REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 53

ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 15 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) w związku z zarządzeniem Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. Nr 66, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 42), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) nadzór nad konkursem na wydarzenie muzealne roku „Sybilla”;

2) w § 16 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) współpraca z wybranymi jednostkami organizacyjnymi, podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do których zalicza się: Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Filmotekę Narodową, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Książki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Bibliotekę Narodową) w zakresie definiowania ich działalności badawczo-analitycznej, a przede wszystkim:

– współpraca w zakresie wyboru wskaźników i zakresu danych podlegających stałemu monitoringowi prowadzonemu przez te jednostki, pozwalających na analizę zjawisk i sytuacji w sektorze kultury,

– określenie formuły, zasad i częstotliwości przekazywania tych danych do MKiDN,

– nadzór nad sporządzaniem raportów rocznych, prezentujących aktualny stan i zmiany w obszarze właściwym dla poszczególnych instytucji,

oraz współpraca w tym zakresie z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.”;

3) w § 18:

a) uchyla się pkt 24,

b) w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 26 w brzmieniu:

„26) współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego w zakresie nadzoru nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w obszarze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).”;

4) w Wykazie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, według właściwości przedmiotowej departamentów, stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego wymienionego w § 1 zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w dziale I. 1. Departament Dziedzictwa Kulturowego Państwowe instytucje kultury dla których Minister jest organem założycielskim, dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”,

b) w dziale IV. Departament Ochrony Zabytków Państwowe instytucje kultury dla których Minister jest organem założycielskim:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Narodowy Instytut Dziedzictwa”,

– uchyla się pkt 2.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-21
  • Data wejścia w życie: 2011-09-15
  • Data obowiązywania: 2011-09-15
  • Dokument traci ważność: 2015-10-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA