REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 10 poz. 43

ZARZĄDZENIE NR 3 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

Instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwanej dalej „Centrum”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Upoważnia się dyrektora Centrum do zgłoszenia Centrum do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Janusz Witkowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [Statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS]

Załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa GUS
z dnia 7 września 2011 r.

STATUT
instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

§ 1

Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwana dalej „Centrum”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1));

2) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2));

3) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Centrum jest Jachranka.

2. Centrum może posiadać jednostki organizacyjne poza siedzibą.

§ 3

1. Centrum jest jednostką samodzielnie gospodarującą mieniem, dla której funkcję organu założycielskiego pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Centrum jest podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

1. Przedmiotem działalności podstawowej Centrum jest wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających realizację zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, należą:

1) zadania naukowo-badawcze:

a) prowadzenie i organizacja prac wspomagających działalność badawczą prowadzoną przez służby statystyki publicznej, a w szczególności prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii, badań statystycznych, standardów i rejestrów (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) w ramach współpracy obejmującej Eurostat, krajowe urzędy statystyczne innych państw, inne organizacje statystyczne, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze,

b) zadania o charakterze materialno-technicznym wspierające:

– prowadzenie prac naukowo-badawczych przez służby statystyki publicznej w związku z realizacją przez nie zadań określonych w ustawie o statystyce publicznej,

– służby statystyki publicznej przy realizacji zadań o charakterze naukowo-badawczym wynikających ze współpracy z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS), a także badań naukowych, pomocniczych przy realizacji zadań służb statystyki publicznej w zakresie teorii oraz zastosowań: metod ekonometrycznych i informatyki w statystyce publicznej oraz nowych podejść metodycznych w badaniach statystyki publicznej,

– udział służb statystyki publicznej w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, mających na celu wsparcie metodologii badań statystycznych, a także wspierających współpracę naukowo-badawczą Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami i instytutami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organizacjami innych krajów,

– przygotowanie opracowań naukowych i dydaktycznych z dziedziny statystyki i dziedzin wspomagających statystykę publiczną,

– realizację zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących prowadzenia i organizacji oraz koordynacji prac naukowo-badawczych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, w tym wspomaganie realizacji wieloletnich programów badawczych Eurostatu, innych niż realizowane w ramach ustawowych obowiązków przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

– prace naukowo-badawcze wykonywane dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, rządowych i pozarządowych, w zakresie objętym przedmiotem działania, realizowanych na zasadach komercyjnych na podstawie indywidualnych zleceń,

c) wykonywanie na zlecenie i na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek spoza systemu statystyki publicznej zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających badania naukowe i prace rozwojowe wspomagające rozwiązywanie aktualnych problemów metodycznych, organizacyjnych i technologicznych,

d) zapewnienie kompletnej bazy materialnej oraz warunków logistycznych dla realizacji zadań naukowo-badawczych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i służb statystyki publicznej oraz resortów i instytucji spoza służb statystyki publicznej z uwzględnieniem nowoczesnego wyposażenia informatycznego i przy współpracy z odpowiednimi ekspertami;

2) zadania szkoleniowo-edukacyjne:

a) dotyczące pełnienia funkcji bazy organizacyjno-logistycznej dla realizacji zadań służb statystyki publicznej w obszarze szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki, w szczególności poprzez organizację konferencji, narad, spotkań o charakterze wewnątrzresortowym,

b) o charakterze materialno-technicznym wspierające realizację zadań na rzecz edukacji polskich służb statystyki publicznej wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, s. 164–173),

c) o charakterze materialno-obsługowym na rzecz realizacji zadań służb statystyki publicznej wynikających ze zobowiązań służb statystyki publicznej w sferze szkolenia, przygotowania kadr i edukacji metodologicznej oraz nowoczesnych, cyfrowych form, jak również metod gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych statystycznych, pochodzących ze spisów, niezbędnych dla utworzenia zunifikowanych metodologicznie i spójnych statystyk Wspólnoty,

d) o charakterze materialno-technicznym wspierających wykonywanie zadań edukacyjnych dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, przede wszystkim na rzecz administracji publicznej w ramach posiadanego potencjału;

3) zadania związane z promocją i popularyzacją statystyki:

a) o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o działalności naukowo-badawczej statystyki publicznej w formie konferencji, seminariów naukowych i sympozjów,

b) o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o statystyce wśród różnych grup odbiorców danych statystycznych oraz przedsięwzięcia związane z promocją statystyki skierowane do użytkowników profesjonalnych,

c) w zakresie organizacji i koordynacji działalności edytorsko-wydawniczej ukierunkowanej na popularyzację statystyki w kraju i zagranicą.

3. Centrum, poza zadaniami, o których mowa w ust. 2, może prowadzić inną działalność, obejmującą swym zakresem:

1) wykonywanie na indywidualne zamówienia badań statystycznych oraz zleceń na dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu również dane zgromadzone w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej (PKD 84.11 i 72.20Z);

2) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 74.9);

3) działalność wspomagającą edukację (PKD 85.6);

4) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

5) wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);

6) drukowanie i działalność usługową związaną z poligrafią (PKD 18.1);

7) działalność związaną ze sportem (PKD 93.1);

8) działalność rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93.2);

9) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);

10) sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową (PKD 47.9);

11) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1);

12) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałą gastronomiczną działalność usługową (PKD 56.2);

13) działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 82.9).

4. Działalność Centrum prowadzona na rzecz służb statystyki publicznej ma charakter odpłatny według cen ustalanych w drodze umowy z GUS; zasady i tryb zlecania Centrum zadań na rzecz statystyki publicznej określają odrębne przepisy.

5. Działalność inna niż podstawowa, o której mowa w ust. 3, prowadzona na rzecz podmiotów spoza służb statystyki publicznej, ma charakter odpłatny według cennika ustalonego przez dyrektora Centrum.

§ 5

1. Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) zarządzanie Centrum;

2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

3) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego Centrum;

4) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego;

5) przygotowanie rocznego sprawozdania Centrum, w tym bilansu, rachunku zysków i strat.

3. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań objętych zakresami ich działania.

4. Dyrektor Centrum nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą dyrektora po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Centrum.

§ 6

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji upoważniony jest dyrektor Centrum.

2. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Centrum, działają w granicach ich umocowania.

3. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 10 000 euro lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Centrum do świadczenia o wartości powyżej 10 000 euro, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 osób, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 3, przekraczają kwotę 50 000 euro wymagana jest zgoda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Pełnomocników Centrum, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje dyrektor Centrum.

6. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

§ 7

1. Centrum prowadzi gospodarkę na zasadach przewidzianych dla instytucji gospodarki budżetowej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Źródłami przychodów Centrum są:

1) przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym dystrybucji i sprzedaży materiałów i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej);

2) inne przychody (środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).

3. Zysk Centrum jest przeznaczony na fundusz instytucji gospodarki budżetowej oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki budżetowej (60%) i na dochody budżetu państwa (40%).

§ 8

1. W celu realizacji zadań statutowych, Centrum wyposaża się w następujące składniki trwałe i obrotowe:

1) środki trwałe wymienione w załączniku nr 1 do statutu;

2) wartości niematerialne i prawne wymienione w załączniku nr 2 do statutu;

3) pozostałe środki trwałe wymienione w załączniku nr 3 do statutu

oraz użycza się nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 do statutu.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza Centrum, z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, wykonywanie w jego imieniu czynności wynikających z zarządu i administrowania w stosunku do nieruchomości, o których mowa w § 1 pozostających w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Statystycznego; obowiązkiem Centrum jest wykonywanie w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego czynności wynikających z zarządu i administrowania oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z ich utrzymaniem.

§ 9

Zmiany statutu Centrum są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik nr 1 do statutu

Środki trwałe

Numer inwentarzowy

Nazwa

Wartość

Umorzenie

486-000-003

KOMORA MROŹNICZA

9372

9372

486-000-004

SZAFA CHŁODNICZA SCH-1-2

4026

4026

486-000-005

SZAFA CHŁODNICZA BCH-0351

4578,5

3547,95

486-000-006

SCHŁADZARKA SZOKOWA

11002

6876

490-000-004

RICOH AFFICIO 3235C

35568,39

35568,39

491-000-005

RUTER CISCO 2811/C2811-VSEC

19892,98

5830,04

491-000-015

DRUKARKA OKI ML 321E

1007,42

1007,42

491-000-043

MIKROKOM. PRZEN. IBM LAPTOP

10118,6

10118,6

491-000-045

PROJEKTOR LCD PP ASK IMPACT

12314,87

12314,87

491-000-052

KOMPUTER DTK QUATRO 6533EG

4302

4302

491-000-053

KOMPUTER DTK O.UATRO 6533EG

4302

4302

491-000-054

KOMPUTER DTK QUATRO 6533EG

4302

4302

491-000-056

PC NOTEBOOK E6 44940110001

7074,6

7074,6

491-000-057

PC NOTEBOOK E6 44940110010

7074,6

7074,6

491-000-058

ZEST. SERWER YBDU004883 PHARE

28474,9

28474,9

491-000-059

SERWER FSC PRIMERGRY TX300S2

32884,8

32884,8

491-000-060

NOTEBOOK PC Z EKR. 15” V810

6796,81

6796,81

491-000-061

PRZENOŚ. PROJEKT. CYF. NECLT380

11638,39

11638,39

491-000-062

CYFROWY SYSTEM KONFERENCYJNY

181910,21

181910,21

491-000-063

PODSYST. TŁUMACZ. SYMULTANICZ.

24886,41

24886,41

491-000-064

CYF. PODSYST. DYST. TŁUM. PODCZ.

90599,72

90599,72

578-000-004

KRAJALNICA DO WĘDLIN

829

829

578-000-005

KOCIOŁ WARZELNY 150 I NIERDZ.

5872

5872

578-000-006

KRAJALNICA PIECZ. TYP MKP134

4404

4404

578-000-007

PIEKARNIK ELEKTR. PS-3

4893

4893

578-000-008

KOCIOŁ GAZ. WARZELNY

5872

5872

578-000-009

ZMYWARKA ZE ZMIĘKCZACZEM

7468,5

7468,5

578-000-010

KUCHNIA+SZAFKA

4731

4731

578-000-011

FRYTKOWNICA+PODST. OTWARTA

3890

3890

578-000-012

PATELNIA ELEKTR. Z WANNĄ EL.

5003

5003

578-000-013

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW

4900

2229,63

620-000-001

TELEWIZJA KABLOWA

66720

66720

622-000-001

SPRZĘT SYMULT. (2KAB., 2MAG., 2MIKR.)

118599,82

118599,82

622-000-002

RZUTNIK APOLLO C-S 575

3619,72

3619,72

 

Środki trwałe (dok.)

Numer inwentarzowy

Nazwa

Wartość

Umorzenie

622-000-003

RZUTNIK APOLLO C-S 575

3619,72

3619,72

622-000-004

RZUTNIK APOLLO C-S 575

3619,72

3619,72

623-000-001

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

14944,63

14944,63

624-000-001

INSTALACJA PPOŻ. CZUJKI

155719

155719

626-000-003

SYSTEM TELEKOM. CENTRALA REC.

25361,64

1268,1

662-000-002

PROJEK. PRZEN. WIDEO 7 78015982

6865,85

6865,85

741-000-004

VW PASSAT

91781,39

91781,39

741-000-007

RENAULT LAGUNA KOMBI

74200

74200

742-100-001

SAMOCHÓD CIĘŻAR. FORD TRANSIT

63881,8

63881,8

808-000-001

AGREGAT DO UDRAŻNIANIA KANAL.

3640

3640

808-000-002

AGREGAT DO CZYSZCZ. WYKŁADZ.

3354,06

3354,06

808-000-004

STÓŁ KONF. - BILARD+BILE

10109,7

10109,7

808-000-005

PRZYRZĄD DO ĆWICZ. – SIŁOWNIA

18377,59

18377,59

808-000-006

SZAFA MAGAZ. Z DRZW. SUWANYMI

3102

3102

808-000-007

SZAFA MAGAZ. 90x60x200 cm

2786

2786

808-000-008

SZAFA PRZELOT. 120x60x180 cm

3940

3940

808-000-009

TABORET 100x40x40 cm

523

523

 

Załącznik nr 2 do statutu

Wartości niematerialne i prawne

Numer inwentarzowy

Nazwa

Wartość

Umorzenie

020-000-021

OFFICE SB XP

1198

1198

020-000-022

OFFICE SB XP

1198

1198

020-000-023

OFFICE SB XP

1198

1198

 

Załącznik nr 3 do statutu

Pozostałe środki trwałe

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

KOSZYCZKI DO PIECZYWA PLASTYK.

SZT.

0,97

29

28,13

OBIERACZKA

SZT.

275

1

275

ZAMRAŻARKA

SZT.

420

1

420

TRZEPACZKA DO UBIJANIA PIANY

SZT.

39,2

2

78,4

SZAFA KUCHENNA DREWN. BIAŁA

SZT.

356

1

356

KPL. DO KAWY 6-OSOB. CZARNY

KPL.

29,79

1

29,79

 

Pozostałe środki trwałe (cd.)

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

KIELISZKI DO SZAMPANA

SZT.

1,61

259

416,99

SALATERKA SZKLANA

SZT.

5,26

4

21,04

NÓŻ ELEKTRYCZNY

SZT.

69

1

69

DZBANEK METALOWY 1 I

SZT.

47

17

799

NACZYNIE ŻAROODPORNE

SZT.

12,13

31

376,03

NACZYNIE ŻAROODPORNE

SZT.

9,7

10

97

WAZA NA PODSTAWCE

SZT.

39

20

780

APTECZKA PN-KU-VIII-30/1

SZT.

148

1

148

TABORET GAZOWY PN-KU-V-10/1-2

SZT.

1490

2

2980

WIDELCE DO ROŻNA

SZT.

3,8

30

114

BASEN 3235A K/V/49/1

SZT.

1421

1

1421

DRABINA K/V/48/1

SZT.

102,46

1

102,46

KRAJALNICA K/V/43/1

SZT.

2820

1

2820

REGAŁ K/V/42/1

SZT.

1160

1

1160

SZAFA BHP K/V/47/1-4

SZT.

435

4

1740

WÓZEK KELNERSKI K/V/41/1

SZT.

1073

1

1073

WÓZEK KELNERSKI K/V/41/2

SZT.

947

1

947

ZLEW JEDNOKOMOROWY K/V/50/1

SZT.

316,82

1

316,82

KUCHENKA MIKROFAL. V/99/1

SZT.

802,46

1

802,46

KPL. DO ZMYW. PODŁOGI

SZT.

422,46

1

422,46

KPL. DO KAWY FIL.+SPODEK

SZT.

4,13

68

280,84

KPL. DO PRZYPRAW

KPL.

3,81

5

19,05

SERWETNIKI PLASTYK. BIAŁE

SZT.

0,64

20

12,8

BRYTFANNA 50x30x9 cm METAL. Z POKR.

SZT.

333

3

999

GARNEK DO RYB 60x18x11 cm

SZT.

200

3

600

KOSZYK DO CHLEBA OKR. 25 cm METAL.

SZT.

20

35

700

MISKA 16,2 I STALGAST METAL.

SZT.

202

5

1010

MISKA 21,6 I STALGAST METAL.

SZT.

248

4

992

MISKA 31,6 I STALGAST METAL.

SZT.

299

5

1495

MISKA DO GULASZU STALGAST METAL.

SZT.

21

115

2415

NELSONKA 12x3 cm STALGAST METAL.

SZT.

18

16

288

PÓŁM. OWAL. DO RYB 100x34 cm METAL.

SZT.

282

5

1410

PODGRZEWACZ NA POST. 2x4 I

SZT.

1020

2

2040

PÓŁM. OWAL. DO RYB 62x27 cm METAL.

SZT.

103

3

309

PÓŁM. OWAL. DO RYB 70x29 cm METAL.

SZT.

118

5

590

 

Pozostałe środki trwałe (cd.)

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

POKRYWKA DO WAZY 4 l

SZT.

38

3

114

PÓŁMISEK OKR. 32 cm STALGAST

SZT.

40

14

560

PUCHARKI DO LODU 10 cm METAL.

SZT.

17

18

306

POKRYWKA DO NELSONKI

SZT.

18

40

720

POKRYWKA DO BRYTFANNY 50 cm

SZT.

210

3

630

PATERA 5-STOP. DO TORTU METAL.

SZT.

450

4

1800

PÓŁMISEK OWALNY 35x24 cm METAL.

SZT.

47

68

3196

SOSJERKA 0,25 I METAL.

SZT.

19

18

342

TACKA 31x21x2 cm PROST. METAL.

SZT.

33

50

1650

TACA 48x37 cm PROST. METAL.

SZT.

96

3

288

TACA 60x47 cm PROST. METAL.

SZT.

146

3

438

TACKA NA ŚLEDZIE 32x12 cm PROST. METAL.

SZT.

19

18

342

WIDELEC DO SERWOWANIA METAL.

SZT.

19

3

57

POJEMNIK DO LODU 1 I METAL.

SZT.

344

4

1376

WANNA PRZECEDZAKOWA 12,8 I METAL.

SZT.

310

2

620

WANNA PRZECEDZAKOWA 17 I METAL.

SZT.

350

2

700

WANNA PRZECEDZAKOWA 32,5 I METAL.

SZT.

500

2

1000

WIDELEC DO MIĘSA 30 cm METAL.

SZT.

18

5

90

WAZA DO ZUPY 4 I METAL.

SZT.

103

1

103

REGAŁ NIERDZ. KU-VI11-38/1

SZT.

774

1

774

ŁYŻKA DO SOSU

SZT.

15

4

60

ŁYŻECZKI DO KAWY

SZT.

2,3

41

94,3

NÓŻ STOŁOWY

SZT.

6,1

7

42,7

PODGRZEWACZ OKR. 7,5 I METAL.

SZT.

520

5

2600

PODGRZEWACZ NA PASTĘ

SZT.

1040

3

3120

PÓŁMISEK 40x26,5 cm OWAL. METAL.

SZT.

52

10

520

PÓŁMISEK OWALNY 50x31,5, 50x34 cm STAL.

SZT.

101

20

2020

PÓŁMISEK OWALNY 35x24 cm METAL.

SZT.

47

4

188

SERWETNIK ZE STALI NIERDZ.

SZT.

9

1

9

ŚWIECZNIK 1-RAMIENNY METAL.

SZT.

20

9

180

TACKA 31x21x2 cm PROST. METAL.

SZT.

33

32

1056

TERMOS 15 I

SZT.

876

4

3504

WAGA ELEKTR. ANG. AP115EX

SZT.

1260

1

1260

WAGA ELEKTR. DELFIN 150

SZT.

1572

1

1572

WIDELEC DO SERWOWANIA DUŻY

SZT.

11

28

308

 

Pozostałe środki trwałe (cd.)

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

ŁYŻKA DO SOSU

SZT.

15

5

75

WKŁADKA DO ZESTAWU „V”

SZT.

11,48

2

22,96

ZESTAW „V”

SZT.

80,87

2

161,74

DESKA DO KROJENIA TWORZ. DUŻA

SZT.

111

3

333

GARNEK WYSOKI 50 l STALGAST METAL.

SZT.

511

1

511

GARNEK WYSOKI 37 l STALGAST METAL.

SZT.

447

2

894

KIELISZKI DO WINA BIAŁEGO

SZT.

2,06

36

74,16

KIELISZKI DO JAJ

SZT.

3

42

126

PATELNIA DO JAJ

SZT.

13,49

1

13,49

POKRYWA DO GARNKA

SZT.

89

2

178

PATERA 3-STOP. DO OWOCÓW METAL.

SZT.

154

1

154

POJEMNIK DO LODU 1 I METAL.

SZT.

298

2

596

POJEMNIK DO LODU 3 I METAL.

SZT.

487

2

974

PIEC KONWEKT. PAR. 10 POJ. CN PO

KPL.

42000

1

42000

KIELISZKI KONIAKÓWKI

SZT.

2,06

35

72,1

STÓŁ 110x70x85 cm

SZT.

803

1

803

STÓŁ 210x70x85 cm

SZT.

1439

1

1439

STÓŁ 210x60x85 cm

SZT.

1192

1

1192

STÓŁ 220x70x85 cm

SZT.

1476

2

2952

STÓŁ 170x70x85 cm

SZT.

1075

1

1075

STÓŁ 70x70x85 cm

SZT.

564

1

564

STÓŁ Z SZAFKĄ 140x70 cm

SZT.

2262

3

6786

REGAŁ 90x40x180 cm

SZT.

1235

2

2470

REGAŁ 110x60x180 cm

SZT.

1533

5

7665

REGAŁ 120x60x180 cm

SZT.

1627

4

6508

REGAŁ 70x60x180 cm

SZT.

1151

2

2302

REGAŁ 100x40x180 cm

SZT.

1128

2

2256

TASAK KUCHENNY

SZT.

13,87

1

13,87

WYCISKACZ DO CYTRYN METAL.

SZT.

42

1

42

POJEMNIK 1/1 100 METAL.

SZT.

99,36

3

298,08

POJEMNIK 1/1 65 METAL.

SZT.

80

3

240

POJEMNIK 1/1 65 METAL.

SZT.

76,25

2

152,5

WYTWORNICA PARY

SZT.

2360

1

2360

WÓZEK DO WYTWORNICY PARY

SZT.

580,58

1

580,58

FILIŻANKA+SPODEK BIAŁY

KPL.

3,45

11

37,95

 

Pozostałe środki trwałe (cd.)

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

GŁOWICA KOMBI DO PIWA BECZ.

SZT.

172,1

1

172,1

GARNEK WYSOKI 9 l STALGAST METAL.

SZT.

151

2

302

GARNEK ŚREDNI 15 I STALGAST METAL.

SZT.

234

1

234

GARNEK ŚREDNI 58 I STALGAST METAL.

SZT.

969

1

969

RONDEL 7,5 I METAL.

SZT.

182

2

364

KOSZYK DO CHLEBA METAL.

SZT.

20

1

20

KOREK DO SZAMPANA

SZT.

13

3

39

ŁYŻECZKI DO KAWY

SZT.

2,5

100

250

MISKA DO GULASZU METAL.

SZT.

29

48

1392

NÓŻ STOŁOWY STALGAST

SZT.

6,7

42

281,4

NÓŻ DO KULEK

SZT.

49

5

245

PATERA DO CIASTA METAL.

SZT.

67

5

335

PUCHARKI DO LODÓW METAL.

SZT.

24

26

624

POKRYWKA 50 cm

SZT.

129

1

129

SKROBAK DO RYB METAL.

SZT.

9

4

36

ŚWIECZNIK 2-RAMIENNY METAL.

SZT.

48

8

384

SITKO BARMAŃSKIE METAL.

SZT.

19

2

38

SHAKER 0,7 I

SZT.

62

1

62

SHAKER BOSTOŃSKI

SZT.

105

3

315

TALERZE GŁĘBOKIE DURALEX BIAŁE

SZT.

3,02

41

123,82

TACA DO PIWA MAHOŃ

SZT.

51

9

459

WYCISKACZ DO CZOSNKU METAL.

SZT.

25

2

50

UNIWERSALNA MASZYNA GASTRON.

SZT.

4772

1

4772

PODGRZEWACZ ELEKTR. (BECZKA)

SZT.

1172

1

1172

REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY

SZT.

1282

4

5128

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY

SZT.

927

2

1854

SZAFA CHŁODNICZA

SZT.

4256

1

4256

WAZON SZKLANY

SZT.

26,44

1

26,44

ZAMRAŻARKI

SZT.

2085

2

4170

GRIL GASTRONOMICZNY

SZT.

1900

1

1900

KOSZE WIKLINOWE

SZT.

12,4

3

37,2

ŁOPATKA SZCZYPCE

SZT.

8,99

1

8,99

ŁOPATKA KUCHENNA

SZT.

5,99

1

5,99

POKRYWA

SZT.

27,86

6

167,16

CHŁODZIARKA POLAR MAŁA

SZT.

818,85

1

818,85

 

Pozostałe środki trwałe (cd.)

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

CHŁODZIARKA POLAR DUŻA

SZT.

1269,67

1

1269,67

GARNEK 15 I STALGAST METAL.

SZT.

229

4

916

GARNEK 7 I STALGAST METAL.

SZT.

129

3

387

ŁYŻKA WAZOWA METAL.

SZT.

22

26

572

ŁOPATKA DO PRZEWRACANIA

SZT.

20

3

60

OBRUS ADAMASZKOWY 4x1,4 m

SZT.

55,5

8

444

OBRUS ADAMASZKOWY 1,4x1,4 m

SZT.

19,5

20

390

POPIELNICZKI

SZT.

2

10

20

SERWETKI

SZT.

2,95

109

321,55

ŚWIECZNIK SZKLANY MAŁY

SZT.

2,5

4

10

TERMOS

SZT.

21,99

3

65,97

SZAFY DREWNIANE BIAŁE KUCH.

SZT.

659,99

2

1319,98

OBRUSY ADAMASZKOWE 1,5x1,4 m

SZT.

19,5

42

819

SERWETA 0,5x0,5 m ZIELONA

SZT.

2,9

50

145

NOŻE

SZT.

1,49

25

37,25

WIDELCE

SZT.

1,49

30

44,7

SZAFY DREWNIANE BIAŁE NA OBRUSY

SZT.

820

2

1640

SERWETKA BIAŁA 0,35x0,35 m

SZT.

2,6

200

520

ART. DEKOR. WAZON DUŻY PLECIONY

SZT.

36,07

1

36,07

SZCZYPCE DO CIASTA

SZT.

9,95

3

29,85

OBRUS 1,4x4 m

SZT.

79,6

22

1751,2

OBRUS BIAŁY 4,4x1,4 m

SZT.

88

16

1408

OBRUSY BANKIETOWE BIAŁE 3,7 m

SZT.

26,7

4

106,8

SERWETKI

SZT.

2,5

73

182,5

SERWETKI

SZT.

2,95

90

265,5

SERWETKI 0,45x0,45 m

SZT.

3,9

100

390

FALBANA STOŁU SZWEDZ. DUŻA

SZT.

1400

1

1400

FALBANA STOŁU SZWEDZ. MAŁA

SZT.

600

1

600

KARNISZE – JADALNIA

SZT.

205

5

1025

KOSZ WIKLINOWY

SZT.

26

1

26

KOSZ WIKLINOWY

SZT.

18

1

18

KOSZ WIKLINOWY

SZT.

28

2

56

OBRUS ADAMASZKOWY 2 m

SZT.

26,5

30

795

SERWETY 70x70 cm

SZT.

13

50

650

WAZONY

SZT.

10,68

19

202,92

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

WAZONY

SZT.

45,9

2

91,8

ZASŁONY – JADALNIA

KPL.

800

5

4000

ZEGAR ŚCIENNY

SZT.

127,05

1

127,05

NOŻE

SZT.

1,02

108

110,16

ŁYŻKI DUŻE

SZT.

1,02

76

77,52

ŁYŻECZKI MAŁE

SZT.

1,02

34

34,68

WIDELCE DUŻE

SZT.

1,02

107

109,14

SPODKI POD SZKLANKI

SZT.

2,3

54

124,2

TALERZE GŁĘBOKIE DURALEX

SZT.

3,25

38

123,5

WÓZEK KELNERSKI LO810/2–822

SZT.

680

1

680

WÓZEK KELNERSKI LO811/2–824

SZT.

765

1

765

WÓZEK KELNERSKI LO812/2–824

SZT.

1020

1

1020

BULIONÓWKI

SZT.

5,97

14

83,58

TALERZ GŁĘBOKI PORCEL. 210

SZT.

5,57

57

317,49

TALERZ PŁYTKI PORCEL. 260

SZT.

9,72

81

787,32

FILIŻANKI PORCEL. 0,5 I

SZT.

3,91

22

86,02

SPODKI DO FILIŻ. PORCEL. 130

SZT.

2,85

36

102,6

SPODEK DO BULION. PORCEL. 160

SZT.

2,85

24

68,4

PÓŁMISEK OWAL. PORCEL. 240

SZT.

10,77

10

107,7

PÓŁMISEK OWAL. PORCEL. 330

SZT.

21,51

7

150,57

SALATERKA PORCEL. 230

SZT.

13,07

19

248,33

SOSJERKA PORCEL. 0,4 I

SZT.

12,06

23

277,38

DZBANEK DO MLEKA 0,2 I PORCEL.

SZT.

8,84

5

44,2

ŚWIECZNIKI 110 PORCEL.

SZT.

11,59

22

254,98

CUKIERNICA 0,15 I PORCEL.

SZT.

9,01

3

27,03

SERWETNIKI PORCEL.

SZT.

7,27

21

152,67

WIEŻA TECHNIX

SZT.

1958,2

1

1958,2

ŁYŻKI DUŻE

SZT.

1,08

168

181,44

WIDELCE

SZT.

1,08

144

155,52

NÓŻ STOŁOWY

SZT.

1,08

123

132,84

ŁYŻECZKI DO HERBATY

SZT.

1,09

40

43,6

ŁYŻECZKI DO HERBATY

SZT.

1,08

60

64,8

CUKIERNICE

SZT.

14,75

11

162,25

CHOCHELKI 9 cm

SZT.

12,95

10

129,5

SPODEK POD SZKLANKI

SZT.

2,45

32

78,4

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

TALERZE GŁĘBOKIE DURALEX BIAŁE

SZT.

2,95

18

53,1

DZBANEK TERMOS 1 I

SZT.

42,9

14

600,6

KIELISZKI DO SZAMPANA

SZT.

1,55

106

164,3

PATELNIA+PRZYKRYWKA

SZT.

92,4

1

92,4

PATELNIA+PRZYKRYWKA

SZT.

110,4

1

110,4

SPODEK POD SZKLANKI

SZT.

0,8

15

12

BLAT GASTRONOMICZNY

SZT.

550

1

550

CHŁODZIARKA

SZT.

1868,85

1

1868,85

KOSZ DO ŚMIECI

SZT.

43,95

2

87,9

KARNISZ Z OSPRZĘTEM

M.B.

50

4,3

215

MANKIETY DO OKNA

SZT.

20

2

40

ROBOT ELEKTRYCZNY

SZT.

155,74

1

155,74

SALATERKA 20 cm

SZT.

6,75

6

40,5

WIADRO Z POKRYWĄ

SZT.

8,19

1

8,19

ZASŁONY MIEDZIANE

M.B.

40

17

680

OBRUSY 134x150 cm

SZT.

13

17

221

OBRUSY 70x70 cm

SZT.

13

44

572

GARNEK GLINIANY 3 I

SZT.

33,88

1

33,88

GARNEK GLINIANY 4 I

SZT.

38,74

1

38,74

GARNEK GLINIANY 1 I

SZT.

17,38

1

17,38

PATERA OWALNA 35 cm

SZT.

17,9

115

2058,5

CHŁODZIARKA PN–VIII–1/3/1

SZT.

1990

1

1990

SZAFA CHŁODNICZA PN–VIII–1/2

SZT.

1750

1

1750

MŁYNEK DO ROZDR. ODPADÓW

SZT.

1999

1

1999

CEDZAK Z RĄCZKAMI

SZT.

97

1

97

GARNEK 37 I

SZT.

472

2

944

LITERATKI

SZT.

0,65

112

72,8

KIELISZKI DINER

SZT.

3,95

6

23,7

ŁYŻKA CEDZAKOWA

SZT.

89

2

178

PODSTAWKI POD SZKLANKI

SZT.

0,9

60

54

POKRYWA DO GARNKA 36 cm

SZT.

72

2

144

TALERZ GŁĘBOKI

SZT.

4,25

45

191,25

TALERZ DESEROWY

SZT.

3,75

80

300

TALERZ PŁYTKI

SZT.

3,95

4

15,8

TERMOS STALOWY 20 I

SZT.

898

2

1796

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

REGAŁ BIUROWY – ZABUDOWA

KPL.

2877,05

1

2877,05

DOZOWNIK

SZT.

33,99

2

67,98

HIGROMETR DO MIERZ. WILGOCI

SZT.

128

1

128

OBRUS 2x1,6 m

SZT.

25

30

750

SERWETY 70x70 cm

SZT.

13

50

650

TERMOM. DO MIERZ. POTRAW

SZT.

65

1

65

DOZOWNIK MYDŁA

SZT.

11,99

1

11,99

KOSZ NA ŚMIECI

SZT.

44,95

1

44,95

POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIER.

SZT.

59,9

1

59,9

OBRUS 2,2x1,6 m

SZT.

31,5

34

1071

OTWIERACZ DO KONSERW

SZT.

199

1

199

FALBANA ZIEL. NA STÓŁ 12 m.b.

SZT.

740

1

740

FALBANA ZIEL. NA STÓŁ 4 m.b.

SZT.

260

1

260

FALBANA ZIEL. NA STÓŁ 3 m.b.

SZT.

190

1

190

FALBANA ZIEL. NA STÓŁ 7 m.b.

SZT.

438

1

438

KIELISZKI DO WÓDKI 50 g

SZT.

1,95

39

76,05

SERWETY ZIEL. 70x70 cm

SZT.

13

30

390

FILIŻANKA+SPODEK

SZT.

6,15

66

405,9

GARNEK WYSOKI 35 I

SZT.

289

2

578

ŁOPATKA DO TORTU

SZT.

20

1

20

ŁYŻKA WAZOWA DO ZUPY

SZT.

14

9

126

PATERA OWALNA

SZT.

21,9

7

153,3

TORTOWNICA

SZT.

8,95

1

8,95

TERMOS Z POMPKĄ

SZT.

69

1

69

WIDELCZYK DO CIASTA

SZT.

1,9

111

210,9

OBRUSY 1,6x2 m

SZT.

32

18

576

OBRUSY 1,6x4 m

SZT.

64

20

1280

PATERA OWALNA TRIAN

SZT.

21,9

5

109,5

STÓŁ ROBOCZY STALGAST

SZT.

861

1

861

PORC. BULIONÓWKA+SPODEK

SZT.

11,8

35

413

PORC. CZAJNIK

SZT.

25

3

75

PORC. CUKIERNICA

SZT.

11,5

3

34,5

DESKA PROSTOKĄTNA 36 cm

SZT.

15,95

1

15,95

PORC. DZBANEK

SZT.

8,6

3

25,8

PORC. IMBRYK

SZT.

25

3

75

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

KIELISZKI DO SZAMPANA

SZT.

1,65

12

19,8

PORC. KOMPLET DO KAWY 12-OS.

SZT.

190

3

570

PORC. KARTOFLANKA

SZT.

30

6

180

PORC. PIEPRZNICZKA

SZT.

4,95

3

14,85

PORC. PÓŁMISEK OWALNY 28 cm

SZT.

16,8

4

67,2

PORC. PÓŁMISEK OWALNY 33 cm

SZT.

27

7

189

PORC. PÓŁMISEK OWALNY 38 cm

SZT.

35

3

105

PORC. SERWIS STOŁOWY 12-OS.

KPL.

420

3

1260

PORC. SOLNICZKI

SZT.

4,95

3

14,85

PORC. ŚWIECZNIK JEDNORAM.

SZT.

6,15

14

86,1

PORC. WAZA

SZT.

47

3

141

PORC. WAZON

SZT.

32

3

96

GRILL

SZT.

311,04

1

311,04

LITERATKA

SZT.

0,82

120

98,4

TALERZ GŁĘBOKI

SZT.

3,23

72

232,56

TALERZ PŁASKI

SZT.

3,23

67

216,41

DESKA KAUCZUKOWA

SZT.

19,5

5

97,5

DZBANEK ARCOROC 1 I

SZT.

9,8

10

98

KPL. DO PRZYPRAW 5-CZ.

SZT.

24,5

4

98

MINIWIEŻA Z CD MP3 MS2300

SZT.

329

1

329

MŁOTEK DO MIĘSA Z NAKŁ.

SZT.

9,85

2

19,7

PODGRZEWACZ GASTRONOMICZNY

SZT.

99

3

297

WAŁEK DO CIASTA

SZT.

6,95

2

13,9

AGREGAT SKRAPLAJĄCY

SZT.

2357,57

1

2357,57

KIELISZKI DO WINA BALLON

SZT.

1,45

116

168,2

TERMOS DZBANEK 1 I ROTPUNK

SZT.

24,5

15

367,5

CHOINKA ŚWIERK

SZT.

119

1

119

KIELISZKI DO WÓDKI 40 ml

SZT.

2,49

60

149,4

KIELISZKI DO WINA 250 ml

SZT.

1,89

82

154,98

KIELISZKI DO SZAMPANA

SZT.

1,99

60

119,4

NÓŻ DO ODFILETOW.

SZT.

11,45

1

11,45

NÓŻ DO PORCJOWANIA

SZT.

12,5

1

12,5

NÓŻ KUCHENNY

SZT.

13,5

2

27

NÓŻ UNIWERSALNY

SZT.

8,5

2

17

PUCHARKI DO LODÓW

SZT.

3,25

33

107,25

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

WÓZEK TRANSPORTOWY

SZT.

49,99

1

49,99

KOMPLET DO PRZYPRAW

SZT.

10,9

5

54,5

SZKLANKI

SZT.

0,89

100

89

OBRUS 2x1,6 m

SZT.

32

40

1280

OBRUS 2x1,6 m

SZT.

32

10

320

ZMYWARKA BOSCH

SZT.

2212,3

1

2212,3

TALERZ DESEROWY

SZT.

4,19

54

226,26

TALERZYK DESEROWY

SZT.

4,49

47

211,03

LITERATKA

SZT.

0,79

100

79

SZKLANKA

SZT.

0,69

120

82,8

KOMPLET DO PRZYPRAW

SZT.

12,9

7

90,3

NAGRZEWNICA

SZT.

499

1

499

DZBANEK

SZT.

11,49

23

264,27

PUCHAREK DO LODÓW

SZT.

4,99

48

239,52

WAGA

SZT.

409

1

409

FOTELE – TAPICERKA W KWIATY

SZT.

130

2

260

KOŁDRY

SZT.

0,2

50

10

KASA PANCERNA (KASA)

SZT.

0,49

2

0,98

KRZESŁO KONFERENCYJNE

SZT.

33,8

105

3549

KWIATY SZTUCZNE – BENIAMIN

SZT.

135

3

405

KWIATY SZTUCZNE – BENIAMIN

SZT.

140

2

280

LODÓWKA TS136

SZT.

225

2

450

LODÓWKA DKK H-130 BAR. STARA

SZT.

4,5

2

9

KALKULATOR „AURORA"

SZT.

27,7

5

138,5

MASZYNA DO SZYCIA

SZT.

0,59

1

0,59

KOSZ

SZT.

4,79

6

28,74

REGAŁ MAG.

SZT.

0,25

9

2,25

STOŁY KOMP. „MERA" (KASA)

SZT.

140

1

140

STOŁY KONFERENC. DUŻE S. WYKŁ. 1, 2

SZT.

0,22

50

11

STOŁY KONFERENC. MAŁE

SZT.

0,14

104

14,56

STÓŁ RZEŹBIONY

SZT.

1,82

9

16,38

STOLIK OKOL. OKRĄGŁY CZARNY

SZT.

80

1

80

TACA PROSTOKĄT. METAL. DUŻA

SZT.

2,2

1

2,2

TAPCZAN

SZT.

95

20

1900

WIESZAK STOJĄCY SPIRALNY

SZT.

0,6

1

0,6

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

WIADRO

SZT.

0,48

2

0,96

ZEGAR

SZT.

19,5

3

58,5

ZYDLE

SZT.

0,2

7

1,4

ZEGAR VIII–H–43/5

SZT.

36

1

36

WAZON BIAŁY SZKLANY

SZT.

14,38

2

28,76

SZAFA PODWÓJNA DUŻA GRAFIT

SZT.

1500

3

4500

SZAFA PODWÓJNA MAŁA GRAFIT

SZT.

1100

1

1100

BIURKO ZEST. GRAFIT

SZT.

1800

1

1800

SZAFKA ŻALUZJOWA GRAFIT

SZT.

800

2

1600

KRZESŁA-FOTELIKI KONF. SZARE

SZT.

140

52

7280

FOTEL BIUROWY

SZT.

550

4

2200

FOTEL BIUROWY

SZT.

615

1

615

FOTEL CZARNY

SZT.

550

4

2200

SZAFA PODW. SAMOOGRAN. SZARA

SZT.

1200

4

4800

SZAFKA POJED. Z SZUFLAD. SZARA

SZT.

1125

3

3375

SZAFA ŻALUZJOWA SZARA Z SZUFLAD.

SZT.

1280

3

3840

KONTENER SAMOOGRAN. SZARY

SZT.

592

1

592

REGAŁ OTWARTY GRAFIT

SZT.

800

1

800

STÓŁ KONFERENC. GRAFIT

SZT.

800

1

800

WANNA PLASTYKOWA (MISKA)

SZT.

3,95

7

27,65

SZAFA BIUROWA SZARA (KASA)

SZT.

990

4

3960

STOLIK OKOL. SZARY SEKRET.

SZT.

450

1

450

BIURKO ZEST. SZARE+SZAFKA

SZT.

720

1

720

BIURKO ŚRED. KOMP. SZARE (KASA)

SZT.

810

1

810

SZAFKA POD DRUKARKĘ SZARA (KASA)

SZT.

279

1

279

BIUR. ZEST. OKABLOW. SZARY+2 SZAFKI

SZT.

900

2

1800

SZAFA BIUR. SZARA OTWARTA SEKRET.

SZT.

900

1

900

ŁĄCZNIK DO BIUR. OKABLOW. SZARY SEKRET.

SZT.

450

1

450

SZAFA ŻALUZJOWA SZARA SEKRET.

SZT.

1080

1

1080

SZAFA PODWÓJNA SZARA SEKRET.

SZT.

990

1

990

SZAFA POJED. SZARA

SZT.

900

2

1800

SZAFKA ZASUWANA SZARA

SZT.

432

1

432

NADSTAWKA NA SZAFĘ SZARA SEKRET.

SZT.

225

2

450

CHŁODZIARKA PN–VIII–48/3–10

SZT.

319

8

2552

CHŁODZIARKA PN–VIII–48/11–2

SZT.

319

10

3190

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

FOTEL BIUROWY PN–ll–31/31

SZT.

480

1

480

ORZEŁ W DREWNIE PN–VIII–41/1

SZT.

725

1

725

ORZEŁ W DREWNIE PN–VIII–41/2

SZT.

98,5

1

98,5

ORZEŁ W DREWNIE PN–VIII–41/3

SZT.

98,5

1

98,5

ORZEŁ W DREWNIE

SZT.

265

1

265

POPIELNICZKI PRZEZROCZYSTE

SZT.

1,61

10

16,1

OBRAZ

SZT.

154,36

40

6174,4

OBRAZ

SZT.

229

4

916

TAPCZAN PN–VIII–2/27–40

SZT.

487

2

974

TAPCZAN KOS PN–VIII–49/41–46

SZT.

568,93

6

3413,58

WÓZEK MAG. PN–VIII–9/2–4

SZT.

215

3

645

ZEGAR W SKÓRZE SEKRETARIAT

SZT.

148

1

148

ŻELAZKO PN–VIII–7/4–6

SZT.

33

4

132

ŚCIERECZKA

SZT.

1,7

299

508,3

RADIOMAGNET. PANASONIC 23A

SZT.

349,9

1

349,9

KANAPA SKÓRA 23A PN4–VIII–31

SZT.

1200

1

1200

FOTELE SKÓRA 23A PNH–VIII–34

SZT.

600

2

1200

FOTELE SKÓRA 2A PN–H–VIII–34

SZT.

750

2

1500

KANAPA SKÓRA 2A PN–H–VIII–3

SZT.

1500

1

1500

ŁAWA ODYS 2A, 23A PN–H–lll–25

SZT.

520

2

1040

RADIOMAGNET. PANASONIC

SZT.

368,5

2

737

CHŁODZIARKI PNH–VIII–48/21–4

SZT.

468,84

29

13596,36

KOSZ PNH–VIII–18/1–70

SZT.

10,6

83

879,8

KRZESŁA KONFERENC. CZARNE S. WYKŁ. 3

SZT.

105

58

6090

ŁAWA OKOL. CERAMICZNA

SZT.

264

5

1320

TELEW. PHILIPS 14" 49/62–85

SZT.

647

23

14881

APTECZKA PNH–VIII/31/2–4

SZT.

148

2

296

CHŁODZIARKI PNH–VIII/48/50–6

SZT.

468,84

15

7032,6

FOTELE SKÓROPOD.

SZT.

323,78

4

1295,12

KRZESŁA JADALNIANE – STOŁÓWKA

SZT.

98

110

10780

KOC NOWY PNH–VIII/9/6–136

SZT.

33,93

124

4207,32

LAMPKA PNH–VIII/1/1–100

SZT.

55,74

84

4682,16

LAMPKA PNH–VIII/1/101–102

SZT.

53,28

1

53,28

LAMPKA HALOG. DUŻA

SZT.

327,05

5

1635,25

ODKURZACZ PRZ. PNH–VIII/6–7

SZT.

404

1

404

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

PRALKA WIRÓWKA PNH–VIII/19/3

SZT.

450

1

450

POSZWA PNH–VIII/25/9

SZT.

26

220

5720

RADIOMAGN. PANASONIC DT, D", SZ

SZT.

368,5

3

1105,5

SZAFKA BHP PNH–VIII/13/1–8

SZT.

370

8

2960

STOLIK JADALNIANY – STOŁÓWKA

SZT.

380

38

14440

WIEŻA PHILIPS 3CZ. PNH–VIII/5/1

SZT.

2300,82

1

2300,82

KPL. DO ZMYW. PODŁ. VIII/21/1Wr

SZT.

532,69

3

1598,07

ŚCIĄGACZKI DO SZYB Vlll–14/2–4

SZT.

251,09

2

502,18

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

SZT.

61

32

1952

TERMOWENTYLATOR H–VIII–27/1

SZT.

98,93

1

98,93

GRZEJNIK – OGRZEW. OLEJOWE 10 "EB

SZT.

238,61

3

715,83

GRZEJNIK – OGRZEW. OLEJOWE 11 "EB

SZT.

250,26

1

250,26

TERMOWENTYLATOR H–VII1–5/7–11

SZT.

98,94

1

98,94

ŁAWKI OGRODOWE

SZT.

206,5

19

3923,5

KRZESŁA KOMPUTEROWE ZIELONE

SZT.

170

6

1020

LUSTRO

SZT.

163

13

2119

MATERAC 120x190 cm

SZT.

332,79

1

332,79

MATERAC 120x200 cm

SZT.

393,44

1

393,44

POSZWA

SZT.

20

66

1320

POSZWA

SZT.

40

239

9560

PRZEŚCIERADŁO

SZT.

20

25

500

POSZEWKA

SZT.

9,5

211

2004,5

STELAŻ 120x200 cm

SZT.

487,72

1

487,72

STELAŻ 120x190 cm

SZT.

487,72

1

487,72

TELEFAKS F305 PANASONIC SEKR.

SZT.

2985

1

2985

TELEWIZOR PHILIPS 28"

SZT.

1516,39

1

1516,39

WITRYNA (SERWANTKA) 23A

SZT.

1688,58

1

1688,58

MATERAC 120x200 cm 32D

SZT.

336,07

1

336,07

STELAŻ 120x200 cm (NA ŁÓŻKO) 32D

SZT.

487,7

1

487,7

SZAFKA KUCHENNA ZLEWOZM.

SZT.

213,12

1

213,12

SZAFKA POD FAX – RECEPCJA

SZT.

73,77

1

73,77

DONICE BRĄZ. – TWORZYWO NA NODZE

SZT.

18,85

1

18,85

DONICE DUŻE BRĄZ. – TWORZYWO

SZT.

54,92

2

109,84

KONEWKA

SZT.

11,48

1

11,48

REGAŁ MAGAZYNOWY METAL. ZIEL.

SZT.

265,1

16

4241,6

 

Nazwa przedmiotu

Jedn. miary

Cena

Ilość

Wartość

REGAŁ MAGAZYNOWY METAL. BIAŁY

SZT.

265,16