REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 5
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Urzędowi Statystycznemu w Krakowie, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.

§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 40).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

Prezes Janusz Witkowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE]

Załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa GUS
z dnia 21 marca 2012 r.

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE

§ 1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

2) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest Kraków.

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji;

2) Wydział Rejestrów;

3) Wydział Badań Ankietowych;

4) Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej;

5) Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia;

6) Ośrodek Statystyki Kultury;

7) Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej;

8) Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych;

9) Wydział Informatyki;

10) Wydział Kadr i Szkolenia;

11) Wydział Ekonomiczny;

12) Wydział Administracyjny;

13) Oddział w Chrzanowie;

14) Oddział w Nowym Sączu;

15) Oddział w Tarnowie;

16) Oddział w Zakopanem.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) radca prawny;

2) do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

– podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa GUS.

5. Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.

6. Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;

2) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;

3) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa małopolskiego;

4) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa małopolskiego;

5) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa małopolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;

6) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami;

7) prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;

8) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa małopolskiego;

9) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa małopolskiego;

10) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;

11) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;

12) prowadzenie na terenie województwa małopolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;

13) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa małopolskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;

14) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT na obszarze województwa małopolskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);

15) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa małopolskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych;

16) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;

17) prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa małopolskiego wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

18) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa małopolskiego.

§ 6. 1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: gospodarka społeczna, zdrowie i ochrona zdrowia, kultura, pomoc społeczna, piecza zastępcza i ratownictwo oraz współpracuje w tym zakresie z departamentem GUS właściwym w sprawach badań społecznych, pełniącym rolę koordynatora merytorycznego w tych obszarach na każdym etapie prowadzonych prac.

2. Urząd realizuje zadania wymienione w ust. 1, w szczególności dotyczące:

1) rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek, losowania prób do badań reprezentacyjnych;

2) graficznego przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami;

3) przygotowywania założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oraz współudziału w ich testowaniu;

4) zbierania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania jakości oraz opracowywania danych statystycznych;

5) opracowywania danych ze źródeł administracyjnych;

6) kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i krajowych przed zatwierdzeniem przez departament właściwy w zakresie badań społecznych;

7) opracowywania i kontroli tablic kontrolnych i wynikowych we współpracy z Centrum Informatyki Statystycznej;

8) oceny jakości danych i kompletności zbiorów, analizy przyczyn braków odpowiedzi oraz podejmowania działań naprawczych;

9) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych;

10) opracowywania rachunków satelitarnych w zakresie kultury i zdrowia;

11) opracowywania danych i inicjowania prac metodologicznych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;

12) opracowywania danych i inicjowania prac metodologicznych w zakresie działalności służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

3. Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach badań społecznych w realizacji zadań we wskazanych w ust. 1 obszarach:

1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:

a) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej i wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz przygotowywania projektów rocznych planów opracowań statystycznych i planów wydawniczych oraz współpracy z zagranicą,

b) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych,

c) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji,

d) merytorycznego przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami oraz szacowania liczby formularzy i kwestionariuszy papierowych przeznaczonych do wydruku,

e) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych,

f) podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań,

g) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań;

3) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;

4) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych, w tym w zakresie wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych;

5) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązującego stanu prawnego;

6) opiniowania projektów dokumentów rządowych;

7) identyfikacji oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby statystyki publicznej;

8) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów;

9) tworzenia struktury i założeń do zasilania krajowych baz oraz banków danych statystycznych (w tym Banku Danych Lokalnych);

10) przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej;

11) opracowywania rachunku satelitarnego sektora non-profit;

12) opracowywania Narodowego Rachunku Zdrowia;

13) prowadzenia badań i analiz w zakresie uczestnictwa w kulturze.

§ 7. Zadaniem Ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4–7, jest realizacja zadań określonych w § 6.

§ 8. Zadaniem Ośrodka, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 5–12.

§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13–16, jest:

1) zbieranie, przechowywanie, analizowanie oraz opracowywanie danych statystycznych;

2) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;

3) realizowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji statystycznych i edukacją statystyczną;

4) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

§ 10. 1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11. Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Małopolskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.

§ 12. Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: „Urząd Statystyczny w Krakowie”.

§ 13. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: „Administracja publiczna” (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i „Informatyka” (inne jednostki usług informatycznych).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA