REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 5
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Łodzi, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS poz. 42 oraz z 2014 r. poz. 47) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań:

1) ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości – na każdym etapie prowadzonych prac – w obszarach statystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia ludności;

2) związanych z wyodrębnionymi elementami procesu badania statystycznego i metodologii badań statystycznych oraz bierze udział w tworzeniu, rozwoju i interpretacji standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur.

2. Urząd, współpracując z odpowiednimi departamentami GUS, pełniącymi rolę koordynatorów merytorycznych, realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności dotyczące:

1) rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek oraz losowania prób do badań;

2) opracowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami;

3) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich testowaniu;

4) zbierania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania jakości oraz opracowywania danych statystycznych;

5) kontroli i akceptacji wojewódzkich i ogólnopolskich zbiorów, tablic kontrolnych i wynikowych;

6) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, w tym analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;

7) prowadzenia prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych oraz opracowywania danych ze źródeł administracyjnych;

8) opracowywania i kontroli tablic kontrolnych i wynikowych we współpracy z Centrum Informatyki Statystycznej;

9) doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań;

10) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych;

11) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych;

12) prowadzenia prac związanych z zapewnieniem spójności metodologicznej i standaryzacją badań ankietowych;

13) opracowywania publikacji i informacji do publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym;

14) opracowywania programów i realizacji szkoleń dla ogólnopolskiej sieci ankieterów statystycznych oraz koordynatorów badań;

15) wykonywania prac na rzecz optymalizacji funkcjonowania sieci ankieterów statystycznych, w tym:

a) opracowywania, we współpracy z właściwym departamentem GUS, programu rozwoju sieci ankieterów i rzeczoznawców, poprzez przygotowanie programu szkoleń z obsługi aplikacji ankietowych i funkcjonalności narzędzi do ankietowania realizowanych przez Centrum Informatyki Statystycznej,

b) przygotowywania szacunku obciążenia sieci ankieterów statystycznych badaniami ankietowymi,

c) analizy udziału ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i koordynatorów w badaniach ankietowych,

d) rozpoznawania potrzeb dotyczących wyposażenia ankieterów statystycznych i przygotowywania odpowiednich wniosków dla właściwego departamentu GUS.

3. Urząd wspiera właściwe departamenty GUS, pełniące rolę koordynatorów merytorycznych, w realizacji zadań, we wskazanych w ust. 1 pkt 1 obszarach, w zakresie:

1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:

a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego przez jednostki sprawozdawcze,

b) merytorycznego przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami oraz szacowania liczby formularzy i kwestionariuszy papierowych przeznaczonych do wydruku,

c) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji,

d) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań,

e) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych;

3) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;

4) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;

5) współpracy i uczestnictwa w grupach roboczych i eksperckich podnoszących jakość badań;

6) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;

7) przygotowania propozycji do programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz do wieloletnich programów rozwoju statystyki;

8) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań.

4. W ramach zadań określonych w ust. 1 pkt 2 Urząd odpowiada za:

1) dokonywanie wyrównań sezonowych i wyrównywanie dniami roboczymi szeregów czasowych publikowanych przez służby statystyki publicznej;

2) prowadzenie prac nad metodologią wyrównań.

5. Urząd wspiera właściwe departamenty GUS, realizując zadania wymienione w ust. 1 pkt 2, w szczególności dotyczące:

1) opracowywania algorytmów redagowania danych i imputacji;

2) zastosowania metody reprezentacyjnej, w tym projektowania schematów losowania oraz losowania prób do badań reprezentacyjnych, estymacji i uogólniania;

3) innych form zastosowania metod statystyczno-matematycznych przy realizacji i opracowaniu wyników badań statystycznych, w tym korekt jakościowych oraz szacunków i przeliczeń wykorzystujących modele ekonometryczne;

4) oceny i monitorowania jakości badań statystycznych oraz wdrażania standardów w tym zakresie dla statystyki publicznej;

5) działalności szkoleniowej, edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej metod statystyczno-matematycznych oraz problematyki jakości w statystyce;

6) przygotowania edytorskiego i graficznego oficjalnych wzorów formularzy, kwestionariuszy i ankiet statystycznych wraz z objaśnieniami do wszystkich badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) tworzenia i aktualizacji obowiązujących standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur, ustalania wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacji.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-04
  • Data wejścia w życie: 2017-05-19
  • Data obowiązywania: 2017-05-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA