REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.2)) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 oraz z 2010 r. Nr 235, poz. 1546), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się zasady (politykę) rachunkowości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –dysponenta głównego środków budżetowych części 24, stanowiące:

1) załącznik nr 1 do zarządzenia – rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia – metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego;

3) załącznik nr 3 do zarządzenia – sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych;

4) załącznik nr 4 do zarządzenia – zakładowy plan kont oraz zasady jego funkcjonowania;

5) załącznik nr 5 do zarządzenia – przetwarzanie i sposób ochrony danych.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 49).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Załącznik 1. [ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE]

Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki
rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego
części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

3. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki następuje najpóźniej do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym.

Załącznik 2. [METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

1. Na dzień bilansowy jednostka wycenia aktywa i pasywa w sposób następujący:

a) należności i roszczenia w kwocie wymagającej zapłaty,

b) środki pieniężne według wartości nominalnej,

c) zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.

2. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunków zysków i strat na koncie 860.

Załącznik 3. [SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 3

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe dysponenta głównego prowadzi się w Departamencie Finansowym w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie.

2. Wykaz ksiąg rachunkowych

2.1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

a) Dziennik – zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Obroty dziennika w zakresie kont bilansowych i pozabilansowych są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Numeracja zapisów w dzienniku umożliwia ich jednoznaczne powiązanie z numerem dekretu.

b) Księga główna (konta syntetyczne) – zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów w księdze głównej dokonuje się automatycznie przy wprowadzeniu zapisów na kontach analitycznych w kolejności chronologicznej (zgodnie z zasadą memoriałową). Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty (zgodnie z zasadą kasową). Księga główna prowadzona jest w sposób umożliwiający powiązanie dokonanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.

c) Księgi pomocnicze (konta analityczne) – stanowią zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych zgodny z saldami i zapisami na kontach księgi głównej w okresach na koniec każdego miesiąca. Konta ksiąg pomocniczych tworzy się w miarę istniejących potrzeb. Bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.

d) Zestawienie obrotów i sald – sporządza się automatycznie w programie finansowo-księgowym na dowolny dzień okresu obrotowego. Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca jest zgodne z zapisami na kontach księgi głównej. Obowiązkowo drukuje się zestawienie obrotów i sald na koniec roku.

e) Wykaz aktywów i pasywów – stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. Zestawienie sporządza się na koniec roku obrotowego.

2.2. Księgi rachunkowe drukuje się nie później niż na koniec roku obrotowego. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie ponumerowanych stron i są sumowane w sposób ciągły w roku obrachunkowym na kolejnych stronach. Księgi rachunkowe w postaci wydruków zawierają datę sporządzenia wydruku.

3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

3.1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy systemu informatycznego ENOVA – firmy SONETA Spółki z o. o.

3.2. Księgi rachunkowe z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą oraz nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego którego dotyczą, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Księgi rachunkowe powinny być przechowywane starannie według kolejności chronologicznej.

3.3. Systemy informatyczne wykorzystywane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniają automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald pomiędzy okresami sprawozdawczymi.

3.4. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

3.5. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym. Zapis księgowy dokonany komputerowo powinien zawierać dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Na podstawie zapisu księgowego możliwe jest stwierdzenie źródła jego pochodzenia – wprowadzane są wszystkie niezbędne elementy tj. co najmniej: rodzaj dowodu, numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, określenie kontrahenta, wartość operacji, datę wykonania operacji, datę sporządzenia dokumentu, opis operacji, datę zapisu operacji, oznaczenie kont których dotyczy, numer pozycji dziennika.

3.6. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, przy czym księgi rachunkowe uznaje się za:

a) rzetelne – jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,

b) bezbłędne – jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania dowody oraz zapewniono ciągłość zapisów,

c) sprawdzalne – jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych zapisów oraz sporządzenie na ich podstawie sprawozdań finansowych,

d) prowadzone na bieżąco – jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają terminowe przygotowanie sprawozdań oraz dokonanie rozliczeń.

Załącznik 4. [ZAKŁADOWY PLAN KONT ORAZ ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA]

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAKŁADOWY PLAN KONT ORAZ ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA

1. Wykaz kont

Konta bilansowe

130 – RACHUNEK BIEŻĄCY WYDATKÓW

130D– RACHUNEK DOCHODÓW

N130 – RACHUNEK ŚRODKÓW NA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

221 – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

222 – ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

223 – ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

224 – ROZLICZENIE DOTACJI BUDŻETOWYCH ORAZ PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

240 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

290 – ODPISY AKTUALIZULĄCE NALEŻNOŚCI

720 – PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

810 – DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE

860 – WYNIK FINANSOWY

Konta pozabilansowe

970 – PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

975 – WYDATKI STRUKTURALNE

980 – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

981 – PLAN FINANSOWY NIEWYGASAJĄCYCH WYDATKÓW

982 – PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

983 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ROKU BIEŻĄCEGO

984 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PRZYSZŁYCH LAT

998 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO

999 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT

2. Zasady funkcjonowania kont

Podstawę sporządzenia planu kont dysponenta głównego stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Konto 130 – RACHUNEK BIEŻĄCY WYDATKÓW

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku bieżącym.

Zapisy księgowe na koncie 130 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie WN konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bieżący otrzymywanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223.

Na stronie MA konta 130 ujmuje się wypłaty z rachunku bieżącego w powiązaniu z kontem 223 dla dysponentów niższego stopnia lub z kontem 224 dla dotacji przekazanych do rozliczenia.

Konto 130 może wykazywać saldo WN, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku w korespondencji z kontem 223.

Konto 130 D – RACHUNEK DOCHODÓW

Konto 130 D przeznaczone jest do ewidencji dochodów.

Na stronie WN księguje się wszystkie wpływy stanowiące dochód budżetowy w korespondencji z kontem 221dla dochodów przypisanych oraz z kontem 720 dla dochodów nieprzypisanych.

Na stronie MA księguje się wydatki z rachunku bankowego, tj. powyższe dochody, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w korespondencji z kontem 222.

Konto N130 – RACHUNEK ŚRODKÓW NA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Konto N 130 służy do ewidencji środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Na stronie WN konta N 130 ujmuje się wpływy z Ministerstwa Finansów środków pieniężnych na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Na stronie MA konta N 130 ujmuje się wypłaty środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Konto 221 – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie WN konta 221 ujmuje się przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat w korespondencji z kontem 720 oraz należności wynikające z rozliczeń dotacji przenoszone z konta 224.

Na stronie MA konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 130D oraz odpisy (zmniejszenia) należności w korespondencji z kontem 720.

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona wg dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 222 – ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych.

Na stronie WN konta 222 ujmuje się przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 130 D, na rachunek Ministerstwa Finansów. Na stronie MA konta dokonuje się rocznych przeksięgowań zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania o dochodach Rb – 27 w korespondencji z kontem 800.

Konto 222 może wykazywać saldo WN, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych i przelanych do budżetu.

Konto 223 – ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych wydatków budżetowych , w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie WN konta 223 ujmuje się:

– okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia w korespondencji z kontem 130,

– zwrot do Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130,

– roczne przeniesienie, na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-28, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.

Na stronie MA konta 223 ujmuje się:

– okresowe wpływy środków budżetowych ( zasileń ) otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych jednostek budżetowych oraz instytucji podległych w korespondencji z kontem 130,

– otrzymane zwroty od dysponentów niższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych na wydatki, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo MA, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 223 ujmuje okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia.

Konto 224 – ROZLICZENIE DOTACJI BUDŻETOWYCH ORAZ PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Na stronie WN konta 224 ujmuje się:

– wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący oraz płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

– zwroty z rozliczeń dotacji ze znakiem (–) w korespondencji z kontem 130.

Na stronie MA konta 224 ujmuje się wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.

Ewidencja do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanej dotacji, wg jednostek oraz przeznaczenia dotacji.

Saldo WN konta 224 oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych są ujmowane na koncie 221.

Konto 240 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

Na koncie 240 księguje się niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych jako „sumy do wyjaśnienia”. Na stronie WN ujmuje się niewłaściwe uznanie rachunku w korespondencji z kontem 130. Na stronie MA ujmuje się niewłaściwe obciążenie rachunku w korespondencji z kontem 130.

Konto 290 – ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie WN konta 290 ujmuje się kwoty umorzonych należności zgodnie z decyzjami.

Na stronie MA konta 290 ujmuje się wartość przypisanych odsetek.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów należności oraz wartość odsetek należnych a jeszcze nie zapłaconych przez kontrahentów jednostki.

Konto 720 – PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie WN konta 720:

– ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 221,

– w końcu roku budżetowego dokonuje się przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na stronę MA konta 860.

Na stronie MA konta 720 ujmuje się:

– ustalone (przypisane) należności z tytułu dochodów budżetowych i zwrotów nadpłat w korespondencji z kontem 221,

– zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym na dokonywanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

– zrealizowane dochody budżetowe (nieprzypisane) – wpływy na konto 130 D.

Konto 800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

Na stronie WN konta 800 ujmuje się:

– przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

– przeksięgowanie pod datą rocznego sprawozdania budżetowego zrealizowanych dochodów budżetowych (Rb-27) w korespondencji z kontem 222,

– przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta 810.

Na stronie MA konta 800 ujmuje się:

– przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

– przeksięgowanie pod datą rocznego sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych (Rb-28) w korespondencji z kontem 223.

Konto 810 – DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW UROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE

Konto 810 służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone.

Na stronie WN konta 810 ujmuje się dotacje przekazane instytucjom podległym w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone.

Na stronie MA konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800.

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 860 – WYNIK FINANSOWY

Na stronie MA konta 860 ujmuje się w końcu roku sumę uzyskanych dochodów w korespondencji z kontem 720.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku wynik finansowy. Pod datą przyjęcia sprawozdania rocznego jest ono przenoszone na konto 800.

Konta pozabilansowe

Konto 970 – PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministra Finansów.

Na stronie WN konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

Na stronie MA konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 970 może wykazywać saldo WN, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty oczekujące na realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Konto 975 – WYDATKI STRUKTURALNE

Konto 975 służy do ewidencjonowania wydatków strukturalnych.

Na stronie WN konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Na stronie MA konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.

Konto 980 – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie WN konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.

Na stronie MA konta 980 ujmuje się:

– równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,

– zwrot z rozliczeń dotacji ze znakiem (–),

– wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym,

– wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 – PLAN FINANSOWY NIEWYGASAJĄCYCH WYDATKÓW

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie WN konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych .

Na stronie MA konta 981 ujmuje się:

– równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,

– wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencja szczegółowa do konta 981 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

Konto 982 – PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

Na stronie WN konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.

Na stronie MA konta 982 ujmuje się w szczególności:

– równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;

– wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 983 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ROKU BIEŻĄCEGO

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

Na stronie WN konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.

Na stronie MA konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

Konto 984 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PRZYSZŁYCH LAT

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

Na stronie WN konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie MA konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo MA oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.

Konto 998 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego.

Na stronie WN konta 998 ujmuje się:

– równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

– zwroty z rozliczeń dotacji ze znakiem (–).

Na stronie MA konta 998 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków, czyli wartość decyzji i postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym oraz zmniejszenie wartości zaangażowania ze znakiem (–).

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 – ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

Na stronie WN konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego.

Na stronie MA konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo MA oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Załącznik 5. [PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH

1. Wszystkie dokumenty związane z ewidencją księgową, a w szczególności:

a) dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (zakładowy plan kont),

b) księgi rachunkowe,

c) dowody księgowe,

d) sprawozdania finansowe.

zwane dalej zbiorami przechowuje się w sposób należyty i chroni przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dowody księgowe przechowuje się w siedzibie dysponenta głównego w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, z podziałem na miesiące, w sposób pozwalający na ich szybkie odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem lat.

3. Dokumenty bieżące obejmujące okres ostatnich trzech lat przechowywane są w szafach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Pozostałe dokumenty zabezpieczone są w archiwum.

4. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

a) wykonywanie kopii bezpieczeństwa,

b) odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach pracy (indywidualne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość zróżnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika),

c) profilaktykę antywirusową – poprzez programy zabezpieczające.

5. Szczególnej ochronie poprzez zdeponowanie w sejfie poddane są:

a) kopie bezpieczeństwa,

b) karty bankowe z podpisem elektronicznym,

c) materiały kryptograficzne bankowości elektronicznej.

6. System finansowo-księgowy ENOVA

Opis systemu i zabezpieczeń znajduje się w Biurze Administracyjno-Budżetowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-01-25
  • Data obowiązywania: 2011-01-25
  • Dokument traci ważność: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA