REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Urzędowi Statystycznemu w Opolu, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.

§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 15).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

Prezes Janusz Witkowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU]

Załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa GUS
z dnia 21 marca 2012 r.

STATUT
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU

§ 1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

2) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest Opole.

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji i Rejestrów;

2) Wydział Badań Ankietowych;

3) Ośrodek Statystyki Cen;

4) Opolski Ośrodek Badań Regionalnych;

5) Wydział Informatyki;

6) Wydział Kadr i Szkolenia;

7) Wydział Ekonomiczny;

8) Wydział Administracyjny.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) radca prawny;

2) do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

– podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów i ośrodków komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa GUS.

5. Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.

6. Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;

2) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;

3) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa opolskiego;

4) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa opolskiego;

5) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa opolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;

6) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa opolskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami;

7) prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;

8) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa opolskiego;

9) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa opolskiego;

10) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;

11) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa opolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;

12) prowadzenie na terenie województwa opolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;

13) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa opolskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;

14) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT na obszarze województwa opolskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);

15) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa opolskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych;

16) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;

17) prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa opolskiego wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

18) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa opolskiego.

§ 6. 1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w następujących obszarach: ceny towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych, ceny producentów wyrobów spożywczych, ceny robót i obiektów drogowych oraz mostowych, ceny w handlu zagranicznym, ceny producentów usług i ceny w rolnictwie oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi departamentami GUS na każdym etapie prowadzonych prac.

2. Urząd jest odpowiedzialny za realizację zadań wymienionych w ust. 1 w zakresie:

1) prowadzenia prac dotyczących aktualizacji operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek;

2) przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami;

3) gromadzenia, kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;

4) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analiz przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;

5) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich testowaniu;

6) doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań w celu ograniczenia obciążenia respondentów, przyspieszenia opracowania wyników i dostarczenia ich odbiorcom oraz ograniczania kosztów badań;

7) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych.

3. Urząd wspiera departamenty GUS właściwe w sprawach statystyki cen, jako koordynatorów odpowiedzialnych za realizację zadań, w zakresie:

1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:

a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych,

b) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji,

c) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych,

d) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań,

e) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań;

3) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;

4) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej i wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz przygotowywania projektów rocznych planów opracowań statystycznych i planów wydawniczych oraz współpracy z zagranicą;

5) tworzenia produktów do rozpowszechniania, w tym analizy wyników i opracowywania publikacji statystycznych.

§ 7. Zadaniem Ośrodka, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, jest realizacja zadań określonych w § 6.

§ 8. Zadaniem Ośrodka, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 5–12.

§ 9. 1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 10. Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Opolskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa opolskiego.

§ 11. Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: „Urząd Statystyczny w Opolu”.

§ 12. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 13. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: „Administracja publiczna” (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i „Informatyka” (inne jednostki usług informatycznych).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA