REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie składu i trybu prac Komisji Metodologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 statutu Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Celem pracy Komisji Metodologicznej, zwanej dalej „Komisją”, działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego jako organ opiniodawczo-doradczy, jest dbałość o doskonalenie metodologii badań statystycznych w celu podnoszenia jakości informacji statystycznych drogą oceny istniejących metod badań statystycznych oraz inicjowanie nowych rozwiązań metodologicznych i prac naukowo-badawczych związanych z metodologią badań statystycznych.

2. Do zadań Komisji należy:

1) identyfikacja problemów metodologicznych związanych z rozwojem systemu statystyki publicznej w aspekcie programowym, organizacyjnym i technologicznym;

2) prowadzenie przeglądu metodologii badań statystycznych, standardów klasyfikacyjnych i rejestrów oraz sukcesywne opiniowanie metodologii poszczególnych obszarów badań statystycznych;

3) opiniowanie rozwiązań i zmian metodologicznych w prowadzonych badaniach statystycznych, w szczególności w świetle potrzeb krajowych i zobowiązań międzynarodowych;

4) opiniowanie metodologii nowych badań statystycznych;

5) formułowanie propozycji prac metodologicznych;

6) inspirowanie prac naukowych i badawczych nad metodami badań statystycznych;

7) ocena i akceptowanie schematów dokumentowania metodologii badań statystycznych oraz projektów instrukcji metodologicznych dla autorów badań;

8) opiniowanie zeszytów metodologicznych dotyczących poszczególnych dziedzin badań statystycznych statystyki publicznej.

§ 2.

1. Członkowie Komisji są powoływani przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spośród osób posiadających wiedzę i umiejętności gwarantujące realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, w tym reprezentujących środowiska naukowe.

2. Kadencja Komisji trwa trzy lata.

3. Na kadencję rozpoczynającą się 6 marca 2024 r. i trwającą do 5 marca 2027 r. do składu Komisji powołani zostają:

1) prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda - przewodnicząca Komisji Metodologicznej;

2) prof. dr hab. Czesław Domański;

3) prof. dr hab. Henryk Domański;

4) prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar;

5) prof. dr hab. Krzysztof Jajuga;

6) dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. Szkoły Głównej Handlowej;

7) prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa;

8) prof. dr hab. Mirosław Szreder;

9) prof. dr hab. Marek Walesiak;

10) dr Bohdan Wyżnikiewicz;

11) prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może odwołać członka Komisji przed upływem kadencji.

5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może powołać w dowolnym momencie nowego członka Komisji. Kadencja członka powołanego w skład Komisji w trakcie trwania jej kadencji kończy się wraz z zakończeniem kadencji całego składu Komisji.

6. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Komisji, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powołuje nowego członka Komisji. Kadencja członka powołanego w skład Komisji w trakcie trwania jej kadencji kończy się wraz z zakończeniem kadencji całego składu Komisji.

§ 3.

1. Prace Komisji realizowane są w formie:

1) posiedzeń plenarnych, prowadzonych w Głównym Urzędzie Statystycznym lub w sposób zdalny, w postaci telekonferencji i wideokonferencji, jak również w sposób hybrydowy;

2) opracowywania opinii, recenzji i ekspertyz;

3) korespondencyjnej wymiany informacji.

2. W posiedzeniach Komisji może stale uczestniczyć Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Przewodniczący Komisji, w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, może zapraszać ekspertów do udziału w posiedzeniach Komisji.

4. Komisja działa na podstawie przyjętego na każdy rok planu prac zaakceptowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin przyjęty przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.

1. W posiedzeniach Komisji stale bierze udział dyrektor Departamentu Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów w Głównym Urzędzie Statystycznym lub jego zastępca.

2. Sekretarzem Komisji jest przedstawiciel Wydziału Metodologii w Departamencie Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów w Głównym Urzędzie Statystycznym, który uczestniczy w posiedzeniach Komisji.

3. Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów w Głównym Urzędzie Statystycznym.

§ 5.

1. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są ze środków budżetu państwa w części 58 - Główny Urząd Statystyczny.

2. Za udział w posiedzeniach plenarnych Komisji, prowadzonych w Głównym Urzędzie Statystycznym lub w sposób zdalny, w formie telekonferencji i wideokonferencji, przewodniczący i członkowie Komisji niebędący pracownikami jednostek służb statystyki publicznej otrzymują diety.

3. Wysokość diet dla przewodniczącego i członków Komisji na dany rok ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Zamiejscowym członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2024 r.

Prezes Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-23
  • Data wejścia w życie: 2024-03-06
  • Data obowiązywania: 2024-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA