REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 40

ZARZĄDZENIE NR 15 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Urzędowi Statystycznemu w Krakowie, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 121, z późn. zm.2)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2006 r. Nr 2, poz. 13, z 2007 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 12, poz. 73.

Załącznik 1. [Statut Urzędu Statystycznego w Krakowie]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa GUS
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Statut Urzędu Statystycznego w Krakowie

§ 1

Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

2) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Urzędu jest Kraków.

§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę oraz opracowywanie danych statystycznych;

2) zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy statystyczne w regionie oraz w zakresie specjalizacji Urzędu;

3) projektowanie formularzy i wejściowych danych statystycznych w zakresie specjalizacji Urzędu;

4) organizację pracy i tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających pracę rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych oraz rzeczoznawców;

5) prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią badań statystycznych;

6) inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie, prowadzenie monitoringu koniunktury gospodarczej oraz bazy wiedzy statystycznej o regionie;

7) prowadzenie informatorium statystycznego;

8) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych;

9) przedstawianie organom administracji rządowej oraz organom jednostek samorządu terytorialnego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów;

10) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mające siedzibę na obszarze województwa małopolskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;

11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie małopolskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT;

12) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

13) tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających popularyzację i promocję statystyki oraz wiedzy o statystyce publicznej;

14) współdziałanie z organami administracji publicznej, w szczególności działającymi na obszarze województwa małopolskiego, w zakresie tworzenia i wykorzystywania danych administracyjnych dla potrzeb statystyki publicznej;

15) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa małopolskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1, a w szczególności na:

1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej;

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;

3) wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.

§ 4

Do Urzędu należą niżej wymienione zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:

1) w obszarze badań społecznych, w szczególności w zakresie statystyki: kultury, zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki społecznej, usług publicznych oraz badań emigracji i Polonii:

a) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej,

b) inicjowanie i przygotowywanie rozwiązań metodologicznych,

c) przygotowywanie propozycji do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,

d) zbieranie, gromadzenie, analizowanie danych statystycznych,

e) opracowywanie publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym;

2) prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych;

3) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów;

4) współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i uczelniami w zakresie przygotowywania badań i opracowań statystycznych, a także współpraca w tym zakresie z właściwą jednostką organizacyjną GUS;

5) opracowywanie informacji, wydawnictw i publikacji zbiorczych zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym;

6) opracowywanie zbiorów danych i przygotowywanie tablic ogólnopolskich, a także prowadzenie prac projektowo-programistycznych w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) uczestniczenie w pracach Urzędu Statystycznego w Poznaniu na rzecz rozwoju statystyki dużych miast;

8) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5

1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji;

2) Wydział Rejestrów;

3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych;

4) Wydział Udostępniania Informacji;

5) Wydział Informatyki;

6) Wydział Badań Ankietowych;

7) Wydział Kadr i Szkolenia;

8) Wydział Ekonomiczny;

9) Wydział Administracji;

10) Ośrodek Statystyki Kultury;

11) Ośrodek Statystyki Zdrowia;

12) Ośrodek Badania Usług Publicznych;

13) Ośrodek Badania Systemu Zabezpieczenia Społecznego;

14) Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej;

15) Ośrodek Badania Emigracji i Polonii;

16) Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych;

17) Oddział w Chrzanowie;

18) Oddział w Nowym Sączu;

19) Oddział w Tarnowie;

20) Oddział w Zakopanem.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) radca prawny;

2) do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.

5. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.

6. Dyrektor Urzędu wydaje, inne niż określone w ust. 3–5, zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.

7. Dyrektor może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

§ 6

1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 17–20, jest:

1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych;

2) udostępnianie danych statystycznych (informatoria statystyczne);

3) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON;

4) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

5) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych;

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Urzędu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Urzędu.

2. Terytorialny zasięg działania oddziałów określa regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 7

1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch zastępców.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 8

1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9

Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Małopolskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.

§ 10

Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: „Urząd Statystyczny w Krakowie”.

§ 11

Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 12

1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: „Administracja publiczna” (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i „Informatyka” (inne jednostki usług informatycznych).

2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 podlega finansowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-30
  • Data wejścia w życie: 2010-06-30
  • Data obowiązywania: 2010-06-30
  • Dokument traci ważność: 2012-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA