REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 64

ZARZĄDZENIE NR 18
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Naukowa Rada Statystyczna, zwana dalej „Radą”, działa przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych.

2. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych zapewniających doskonalenie systemu badań statystycznych.

§ 2.

1. Członków Rady powołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego spośród przedstawicieli nauki, w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

2. Rada wybiera ze swego grona sekretarza.

3. Kadencja Rady trwa 5 lat.

4. Na kadencję rozpoczynającą się od 1 stycznia 2020 r. i trwającą do 31 grudnia 2024 r. do składu Rady powołani zostają:

1) prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – przewodniczący Rady;

2) dr hab. Janusz Czapiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;

3) prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska;

4) prof. dr hab. Czesław Domański;

5) prof. dr hab. Henryk Domański;

6) dr hab. Andrzej Dudek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

7) prof. dr hab. Elżbieta Gołata;

8) prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz;

9) prof. dr hab. Krzysztof Jajuga;

10) prof. dr hab. Tomasz Komornicki;

11) dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;

12) prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska;

13) prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda;

14) dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. Szkoły Głównej Handlowej;

15) dr hab. Krzysztof Najman, prof. Uniwersytetu Gdańskiego;

16) prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa;

17) prof. dr hab. Tomasz Panek;

18) ks. dr Wojciech Sadłoń;

19) prof. dr hab. Andrzej Sokołowski;

20) prof. dr hab. Jacek Szlachta;

21) prof. dr hab. Mirosław Szreder;

22) dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;

23) dr hab. Piotr Szukalski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego;

24) dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;

25) prof. dr hab. Waldemar Tarczyński;

26) prof. dr hab. Grażyna Trzpiot;

27) prof. dr hab. Marek Walesiak;

28) prof. dr hab. Aleksander Welfe;

29) prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak;

30) dr Bohdan Wyżnikiewicz;

31) dr hab. Tomasz Żądło, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§ 3.

1. W posiedzeniach Rady może stale uczestniczyć Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane, z głosem doradczym, inne osoby.

§ 4.

1. Rada podejmuje działania w sprawach objętych jej zadaniami na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub z własnej inicjatywy.

2. Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii, wniosków, ekspertyz i recenzji.

§ 5.

1. Główny Urząd Statystyczny kieruje się opinią Rady w konkretnych sprawach oraz zalecanymi przez Radę kierunkami prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuje Radę o sposobie wykorzystania jej opinii, wniosków, ekspertyz i recenzji.

§ 6.

1. Rada działa na podstawie przyjętego przez Radę na każdy rok planu prac.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zgłasza propozycje do projektu planu prac Rady.

§ 7.

1 Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom;

2) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zadania sekretarza Rady określa przewodniczący Rady.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady co najmniej 2 razy w roku.

2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2) co najmniej połowy członków Rady.

§ 9.

1. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tworzyć stałe lub doraźne zespoły problemowe.

2. Przewodniczący Rady wyznacza przewodniczącego i sekretarza zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.

[1] W celu zapewnienia ciągłości prac Rady, do czasu ukonstytuowania się kolejnej, członkowie dotychczasowej Rady mogą przedkładać stanowisko w sprawach będących w toku.

§ 11.

[2] Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Gabinet Prezesa w Głównym Urzędzie Statystycznym.

§ 12.

[3] Wydatki związane z działalnością Rady, w tym koszty podróży, noclegów i wyżywienia członków Rady niebędących pracownikami jednostek służb statystyki publicznej, pokrywane są z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 13.

[4] Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 35, z 2009 r. poz. 18, z 2010 r. poz. 46, z 2014 r. poz. 36 oraz z 2015 r. poz. 49).

§ 14.

[5] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

[1] § 10 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.GUS. poz. 8). Zmiana weszła w życie 24 lutego 2020 r.

[2] § 11 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.GUS. poz. 8). Zmiana weszła w życie 24 lutego 2020 r.

[3] § 12 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.GUS. poz. 8). Zmiana weszła w życie 24 lutego 2020 r.

[4] § 13 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.GUS. poz. 8). Zmiana weszła w życie 24 lutego 2020 r.

[5] § 14 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.GUS. poz. 8). Zmiana weszła w życie 24 lutego 2020 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA