REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 7

DECYZJA NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie polityki informacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w obszarze mediów elektronicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa zasady polityki informacyjnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „KG PSP", w obszarze mediów elektronicznych.

2. Celem polityki informacyjnej w obszarze mediów elektronicznych jest:

1) wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikacji ze społeczeństwem;

2) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji z zakresu realizacji zadań i działań KG PSP oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

3) zachowanie spójności publikowanych materiałów.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) materiały przeznaczone do publikacji - istotne z punktu widzenia działalnościmKG PSP statystyki, opracowania, informacje o konferencjach, spotkaniach, ważnych przedsięwzięciach, inicjatywach i programach, przygotowywane, opracowywane lub pozyskiwane przez komórki organizacyjne KG PSP;

2) media elektroniczne - kanały publikacji informacji w sieci Internet, w tym portale internetowe i media społecznościowe;

3) media społecznościowe - ogół portali społecznościowych i wykorzystywanych przez nie narzędzi do komunikacji z użytkownikami;

4) polityka informacyjna w obszarze mediów elektronicznych - przekazywanie do wiadomości publicznej informacji i komunikatów za pośrednictwem mediów elektronicznych;

5) portal internetowy - dokument lub zbiór dokumentów w języku HTML lub innym, udostępniony w sieci Internet poprzez serwer WWW;

6) portal społecznościowy - portal internetowy funkcjonujący w oparciu o społeczność użytkowników;

7) profil - konto użytkownika na portalu społecznościowym.

§ 3.

1. Podstawowym narzędziem prowadzenia polityki informacyjnej KG PSP w obszarze mediów elektronicznych jest portal internetowy dostępny pod adresem www.gov.pl/web/kgpsp, który zawiera informacje o bieżących działaniach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Politykę informacyjną na portalu wskazanym w ust. 1 prowadzą komórki organizacyjne KG PSP odpowiednio według merytorycznego zakresu, przy czym dla działu „Aktualności" prowadzącym jest Wydział Prasowy Biura Komendanta Głównego KG PSP, zwanego dalej „BKG".

3. Portal internetowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje opracowane przez komórki organizacyjne KG PSP samodzielnie, bądź na podstawie materiałów przeznaczonych do publikacji przekazanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a także pozyskane z innych źródeł.

4. Przy prowadzeniu polityki informacyjnej w obszarze mediów społecznościowych i działu „Aktualności" portalu internetowego www.gov.pl/web/kgpsp, Wydział Prasowy i Wydział Prewencji Społecznej BKG współpracują w miarę potrzeb z komórkami organizacyjnymi KG PSP oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i innymi podmiotami.

5. Prowadzenie i administrowanie portalu internetowego, o którym mowa w ust. 1, należy do komórek organizacyjnych KG PSP według właściwości merytorycznych.

§ 4.

1. Komórki organizacyjne KG PSP oraz pozostałe jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej przekazują niezwłocznie, w formie pisemnej i/lub elektronicznej do Wydziału Prasowego BKG, materiały przeznaczone do publikacji w mediach społecznościowych i/lub w dziale „Aktualności" na portalu internetowym www.gov.pl/web/kgpsp, których rozpowszechnienie jest zasadne z uwagi na cele polityki informacyjnej KG PSP.

2. Komórki organizacyjne KG PSP oraz pozostałe jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej dokonują weryfikacji merytorycznej materiałów przekazywanych do publikacji.

3. Decyzję o wyborze materiałów przekazywanych do publikacji, podejmuje dyrektor komórki organizacyjnej KG PSP lub kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, bądź osoba przez nich wskazana.

4. Wydziałowi Prasowemu BKG przysługuje uprawnienie do redagowania materiałów przed ich publikacją.

5. Wydział Prasowy BKG, po zredagowaniu materiałów, o których mowa w ust. 1, może w celu ich weryfikacji zasięgnąć opinii komórki organizacyjnej KG PSP lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, która materiały te przekazała.

§ 5.

1. Profile KG PSP utworzone na portalach społecznościowych stanowią dodatkowe narzędzie prowadzenia polityki informacyjnej KG PSP w mediach elektronicznych.

2. Podstawowymi metodami komunikacji KG PSP w mediach społecznościowych są oficjalne profile KG PSP na portalach:

1) Facebook:

a) „Państwowa Straż Pożarna" pod adresem:

http://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna,

b) „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej" pod adresem:

https://www.facebook.com/prewencjaspolecznapsp;

2) Twitter:

a) „Państwowa Straż Pożarna" pod adresem:

http://twitter.com/KGPSP,

b) „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej" pod adresem:

https://twitter.com/prew_spol_psp;

3) Instagram:

a) „Państwowa Straż Pożarna" pod adresem:

http://www.instagram.com/kg_psp/,

b) „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej" pod adresem:

http://www.instagram.com/prewencjaspolecznapsp;

4) YouTube:

„Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej" pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCuwaRCOLIMQADF3DWZBUMFQ.

3. Za administrowanie, obsługę oraz charakter zamieszczanych treści i ich bieżące redagowanie na profilach, o których mowa w ust. 2, odpowiadają:

1) Wydział Prasowy BKG w zakresie:

a) Facebook: „Państwowa Straż Pożarna",

b) Twitter: „Państwowa Straż Pożarna",

c) YouTube: „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej",

d) Instagram: „kg_psp";

2) Wydział Prewencji Społecznej BKG w zakresie:

a) Facebook: „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej",

b) Twitter: „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej",

c) Instagram: „Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej".

§ 6.

1. Dopuszcza się możliwość utworzenia przez komórki organizacyjne KG PSP dodatkowych portali/profili społecznościowych, na których będą zamieszczane materiały o działaniach, projektach lub sprawach dotyczących zakresu działalności komórki organizacyjnej.

2. Utworzenie dodatkowych portali/profili społecznościowych, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej KG PSP lub jego zastępcy, skierowany do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

3. Za administrowanie, obsługę oraz charakter zamieszczanych treści i ich bieżące redagowanie na dodatkowym portalu/profilu społecznościowym, odpowiedzialny jest dyrektor komórki organizacyjnej KG PSP, która portal/profil utworzyła, lub osoba przez niego wskazana.

4. Dyrektor komórki organizacyjnej KG PSP, która utworzyła dodatkowy portal/profil, podejmuje decyzję o jego przekształceniu lub usunięciu.

5. Fakt utworzenia dodatkowych portali/profili społecznościowych należy zgłosić do Wydziału Prasowego BKG, który prowadzi listę portali i profili KG PSP prowadzonych w mediach społecznościowych.

§ 7.

1. Do publikowania treści w mediach społecznościowych uprawnieni są wyznaczeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni KG PSP, dla których obowiązek ten wynika z zakresu obowiązków, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Prawo do zamieszczania materiałów przeznaczonych do publikacji może być przyznawane innym osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-07
  • Data wejścia w życie: 2023-05-19
  • Data obowiązywania: 2023-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA