REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.3)), § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z późn. zm.4)), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn. zm.5)) oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012 (Dz. Urz. MKiDN Nr 7, poz. 65) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832, z 2008 r. Nr 139, poz. 881 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1006.

Załącznik 1. [Wykaz programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 kwietnia 2012 r. (poz. 10)

Wykaz programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających

Nazwa programu

Nazwa priorytetu

Instytucja zarządzająca

Wydarzenia artystyczne

 

 

 

1. Muzyka

Departament Mecenatu Państwa

 

2. Teatr i taniec

Departament Mecenatu Państwa

 

3. Sztuki wizualne

„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki

 

4. Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

 

5. Promocja kultury polskiej za granicą

Instytut Adama Mickiewicza

Kolekcje

 

 

 

1. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

 

2. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

 

3. Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

 

4. Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Promocja literatury
i czytelnictwa

 

 

 

1. Literatura

Instytut Książki

 

2. Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

 

3. Czasopisma

Departament Mecenatu Państwa

Edukacja kulturalna
i diagnoza kultury

 

 

 

1. Edukacja kulturalna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 

2. Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 

3. Obserwatorium kultury

Departament Mecenatu Państwa

 

4. Edukacja medialna, badania

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Dziedzictwo kulturowe

 

 

 

1. Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

 

2. Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

3. Kultura ludowa

Departament Narodowych Instytucji Kultury

 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego

 

5. Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rozwój infrastruktury kultury

 

 

 

1. Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 

2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 

3. Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Promesa Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

Departament Funduszy Europejskich

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-02
  • Data wejścia w życie: 2012-04-02
  • Data obowiązywania: 2012-04-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA