REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 4 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 8 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Urzędu Statystycznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 121, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mające siedzibę na obszarze województwa małopolskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie małopolskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz, w tym także z wykorzystaniem danych zgromadzonych w badaniach statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,”;

2) w § 4:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnokrajowych, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowywanie zasad metodologicznych, prowadzenie badań oraz wykonywanie opracowań i analiz statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki kultury, statystyki zdrowia, statystyki pomocy społecznej oraz statystyki organizacji non-profit,”,

c) uchyla się pkt 2;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji,

2) Wydział Rejestrów,

3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,

4) Wydział Udostępniania Informacji,

5) Wydział Informatyki,

6) Wydział Badań Ankietowych,

7) Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej,

8) Ośrodek Statystyki Kultury,

9) Ośrodek Statystyki Zdrowia,

10) Ośrodek Statystyki Organizacji non-profit,

11) Wydział Kadr i Szkolenia,

12) Wydział Ekonomiczny,

13) Wydział Administracyjny,

14) Oddział w Chrzanowie,

15) Oddział w Limanowej,

16) Oddział w Tarnowie,

17) Oddział w Zakopanem.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym ich terytorialny zasięg działania, oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Urzędu.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.

3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor Urzędu może wydawać zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.”;

4) § 6:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14–17, jest:”,

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,

9) udostępnianie danych statystycznych (wojewódzkie informatorium statystyczne),”,

b) uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 63, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2006 r. Nr 2, poz. 13 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 10.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA