REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zra.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum Pałac w Wilanowie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 39).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Załącznik 1. [Statut Muzeum Pałacu w Wilanowie]

Załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 9 lutego 2011 r.

STATUT

Muzeum Pałacu w Wilanowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Pałac w Wilanowie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

3. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra.

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4.

Muzeum używa pieczęci prostokątnej z napisem: „Muzeum / Pałac w Wilanowie / 02–958 Warszawa / ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 / Tel.+48 0 22 842 81 01, Fax,+48 0 22 842 31 16”.

Rozdział II

Cele i zadania Muzeum

§ 5.

1. Celem działania Muzeum jest:

1) zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, jakim jest zabytkowa rezydencja w Wilanowie z jej historyczną kolekcją muzealiów, pozyskanymi zbiorami oraz istniejącymi w granicach instytucji i jej sąsiedztwie zabytkowymi obiektami budowlanymi, ogrodami i parkami z historycznym wystrojem artystycznym i wyposażeniem technicznym;

2) wzbogacanie zbiorów muzealiów i środowiska przyrodniczego;

3) zachowanie i odtworzenie zasobów przyrodniczych w granicach instytucji i w jej otoczeniu w odniesieniu do pozostałości historycznych założeń przestrzennych, w tym waloryzacja i kształtowanie krajobrazu kulturowego na tych terenach wraz z jego osiami widokowymi;

4) rewitalizacja zasobów zabytkowych i przyrodniczych, w tym sprawowanie ochrony i opieki nad rezydencją w Wilanowie;

5) kultywowanie tradycji patriotyczno-wychowawczych, kulturalnych i muzealno-kolekcjonerskich;

6) prowadzenie własnych lub z innymi podmiotami i instytucjami badań naukowych rezydencji w Wilanowie i jej zbiorów;

7) prowadzenie działalności kulturalnej, w tym między innymi wystawienniczej, wydawniczej, muzycznej, teatralnej i edukacyjnej;

8) prezentowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego rezydencji w Wilanowie, jej wartości zabytkowych, historycznych, artystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych;

9) informowanie o zabytkach, ich treściach i wartościach oraz o środowisku przyrodniczym i możliwościach wykorzystania jego zasobów dla potrzeb działalności kulturalnej i ekologicznej, działalności edukacyjnej, rekreacji i turystyki;

10) upowszechnianie wiedzy o rezydencji w Wilanowie, jej dziejach i historii zgromadzonych zbiorów muzealiów, sposobach ich zachowania, restauracji i rewitalizacji oraz zasadach udostępniania i gospodarowania;

11) podnoszenie kompetencji kulturowych, przyrodniczych i technicznych społeczeństwa za pomocą dostępnych środków technicznych, w tym audiowizualnych i umożliwiających tworzenie muzeum wirtualnego;

12) obsługa oraz inicjowanie, organizacja i prowadzenie ogólnokrajowych programów z zakresu muzealnictwa, muzeologii i muzeografii powierzonych do realizacji przez Ministra, własnych lub współrealizowanych z innymi podmiotami.

2. Dla osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1 Muzeum może:

1) współpracować z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych zakresach działania w kraju i poza jego granicami;

2) organizować wolontariat i współdziałać z innymi podmiotami w tej sferze.

§ 6.

Dla realizacji celów wymienionych w § 5 Muzeum wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) gromadzi zabytki z zakresu swojej działalności;

2) inwentaryzuje, kataloguje, dokumentuje i opracowuje:

a) muzealia,

b) zabytki budowlane, ich wystrój artystyczny i wyposażenie techniczne,

c) zabytkowe ogrody i parki w rezydencji w Wilanowie z ich wystrojem artystycznym i wyposażeniem technicznym,

d) zabytki związane z właścicielami rezydencji w Wilanowie i z osobami w niej przebywającymi,

e) zabytki udostępnione w związku z organizowanymi wystawami, prowadzonymi badaniami lub w celach konserwatorskich,

f) zabytki archeologiczne (ruchome i nieruchome);

3) gromadzi i systematyzuje dokumentację dotyczącą muzealiów i ich poszczególnych zbiorów, składowych części rezydencji w Wilanowie i Muzeum oraz wydarzeń, zjawisk i osób z nimi związanych;

4) przechowuje muzealia i dokumentację w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych;

5) konserwuje, restauruje i poddaje rewitalizacji muzealia i zabytki nieruchome rezydencji w Wilanowie oraz zabytki pozyskiwane dla działalności kulturalnej;

6) wydaje i przyjmuje w depozyt, na przechowanie, w użyczenie lub wypożycza zabytki ruchome, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) utrzymuje w należytym stanie technicznym, konserwatorskim i użytkowym obiekty budowlane, ogrody i parki, ich wystrój artystyczny i wyposażenie oraz ekosystem rezydencji w Wilanowie;

8) prowadzi działalność naukowo-badawczą i kulturalno-artystyczną;

9) udostępnia muzealia, dokumentację, wnętrza rezydencji oraz ogrody i parki dla potrzeb wystawienniczych, naukowo-badawczych, kulturalnych i społecznych, popularyzacji, promocji i reklamy oraz innych działań niezbędnych do realizacji celów statutowych;

10) organizuje wystawy stałe i czasowe, uczestniczy w wystawach czasowych w kraju i poza jego granicami;

11) organizuje konferencje, seminaria, warsztaty i inne formy upowszechniania kultury i wymiany wiedzy;

12) prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą, w tym spotkania i warsztaty muzealne, praktyki studenckie, programy i zajęcia dla wolontariuszy, a także kursy doskonalenia zawodowego i szkolenia dla muzealników;

13) publikuje i upowszechnia katalogi zbiorów muzealiów i wystaw, przewodniki, prace naukowe i popularnonaukowe oraz informacje mające znaczenie dla działalności własnej;

14) prowadzi bibliotekę naukową dla potrzeb działalności Muzeum;

15) opracowuje ekspertyzy, opinie i oceny, udziela informacji, porad i pomocy oraz obsługuje interesantów w zakresie swojej działalności;

16) digitalizuje informacje o zbiorach, zasobach majątkowych i przyrodniczych oraz własnych działaniach statutowych i upowszechnia je w dostępnych formach technicznych;

17) zarządza zasobami na własnym terenie oraz monitoruje i oddziaływuje na sposoby wykorzystywania i użytkowania sąsiedztwa pod kątem zagrożeń dla funkcjonowania i rozwoju własnej działalności;

18) prowadzi działania mające na celu wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych w muzeach polskich, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników muzeów.

Rozdział III

Zbiory Muzeum

§ 7.

W skład Muzeum wchodzą:

1) kolekcje malarstwa, rysunku i grafiki z XVI–XIX w.;

2) zbiór rzeźby;

3) zbiory rzemiosła artystycznego z XVI–XX w., w tym między innymi zespoły mebli, zegarów, ceramiki, ceramiki starożytnej, szkła, sreber, platerów, brązów, emalii, militariów, tkanin, numizmatyki, sztuki Dalekiego Wschodu, varia;

4) zbiór starodruków;

5) zbiór zabytków archeologicznych pozyskanych na terenie rezydencji;

6) zespół zabytków architektonicznych;

7) zabytkowy park;

8) przedmioty związane z historią rezydencji;

9) zbiory przyrodnicze odpowiadające charakterowi środowiska rezydencji;

10) dokumentacja muzealiów oraz zasobów budowlanych i przyrodniczych;

11) zbiory biblioteczne i archiwalne.

Rozdział IV

Organizacja i kierownictwo Muzeum

§ 8.

Organizację wewnętrzną Muzeum oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Muzeum nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9.

1. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Minister.

3. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępców dyrektora, powoływanych i odwoływanych w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 10.

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do obowiązków dyrektora Muzeum w szczególności należy:

1) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i technicznych;

2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;

3) nadzór nad zabytkami nieruchomymi i ekosystemami rezydencji w Wilanowie;

4) przedstawianie Ministrowi oraz innym uprawnionym podmiotom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

5) czuwanie nad racjonalnym wydatkowaniem posiadanych środków finansowych i materiałowych;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

7) wydawanie aktów wewnętrznych normujących funkcjonowanie i działalność Muzeum;

8) tworzenie warunków do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników.

Rozdział V

Rada Muzeum

§ 11.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”.

2. Rada działa w trybie, zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. W skład Rady wchodzi 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez Ministra.

Rozdział VI

Kolegia doradcze

§ 12.

1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Kolegium powołuje dyrektor Muzeum z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy muzealników zatrudnionych w Muzeum.

3. Kolegium powołuje się w celu wyrażania opinii na temat problemów przedstawianych przez dyrektora Muzeum w związku z realizacją określonych celów i zadań Muzeum.

4. W skład Kolegium mogą wchodzić osoby spoza Muzeum powoływane na czas realizacji określonego celu lub zadania.

5. Posiedzenia Kolegium odbywają się z inicjatywy dyrektora Muzeum lub za jego zgodą na wniosek pracownika Muzeum odpowiedzialnego za realizację danego celu lub zadania.

6. Posiedzenia Kolegium są protokołowane przez wyznaczonego pracownika Muzeum.

7. Prace Kolegium określa regulamin.

8. Obsługę Kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział VII

Finansowanie Muzeum

§ 13.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14.

1. Działalność i utrzymanie Muzeum są finansowane z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministra, z dochodów uzyskiwanych z działalności kulturalnej oraz działalności gospodarczej, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub nie kolidującym z jego działalnością podstawową.

3. Przychody Muzeum z działalności gospodarczej wykorzystuje się na realizację celów i zadań statutowych.

4. Działalność kulturalna Muzeum nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

§ 15.

Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16.

1. W zakresie praw i obowiązków majątkowych oświadczenia składane w imieniu Muzeum wymagają współdziałania dyrektora i głównego księgowego. W przypadku niemożności złożenia oświadczenia przez dyrektora oświadczenie woli w jego imieniu składa upoważniona przez niego osoba.

2. Zastępca dyrektora i główny księgowy – działający łącznie – upoważnieni są do zawierania umów cywilnoprawnych, których drugą stroną jest dyrektor Muzeum.

§ 17.

Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 18.

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum następuje na podstawie zarządzenia Ministra.

§ 19.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-02-09
  • Data obowiązywania: 2011-02-09
  • Dokument traci ważność: 2013-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA