REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 23 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 oraz z 2013 r. poz. 829) oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca (Dz. Urz. GUS poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i brakowanie materiałów archiwalnych wytworzonych w Bibliotece.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Dział Czasopism;

3) Dział Udostępniania Zbiorów;

4) Dział Informacji i Bibliografii;

5) Dział – Administratorzy Systemów Informatycznych;

6) Dział – Archiwum Zakładowe;

7) samodzielne stanowisko pracy do spraw finansowo-księgowych;

8) samodzielne stanowisko pracy do spraw pracowniczych.

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki i zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2015 r.

Prezes Janusz Witkowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
  • Data wejścia w życie: 2015-02-02
  • Data obowiązywania: 2015-02-02
  • Dokument traci ważność: 2021-11-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA