REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 3 poz. 32

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie (Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 19, z 2001 r. Nr 18, poz. 57 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 54).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

Załącznik 1. [Statut Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie]

Załącznik do zarządzenia Nr 22
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25 czerwca 2008 r.

STATUT
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. z 1947 r. Nr 52, poz. 266), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 2, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

4. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Lublin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Muzeum może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku.

Rozdział II

Cele i zadania Muzeum

§ 5

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności:

1) gromadzenie, utrzymanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, a także konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami;

2) dokumentowanie i upowszechnianie dziejów oraz upamiętnianie ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu;

3) udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum;

4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum.

§ 6

Dla realizacji celów określonych w § 5 Muzeum w szczególności:

1) konserwuje i zabezpiecza obiekty, urządzenia i relikty obozowe oraz zbiory historyczne dotyczące drugiej wojny światowej, a także zbiory sztuki współczesnej o tematyce martyrologicznej i wymowie antytotalitarnej;

2) gromadzi zbiory drogą odzysków, zakupów, darowizn, zapisów, badań terenowych, przez przyjmowanie depozytów, a także poprzez relacje pisemne oraz rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji;

3) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zabytki, materiały dokumentacyjne i biblioteczne;

4) prowadzi badania naukowe z zakresu drugiej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obozowej, zbrodni ludobójstwa i ich skutków;

5) prowadzi działalność w zakresie edukacji historycznej;

6) urządza wystawy stałe i czasowe;

7) prowadzi działalność wydawniczą;

8) prezentuje wyniki badań naukowych w formie publikacji i przez uczestnictwo w sesjach naukowych i popularnonaukowych;

9) udostępnia swoje zbiory dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, procesowych oraz dla potrzeb byłych więźniów i ich rodzin;

10) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują cele podobne do zadań Muzeum;

11) organizuje uroczystości upamiętniające wydarzenia związane z historią obozu koncentracyjnego na Majdanku i obozu zagłady w Bełżcu.

Rozdział III

Organizacja Muzeum

§ 7

1. W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

1) Dział Muzealiów;

2) Archiwum;

3) Dział Naukowy;

4) Dział Wystawienniczy;

5) Dział Edukacji;

6) Centrum Obsługi Zwiedzających;

7) Dział Ochrony Muzeum;

8) Dział Finansowo-Księgowy;

9) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

10) Dział Techniczno-Konserwatorski.

2. Muzeum ma oddział: Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

§ 8

1. Zakres zadań działów i oddziału, o których mowa w § 7 oraz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie oraz likwidacja działów i oddziału Muzeum następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez Ministra.

Rozdział IV

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9

1. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

2. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępców, w liczbie od jednego do dwóch.

4. Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 10

1. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 15 członków.

§ 12

1. W Muzeum działa kolegium doradcze pod nazwą Kolegium Muzealników jako organ doradczy dyrektora Muzeum utworzony zgodnie z art. 12 ustawy o muzeach.

2. W skład Kolegium Muzealników wchodzą pracownicy tworzący zawodową grupę muzealników. Przystąpienie do Kolegium Muzealników jest dobrowolne i wymaga formy pisemnej.

3. Członkowie Kolegium Muzealników wybierają ze swojego grona zarząd składający się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

4. Kadencja zarządu trwa 3 lata.

5. Szczegółowy tryb działania i organizację Kolegium Muzealników określa uchwalony przez Kolegium Muzealników i zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum regulamin.

Rozdział V

Finanse Muzeum

§ 13

Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 14

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15

Działalność Muzeum jest finansowa z dotacji Ministra, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

§ 16

Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 17

1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

2) sprzedaży wydawnictw;

3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

4) organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń itp.

2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 18

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora Muzeum i głównego księgowego, lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-07-04
  • Data wejścia w życie: 2008-06-25
  • Data obowiązywania: 2012-04-02
  • Dokument traci ważność: 2013-11-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA