REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 76

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy, utworzone jako instytucja kultury zarządzeniem Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1995 r. w sprawie podziału Muzeum Narodowego w Warszawie i zmiany jego statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 4) otrzymuje nazwę „Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”.

§ 2.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 16 i Nr 4, poz. 33) wygasa z dniem upływu kadencji na którą zostali powołani.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 34 i Nr 5, poz. 54).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Załącznik 1. [Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie]

Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76)

Statut
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o muzeach”, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

4. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/18/98.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku: „Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) ukazanie historii i kultury polskiej, wskazując na jej związki z historią i kulturą światową;

2) upowszechnianie wiedzy o dziejach Łazienek Królewskich, historii zgromadzonych zbiorów oraz ich konserwacji, restauracji i rewitalizacji;

3) zachowanie, udostępnianie i badanie naukowe dziedzictwa kulturowego, jakimi są Łazienki Królewskie wraz z ich historyczną kolekcją, oraz wspieranie działań służących poszanowaniu tradycji i kultury polskiej;

4) zachowanie i odtwarzanie historycznej kompozycji przestrzennej Muzeum w jego granicach i otoczeniu.

§ 6. Muzeum realizuje zadania określone w § 5, w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków i zbiorów;

2) sporządzanie i publikowanie katalogów oraz opracowań naukowych zgromadzonych zbiorów, materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych;

3) inwentaryzowanie i ewidencjonowanie zbiorów wchodzących w skład Muzeum;

4) przechowywanie zgromadzonych zabytków i zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

5) zabezpieczanie i konserwację zabytków i zbiorów oraz pielęgnację ogrodu Muzeum i jego otoczenia;

6) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn oraz wymiany;

7) użyczanie i przyjmowanie w depozyt dzieł i zbiorów;

8) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;

9) organizowanie wystaw stałych i wystaw czasowych;

10) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej;

11) organizowanie praktyk dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie muzealnictwa, konserwacji i rewaloryzacji;

12) wydawanie przewodników i innych publikacji w zakresie swojej działalności;

13) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i ogrodu Muzeum;

14) prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

15) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi podmiotami działającymi w zakresie statutowych zadań Muzeum.

§ 7. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje:

1) wyposażenia wnętrz zabytkowych rezydencji Łazienek Królewskich, w szczególności w malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne;

2) pamiątki, dokumenty, związane z historią rezydencji Łazienek Królewskich i jej właścicielami;

3) varsaviana.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie Muzeum

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin nadawany przez Dyrektora Muzeum, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 9. Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum powoływany i odwoływany przez Ministra.

§ 10. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

§ 11. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum w szczególności należy:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawianie organom nadzoru oraz innym uprawnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;

5) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń i regulaminów;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 12. 1. Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców dyrektora.

2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum w uzgodnieniu z Ministrem.

3. Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych.

4. W czasie nieobecności Dyrektora Muzeum zastępuje go wskazany przez niego zastępca w zakresie udzielonego przez Dyrektora Muzeum pełnomocnictwa.

Rozdział 4

Rada Muzeum

§ 13. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób, powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach.

3. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

Rozdział 5

Kolegia doradcze

§ 14. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze Dyrektora Muzeum, zwane dalej „kolegiami”, utworzone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.

2. Członków kolegiów nie przekraczających 5 osób, powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum. Dyrektor Muzeum spośród członków kolegiów wyznacza przewodniczących kolegiów.

3. Kolegia wybierają spośród swoich członków zastępców przewodniczących.

4. Posiedzeniom kolegiów przewodniczą przewodniczący kolegiów, a w razie ich nieobecności zastępcy przewodniczących.

5. Na posiedzenia kolegiów Dyrektor Muzeum, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków kolegiów, może zaprosić ekspertów i rzeczoznawców z zakresu działania Muzeum.

§ 15. 1. Kolegia zwoływane są przez Dyrektora Muzeum albo osobę przez niego wyznaczoną.

2. Dla odbycia posiedzeń kolegiów wymagana jest obecność co najmniej połowy składów kolegiów, w tym przewodniczących kolegiów lub ich zastępców.

3. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegiów. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium albo głos zastępcy przewodniczącego.

4. Posiedzenia kolegiów są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący kolegium albo zastępca przewodniczącego.

5. Podjęte uchwały wraz z protokołami są niezwłocznie przekazywane Dyrektorowi Muzeum.

6. Obsługę kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 6

Majątek i finanse Muzeum

§ 16. 1. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów związanych z działalnością statutową Muzeum.

§ 17. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych w ustawie.

2. Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Ministra, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży wydawnictw;

2) produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;

3) organizacji konferencji, sympozjów i koncertów;

4) szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;

5) wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz powierzchni na cele reklamowe;

6) promocji.

2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się w celu finansowania działalności określonej w § 6.

§ 19. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

§ 20. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 22. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-17
  • Data wejścia w życie: 2011-11-14
  • Data obowiązywania: 2013-04-09
  • Dokument traci ważność: 2018-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA