5291

Postępowania w trybie nadzoru prowadzone przez organy wyższego stopnia w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

135

710

Dokumentacja dotyczaca funkcjonowania kontroli zarządczej

136

711

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej - własne

137

712

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej - jednostek podległych i nadzorowanych

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA