REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych utworzony jako państwowa instytucja kultury zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 2, poz. 8, z 1994 r. Nr 5, poz. 22, z 1995 r. Nr 8, poz. 36, z 1997 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 4, poz. 16, z 1998 r. Nr 9 poz. 30 i Nr 10, poz. 31, z 2001 r. Nr 18, poz. 59 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 53), otrzymuje nazwę „Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”.
§ 2.
Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest:

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;

2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów;

3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;

4) prowadzenie badań naukowych.

§ 3.
Statut stanowiący załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz. 874 , Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Załącznik 1. [Statut Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów]

Załącznik do zarządzenia Nr 6
z dnia 18 lutego 2011 r.
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

STATUT
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zwany dalej „Instytutem” jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz.474 i Nr 130, poz. 871);

3) zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

3. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział II

Cel i zakres działania

§ 3. 1. Celem działania Instytutu jest:

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;

2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów;

3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;

4) prowadzenie badań naukowych.

2. Instytut realizuje swoje cele współpracując z:

1) muzeami;

2) uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, w tym w szczególności z prowadzącymi studnia w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków;

3) organami ścigania i sprawiedliwości, Służbą Celną, Strażą Graniczną;

4) instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych zakresach działania w kraju i za granicą oraz z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 4. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów programowych w zakresie muzealnictwa, w tym także dotyczących koncepcji zmian legislacyjnych;

2) działanie na rzecz rozwoju muzeów i efektywnego wykorzystania ich potencjału;

3) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie danych o muzeach w Polsce bez względu na charakter ich organizatorów;

4) monitorowanie zmian prawa w zakresie swojej działalności i przygotowywanie opinii o wpływach zmian w kontekście działalności muzeów i ochrony zbiorów;

5) inicjowanie, organizacja i prowadzenie ogólnokrajowych programów własnych i współrealizowanych z innymi podmiotami, z zakresu muzealnictwa, w tym również powierzonych do realizacji przez Ministra;

6) wspomaganie procesu digitalizacji w muzeach;

7) prowadzenie konkursów Ministra w zakresie muzealnictwa;

8) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej na rzecz muzeów;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej we wszystkich zakresach działalności muzeów, w tym także w zakresie zagadnień obejmujących wszelkie aspekty ochrony zbiorów;

10) wspieranie działalności edukacyjnej muzeów, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie edukacji prowadzonej przez muzea;

11) prowadzenie działalności wydawniczej w postaci publikacji tradycyjnych, multimedialnych i internetowych w zakresie swojej działalności oraz upowszechnianie wyników badań i studiów wynikających ze statutowej działalności;

12) wspomaganie badań proweniencyjnych;

13) opracowywanie dla Ministra okresowych raportów o stanie muzeów i ochrony zbiorów publicznych w Polsce;

14) udzielanie konsultacji i wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków, muzeów i bibliotek, których zbiory w całości lub części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny;

15) prowadzenie dokumentacji obejmującej dane o:

a) stanie zabezpieczenia zbiorów publicznych,

b) pożarach i przestępstwach dotyczących zbiorów publicznych oraz ich przyczynach,

c) zasadach, metodach, technikach i środkach technicznych stosowanych do zabezpieczenia zbiorów,

d) projektantach, producentach i instalatorach systemów zabezpieczających;

16) prowadzenie „Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem”;

17) opracowywanie taktyczno-kryminalistycznych zasad ochrony muzeów, zabytków oraz bibliotek, których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, przed przestępczością;

18) popularyzowanie historycznych, artystycznych i naukowych wartości muzealiów i zabytków, w szczególności zaginionych bądź skradzionych;

19) udział w pracach międzynarodowych organizacji, których statutowa działalność odpowiada kierunkom działania Instytutu.

Rozdział III

Organizacja i kierownictwo Instytutu

§ 5. Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu zwany dalej „Dyrektorem” oraz Rada Programowa.

§ 6. 1. Dyrektor odpowiada za strategię działania Instytutu, zarządza Instytutem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych, w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu oraz nadzór nad powierzonym majątkiem;

2) odpowiedzialność za racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

3) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Instytutu;

4) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych instytutu;

5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok;

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępcy dyrektora Instytutu.

5. Zastępcę dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora.

6. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz tryb pracy Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 7. 1. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności statutowej Instytutu.

2. W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Ministra na wniosek Dyrektora na okres 3 lat.

3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.

4. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) rezygnacji z członkostwa;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia;

4) odwołania przez Ministra na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady.

5. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady przynajmniej dwa razy w roku.

7. Rada może odbywać posiedzenia w obecności przynajmniej połowy liczby jej członków.

8. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią i uzgodniony z Dyrektorem regulamin.

9. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Instytut.

§ 8. 1. Dyrektor może powoływać pełnomocnika albo kolegia doradcze (rady, komisje, zespoły) o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania (zespoły zadaniowe).

2. Powołując pełnomocnika albo kolegium Dyrektor określa przedmiot działania, a w przypadku kolegium liczbę członków.

3. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Instytutu lub spoza ich grona.

4. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

5. Kolegium przewodniczy Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Instytutu.

6. Obsługę kancelaryjno-biurową pełnomocnika albo kolegium zapewnia Instytut.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

§ 10. 1. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń woli, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest dyrektor i główny księgowy działający łącznie.

2. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.

§ 11. Działalność Instytutu jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są: dotacje z budżetu państwa, środki pozyskane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań statutowych, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Instytutu, określonego w § 6.

2. Dochód z działalności gospodarczej Instytutu może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

§ 13. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla j ego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-03-01
  • Data obowiązywania: 2011-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA