Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.1) ) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 r. wyniosło 5800,32 zł.

Prezes wz. Anna Borowska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680, 815 i 1177.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-19
  • Data obowiązywania: 2021-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe