REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 25

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 43), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia współpracy z Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z innymi jednostkami służb statystyki publicznej oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 56);

2) zarządzeniem nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 25);

3) zarządzeniem nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 19).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 3 zarządzenia nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia współpracy z Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z innymi jednostkami służb statystyki publicznej oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 56), który stanowi:

"3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

2) § 3 zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 25), który stanowi:

"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 19), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Dominik Rozkrut

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS]

Załącznik do obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 1 czerwca 2020 r. (poz. 25)

ZARZĄDZENIE NR 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwanej dalej ,,Centrum", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się dyrektora Centrum do zgłoszenia Centrum do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).

Załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa GUS
z dnia 7 września 2011 r.

STATUT INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

§ 1. Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwana dalej "Centrum", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.3));

2) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443);

3) niniejszego statutu.

§ 2.1. Siedzibą Centrum jest Jachranka.

2. Centrum może posiadać jednostki organizacyjne poza siedzibą.

§ 3.1. Centrum jest jednostką samodzielnie gospodarującą mieniem, dla której funkcję organu założycielskiego pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2.4) Centrum jest nadzorowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.1. Przedmiotem działalności podstawowej Centrum jest wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających realizację zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, należą:

1) zadania naukowo-badawcze:

a) prowadzenie i organizacja prac wspomagających działalność badawczą prowadzoną przez służby statystyki publicznej, a w szczególności prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii, badań statystycznych, standardów i rejestrów (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) w ramach współpracy obejmującej Eurostat, krajowe urzędy statystyczne innych państw, inne organizacje statystyczne, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze;

b) zadania o charakterze materialno-technicznym wspierające:

- prowadzenie prac naukowo-badawczych przez służby statystyki publicznej w związku z realizacją przez nie zadań określonych w ustawie o statystyce publicznej,

- służby statystyki publicznej przy realizacji zadań o charakterze naukowo-badawczym wynikających ze współpracy z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS), a także badań naukowych, pomocniczych przy realizacji zadań służb statystyki publicznej w zakresie teorii oraz zastosowań: metod ekonometrycznych i informatyki w statystyce publicznej oraz nowych podejść metodycznych w badaniach statystyki publicznej,

- udział służb statystyki publicznej w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, mających na celu wsparcie metodologii badań statystycznych, a także wspierających współpracę naukowo-badawczą Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami i instytutami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organizacjami innych krajów,

- przygotowanie opracowań naukowych i dydaktycznych z dziedziny statystyki i dziedzin wspomagających statystykę publiczną,

- realizację zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących prowadzenia i organizacji oraz koordynacji prac naukowo-badawczych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, w tym wspomaganie realizacji wieloletnich programów badawczych Eurostatu, innych niż realizowane w ramach ustawowych obowiązków przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- prace naukowo-badawcze wykonywane dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, rządowych i pozarządowych, w zakresie objętym przedmiotem działania, realizowanych na zasadach komercyjnych na podstawie indywidualnych zleceń;

c) wykonywanie na zlecenie i na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek spoza systemu statystyki publicznej zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających badania naukowe i prace rozwojowe wspomagające rozwiązywanie aktualnych problemów metodycznych, organizacyjnych i technologicznych;

d) zapewnienie kompletnej bazy materialnej oraz warunków logistycznych dla realizacji zadań naukowo-badawczych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i służb statystyki publicznej oraz resortów i instytucji spoza służb statystyki publicznej z uwzględnieniem nowoczesnego wyposażenia informatycznego i przy współpracy z odpowiednimi ekspertami;

2) zadania szkoleniowo-edukacyjne:

a) dotyczące pełnienia funkcji bazy organizacyjno-logistycznej dla realizacji zadań służb statystyki publicznej w obszarze szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki, w szczególności poprzez organizację konferencji, narad, spotkań o charakterze wewnątrzresortowym;

b) o charakterze materialno-technicznym wspierające realizację zadań na rzecz edukacji polskich służb statystyki publicznej wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, s. 164-173 oraz Dz. Urz. UEL 123 z 19.05.2015, str. 90-97);

c) o charakterze materialno-obsługowym na rzecz realizacji zadań służb statystyki publicznej wynikających ze zobowiązań służb statystyki publicznej w sferze szkolenia, przygotowania kadr i edukacji metodologicznej oraz nowoczesnych, cyfrowych form, jak również metod gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych statystycznych, pochodzących ze spisów, niezbędnych dla utworzenia zunifikowanych metodologicznie i spójnych statystyk Wspólnoty;

d) o charakterze materialno-technicznym wspierających wykonywanie zadań edukacyjnych dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, przede wszystkim na rzecz administracji publicznej w ramach posiadanego potencjału;

3) zadania związane z promocją i popularyzacją statystyki:

a) o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o działalności naukowo-badawczej statystyki publicznej w formie konferencji, seminariów naukowych i sympozjów;

b) o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o statystyce wśród różnych grup odbiorców danych statystycznych oraz przedsięwzięcia związane z promocją statystyki skierowane do użytkowników profesjonalnych;

c) w zakresie organizacji i koordynacji działalności edytorsko-wydawniczej ukierunkowanej na popularyzację statystyki w kraju i za granicą.

3.5) Centrum, poza zadaniami, o których mowa w ust. 2, może prowadzić inną działalność o charakterze podstawowym, obejmującą swym zakresem:

1) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2);

3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);

4) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.9);

5) edukację (PKD 85);

6) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93);

7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);

8) sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);

9) działalność usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56);

10) działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);

11) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);

12) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);

13) drukowanie i działalność usługową związaną z poligrafią (PKD 18.1).

3a.6) Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Centrum współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi służb statystyki publicznej.

4. Działalność Centrum prowadzona na rzecz służb statystyki publicznej ma charakter odpłatny według cen ustalanych w drodze umowy z GUS; zasady i tryb zlecania Centrum zadań na rzecz statystyki publicznej określają odrębne przepisy.

5. Działalność inna niż podstawowa, o której mowa w ust. 3, prowadzona na rzecz podmiotów spoza służb statystyki publicznej, ma charakter odpłatny według cennika ustalonego przez dyrektora Centrum.

§ 5.1. Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) zarządzanie Centrum;

2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

3) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego Centrum;

4) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego;

5) 7) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum;

6) 8) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).

3. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań objętych zakresami ich działania.

4. Dyrektor Centrum nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą dyrektora po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Centrum.

6.9) W celu prawidłowego wykonywania zadań dyrektor Centrum wydaje zarządzenia wewnętrzne.

§ 6.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji upoważniony jest dyrektor Centrum.

2. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Centrum, działają w granicach ich umocowania.

3. (uchylony)10)

4. (uchylony)11)

5. Pełnomocników Centrum, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje dyrektor Centrum.

6. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

§ 7.1. Centrum prowadzi gospodarkę na zasadach przewidzianych dla instytucji gospodarki budżetowej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.12)).

2. Źródłami przychodów Centrum są:

1) przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym dystrybucji i sprzedaży materiałów i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej);

2) 13) inne przychody (środki uzyskane z funduszy międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).

3.14) Centrum tworzy fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na:

1) finansowanie inwestycji;

2) pokrywanie straty netto.

§ 8.1. (pominięty)

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza Centrum, z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, wykonywanie w jego imieniu czynności wynikających z zarządu i administrowania w stosunku do nieruchomości, o których mowa w ust. 115) pozostających w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Statystycznego; obowiązkiem Centrum jest wykonywanie w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego czynności wynikających z zarządu i administrowania oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z ich utrzymaniem.

§ 9. Zmiany statutu Centrum są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

2) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 września 2011 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 25).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 19).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 56).

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 2 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) Przez § 2 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) Przez § 2 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 2 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA