REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 lipca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Instytutowi Adama Mickiewicza nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN z 2008 r. Nr 3, poz. 29).
§ 3.
Działalność Rady Instytutu powołanej na podstawie statutu nadanego zarządzeniem, o którym mowa w § 2, ustaje z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 lipca 2012 r. (poz. 38)

STATUT
INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406), zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury – Narodowego Centrum Kultury (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Instytut może tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały.

3. Organizatorem Instytutu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

4. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 70/2006.

5. Nadzór na Instytutem sprawuj e Minister.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

§ 4.

1. Celem Instytutu Adama Mickiewicza jest prezentacja kultury polskiej za granicą i inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i zagranicznej polityki kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Instytut realizuje cele poprzez:

1) realizację projektów w obszarze kultury w szczególności związanych z:

a) promocją kultury polskiej poza granicami kraju,

b) upowszechnianiem wiedzy nt. historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,

c) wydarzeniami o istotnym znaczeniu dla Polski i obchodami ważnych rocznic,

d) udziałem w kulturalnych wydarzeniach strategicznych o światowym wymiarze;

2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych na świecie, w tym udział w festiwalach, targach i wystawach;

3) organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych wynikających z międzynarodowych zobowiązań Ministra;

4) przygotowanie na zlecenie Ministra oraz Ministra Spraw Zagranicznych i realizację polskich programów kulturalnych podczas międzynarodowych imprez kulturalnych za granicą;

5) reprezentowanie Polski na kluczowych światowych seminariach i konferencjach dotyczących problematyki kulturalnej;

6) pozyskanie, między innymi poprzez wizyty studyjne, liderów i osób opiniotwórczych w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

7) koordynację polskiego uczestnictwa w wybranych programach europejskich;

8) realizację programów w ramach, których osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać drogą konkursu dofinansowanie na realizację projektów promujących kulturę polską za granicą;

9) fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców i specjalistów w zakresie kultury;

10) tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej, w tym zapewnienie obecności kultury polskiej w sieci;

11) tworzenie publikacji i filmów przedstawiających wybitne dokonania polskich twórców oraz wyróżniające Polaków cechy i wartości narodowe;

12) budowanie baz wiedzy w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów, efektywnej ich realizacji oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

13) kreowanie i produkcję przedmiotów promujących Polskę z wykorzystaniem współczesnego designu w nawiązaniu do tradycji polskiej;

14) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu;

15) inicjatywy na rzecz wzrostu profesjonalizmu krajowych ośrodków i instytucji również niepaństwowych, w obszarze prowadzenia działalności promocyjnej w sferze kultury.

3. Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:

1) podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwa w zakresie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej;

2) z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce i zagranicznymi instytucjami kultury, nauki, mediów, centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi;

3) z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk twórczych, naukowych, badawczych i mediów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5.

Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu.

§ 6.

1. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

2) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Instytutu;

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;

4) wydawanie wewnętrznych regulaminów.

3. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister.

4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.

5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ministra.

6. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu, nadany przez Dyrektora Instytutu w trybie określony w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 7.

1. W Instytucie działa opiniodawczo-doradcza Rada Instytutu, której członków w liczbie od pięciu do siedmiu, powołuje na wniosek Dyrektora na okres 3 lat Minister. W skład Rady wchodzą ponadto, oddelegowany przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz powołany przez Ministra, po uprzedniej konsultacji, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Do kompetencji Rady Instytutu należy:

1) opiniowanie realizacji zadań wyznaczonych w Rozdziale II statutu;

2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu;

3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu.

3. Pracami Rady Instytutu kieruje przewodniczący.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Instytutu przynajmniej raz w roku.

5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu.

6. Szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu określa regulamin uchwalony przez Radę Instytutu i uzgodniony z Dyrektorem.

7. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Instytutu zapewnia Instytut.

§ 8.

1. Dyrektor Instytutu może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium doradcze, Dyrektor Instytutu określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium.

2. Uchwały kolegium doradczego przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

3. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem Instytutu.

5. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiom doradczym zapewnia Instytut.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Przychodami Instytutu są:

1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;

3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;

5) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

6) odsetki z lokat bankowych;

7) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.

3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 10.

1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INSTYTUTU

§ 11.

1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną, z celami statutowymi.

2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;

2) produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych;

3) produkcji i sprzedaży filmów i dokumentów;

4) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji);

5) organizacji szkoleń;

6) organizacji wizyt studyjnych;

7) promocyjno-reklamowym;

8) wynajmu nieruchomości i lokali.

3. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-09
  • Data wejścia w życie: 2012-07-09
  • Data obowiązywania: 2012-07-09
  • Dokument traci ważność: 2017-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA