REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 14
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Urzędowi Statystycznemu w Łodzi, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.

§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS Nr 9, poz. 59).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 r.

Prezes Janusz Witkowski

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa GUS
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

STATUT
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

§ 1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);

2) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest Łódź.

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji;

2) Wydział Rejestrów;

3) Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

4) Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych;

5) Ośrodek Statystyki Matematycznej;

6) Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur;

7) Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych;

8) Wydział Informatyki;

9) Wydział Kadr i Szkolenia;

10) Wydział Ekonomiczny;

11) Wydział Administracyjny;

12) Oddział w Brzezinach;

13) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim;

14) Oddział w Sieradzu.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) radca prawny;

2) do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

– podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.

6. Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;

2) zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;

3) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;

4) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa łódzkiego;

5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa łódzkiego;

6) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa łódzkiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;

7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa łódzkiego;

8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;

9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;

10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa łódzkiego;

11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;

12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa łódzkiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;

13) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa łódzkiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;

14) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa łódzkiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);

15) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa łódzkiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;

16) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;

17) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

18) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa łódzkiego.

§ 6. 1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań:

1) ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości – na każdym etapie prowadzonych prac – w obszarach statystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia ludności;

2) związanych z wyodrębnionymi elementami procesu badania statystycznego i metodologii badań statystycznych oraz bierze udział w tworzeniu, rozwoju i interpretacji standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur

– współpracując z odpowiednimi departamentami GUS, pełniącymi rolę koordynatorów merytorycznych.

2. Urząd realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności dotyczące:

1) rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek oraz losowania prób do badań;

2) opracowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami;

3) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich testowaniu;

4) zbierania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania jakości oraz opracowywania danych statystycznych;

5) kontroli i akceptacji wojewódzkich i ogólnopolskich zbiorów, tablic kontrolnych i wynikowych;

6) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, w tym analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;

7) prowadzenia prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych oraz opracowywania danych ze źródeł administracyjnych;

8) opracowywania i kontroli tablic kontrolnych i wynikowych we współpracy z Centrum Informatyki Statystycznej;

9) doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań;

10) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych;

11) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych;

12) prowadzenia prac związanych z zapewnieniem spójności metodologicznej i standaryzacją badań ankietowych;

13) opracowywania publikacji i informacji do publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym;

14) opracowywania programów i realizacji szkoleń dla ogólnopolskiej sieci ankieterów statystycznych oraz koordynatorów badań;

15) wykonywania prac na rzecz optymalizacji funkcjonowania sieci ankieterów statystycznych, w tym:

a) opracowywania, we współpracy z właściwym departamentem GUS, programu rozwoju sieci ankieterów i rzeczoznawców, poprzez przygotowanie programu szkoleń z obsługi aplikacji ankietowych i funkcjonalności narzędzi do ankietowania realizowanych przez Centrum Informatyki Statystycznej,

b) przygotowywania szacunku obciążenia sieci ankieterów statystycznych badaniami ankietowymi,

c) analizy udziału ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i koordynatorów w badaniach ankietowych,

d) rozpoznawania potrzeb dotyczących wyposażenia ankieterów statystycznych i przygotowywania odpowiednich wniosków dla właściwego departamentu GUS.

3. Urząd wspiera właściwe departamenty GUS w realizacji zadań, we wskazanych w ust. 1 pkt 1 obszarach, w zakresie:

1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:

a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego przez jednostki sprawozdawcze,

b) merytorycznego przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami oraz szacowania liczby formularzy i kwestionariuszy papierowych przeznaczonych do wydruku,

c) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji,

d) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań,

e) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych;

3) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;

4) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;

5) współpracy i uczestnictwa w grupach roboczych i eksperckich podnoszących jakość badań;

6) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;

7) przygotowania propozycji do programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz do wieloletnich programów rozwoju statystyki;

8) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań.

4. Urząd wspiera właściwe departamenty GUS, realizując zadania wymienione w ust. 1 pkt 2, dotyczące w szczególności:

1) opracowywania algorytmów redagowania danych i imputacji;

2) zastosowania metody reprezentacyjnej, w tym projektowania schematów losowania oraz losowania prób do badań reprezentacyjnych, estymacji i uogólniania;

3) wyrównań sezonowych szeregów czasowych;

4) innych form zastosowania metod statystyczno-matematycznych przy realizacji i opracowaniu wyników badań statystycznych, w tym korekt jakościowych oraz szacunków i przeliczeń wykorzystujących modele ekonometryczne;

5) oceny i monitorowania jakości badań statystycznych oraz wdrażania standardów w tym zakresie dla statystyki publicznej;

6) działalności szkoleniowej, edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej metod statystyczno-matematycznych oraz problematyki jakości w statystyce;

7) przygotowania edytorskiego i graficznego oficjalnych wzorów formularzy, kwestionariuszy i ankiet statystycznych wraz z objaśnieniami do wszystkich badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

8) tworzenia i aktualizacji obowiązujących standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur, ustalania wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacji.

§ 7. Zadaniem Ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3–6, jest realizacja zadań określonych w § 6.

§ 8. Zadaniem Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 6–12.

§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12–14, jest:

1) zbieranie, przechowywanie, analizowanie oraz opracowywanie danych statystycznych;

2) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;

3) realizowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji statystycznych i edukacją statystyczną;

4) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

§ 10. 1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11. Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Łódzkim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego.

§ 12. Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: „Urząd Statystyczny w Łodzi”.

§ 13. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: „Administracja publiczna” (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i „Informatyka” (inne jednostki usług informatycznych).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA