| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 35 i Nr 9, poz. 79) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik 1. [Statut Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku]

Załącznik
do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 września 2012 r. (poz. 46)

STATUT
Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, zwane dalej „Muzeum”, jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1));

4) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod Nr 14/92.

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod Nr PRM/57/99.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5. 1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku”.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Centralne Muzeum Morskie” lub „CMM”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie muzealnictwa morskiego poprzez ukazywanie działalności społeczeństw na morzach i oceanach oraz wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich Polski, polskiej techniki morskiej, a także krzewienie wartości artystycznych i estetycznych oraz ochrona kulturowego dziedzictwa morskiego.

§ 7. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów oraz badań lub ekspedycji naukowych, w tym lądowych, morskich i prowadzonych w akwenach śródlądowych;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) eksponowanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych, w kraju i za granicą;

6) użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębiania i upowszechniania myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych;

8) prowadzenie badań naukowych w zakresie historii kulturowego dziedzictwa morskiego, sztuk plastycznych i muzealnictwa oraz archeologii podwodnej i konserwacji zabytków;

9) opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych i prac archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;

10) prowadzenie praktyk dla studentów w dziedzinie muzealnictwa i konserwatorstwa;

11) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

12) prowadzenie biblioteki oraz archiwum dokumentacji naukowej;

13) przygotowywanie opinii oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym;

14) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów;

15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

§ 8. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) zbiory z zakresu historii budownictwa okrętowego i dawnego szkutnictwa, w tym zabytkowe statki, dłubanki i łodzie, elementy konstrukcyjne statków, urządzenia i uzbrojenie okrętów, maszyny i silniki, powstałe w różnych krajach świata;

2) modele statków i okrętów, makiety stoczni oraz narzędzia i przyrządy służące do budowy jednostek pływających;

3) zbiory związane z budową, eksploatacją i obsługą portów morskich, w tym elementy urządzeń portowych i sprzętów dokerskich oraz eksponaty dotyczące latarnictwa morskiego, oznakowania torów wodnych, ratownictwa brzegowego i okrętowego;

4) zbiory obrazujące życie na statku (okręcie), dzieje żeglugi i handlu morskiego, historię walk na morzu, dzieje polskiej marynarki wojennej, przedsiębiorstw i organizacji, w tym przykłady uzbrojenia (broń palna i biała) i ładunków, instrumenty nawigacyjne, urządzenia sygnalizacyjne, bandery i proporce, elementy wyposażenia kabin, sprzęty kuchenno-stołowe, rzeczy osobiste marynarzy, pamiątki po ludziach morza i pasażerach, amatorskie rękodzieło marynarzy;

5) zbiory związane z historią wychowania morskiego w Polsce, w tym zabytkowe jachty, łodzie sportowe i ich elementy, modele jachtów i statków szkolnych, pamiątki po wybitnych żeglarzach;

6) zbiory związane z historią żeglugi śródlądowej w Polsce, portami i przystaniami rzecznymi, w tym zbiory z zakresu szkutnictwa i budownictwa statków rzecznych, rybołówstwa oraz rzemiosła nadrzecznego;

7) zbiory dotyczące dziejów geologicznych i hydrologicznych Bałtyku, okazy fauny i flory morskiej oraz urządzenia pomiarowo-techniczne do badań morza;

8) dzieła sztuki polskiej i obcej w zakresie malarstwa, grafiki i rysunku, rzemiosła artystycznego i ceramiki, rzeźby i numizmatyki, o tematyce morskiej;

9) sprzęty rybackie dokumentujące historię rybołówstwa morskiego, życie rybaków, zwłaszcza tzw. „Starego Wybrzeża”, w tym sprzęt połowowy, z kraju i z zagranicy;

10) archiwalia i materiały dokumentacyjne dotyczące rozwoju polskiej polityki, gospodarki, techniki, nauki i kultury morskiej oraz rzecznej, w tym akta pisane, dokumentację projektową, mapy i plany, fotografie, pocztówki oraz inne materiały o charakterze archiwalnym.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:

1) Oddział – Ośrodek Kultury Morskiej (skrót: OKM);

2) Oddział – Żuraw w Gdańsku;

3) Oddział – Muzeum Rybołówstwa w Helu;

4) Oddział – Statek-Muzeum „Sołdek” w Gdańsku;

5) Oddział – Statek-Muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni;

6) Oddział – Muzeum Wisły w Tczewie;

7) Oddział – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 13 członków.

§ 13. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Ministrowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

3) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania poszczególnych struktur organizacyjnych Muzeum oraz przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań;

5) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń i decyzji;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

8) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.

2. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Dyrektora w uzgodnieniu z Ministrem.§ 15. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze.

2. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.

3. Zakres działania kolegium doradczego określa Dyrektor.

4. W skład kolegium doradczego mogą wchodzić pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum, powoływane przez Dyrektora na czas realizacji określonego zadania.

5. Liczba członków kolegium doradczego nie może przekraczać 12 osób.

6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.

7. Posiedzenia kolegium doradczego zwoływane są przez Dyrektora z jego inicjatywy lub, za jego zgodą, na wniosek pracownika Muzeum odpowiedzialnego za realizację danego zadania.

8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał.

9. Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium doradczego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

10. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 16. Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 17. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 18. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 19. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne zbadanie go przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 20. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) sprzedaży towarów i usług;

2) przewozu osób jednostkami pływającymi;

3) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

4) sprzedaży publikacji, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych i wyrobów przemysłów kultury;

5) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań;

6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

7) usług gastronomicznych;

8) usług reklamowych, promocji i sponsoringu.

2. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje się na realizację zadań statutowych.

§ 21. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »