REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie wytycznych dotyczących zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej wyłączenia zamawiania niektórych dostaw i usług ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, na podstawie dodawanego art. 4 pkt 8b ustawy, zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych do wprowadzenia w terminie do dnia 31 maja 2014 r. regulaminów udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością kwoty 30 000 euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Podstawowe reguły sporządzania regulaminów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. W związku z uchwaleniem zmian w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), polegających na wprowadzeniu nowych obowiązków informacyjnych wynikających z dodawanego rozdziału 4a „Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej”, zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych do wprowadzenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki, w której zamieszczane będą dane i informacje podlegające ogłoszeniu, zgodnie z nowymi przepisami.

2. W zakładce, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się ogłoszenia:

1) o udzielanym zamówieniu zawierające co najmniej wskazanie:

a) nazwy i adresu zamawiającego,

b) podstawy prawnej zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu,

c) nazwy postępowania nadanej przez zamawiającego,

d) przedmiotu zamówienia;

2) o udzielonym zamówieniu zawierające co najmniej wskazanie:

a) nazwy i adresu zamawiającego,

b) podstawy prawnej zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

c) nazwy postępowania nadanej przez zamawiającego,

d) nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia albo informację o nieudzieleniu zamówienia i jego przyczynach.

§ 3.

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych do składania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdań o zamówieniach na dostawy lub usługi:

1) z zakresu działalności kulturalnej o wartościach, o których mowa w § 1 ust. 1, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia, albo informacji o braku udzielania takich zamówień;

2) o wartościach równych albo wyższych niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia, albo informacji o braku udzielania takich zamówień.

2. W przypadku szkół i placówek artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiorcze sprawozdanie składa Centrum Edukacji Artystycznej.

3. Sprawozdania składa się za rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą sprawozdania, za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanymi według właściwości przedmiotowej departamentów określonej w Regulaminie Organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.

1. Dyrektorzy, o których mowa w § 3 ust. 3, obowiązani są do:

1) analizy złożonych sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, celem sporządzenia zbiorczego sprawozdania;

2) informowania Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli o ewentualnych nieprawidłowościach w danych umieszczonych w sprawozdaniu lub w zastosowaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej wyłączenia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy, celem przeprowadzenia kontroli;

3) informowania Departamentu Legislacyjnego o ewentualnych problemach ze stosowaniem wyłączenia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy, celem wystąpienia do Urzędu Zamówień Publicznych o wytyczne ujednolicające praktykę stosowania przepisów prawa dotyczącą udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.

2. Zbiorcze sprawozdanie dyrektorzy, o których mowa w § 3 ust. 3, przekazują Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nadzorującym kierowane przez nich komórki organizacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkom kierownictwa w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Zbiorcze sprawozdanie sporządza się na podstawie:

1) analizy sprawozdań, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2) wyników kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o ile taka kontrola została przeprowadzona.

4. Zbiorcze sprawozdanie zawiera informacje o:

1) terminach zamieszczania ogłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 2, w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) rodzajach zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, których dotyczyły wyłączenia na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy, z podziałem na następujące kategorie:

a) wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne,

b) przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej,

c) gromadzenie materiałów bibliotecznych,

d) gromadzenie muzealiów;

3) łącznej wartości zamówień dla poszczególnych rodzajów dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej, których dotyczyły wyłączenia na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy, z podziałem na kategorie, o których mowa w pkt 2;

4) najniższej, średniej i najwyższej wartości zamówienia dla poszczególnych rodzajów dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej, których dotyczyły wyłączenia na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy, z podziałem na kategorie, o których mowa w pkt 2;

5) rodzajach zamówień na dostawy lub usługi o wartościach równych albo wyższych niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

6) trybach udzielanych zamówień, o których mowa w pkt 5;

7) łącznej wartości zamówień, o których mowa w pkt 5;

8) najniższej, średniej i najwyższej wartości zamówienia, o której mowa w pkt 5;

9) wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawują dyrektorzy tych komórek organizacyjnych.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są obowiązani do zapoznania z treścią zarządzenia podległych im pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych.

§ 6.

Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych złożą informację o wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 1 i 2, w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

§ 7.

Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, składane jest za 2014 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 kwietnia 2014 r. (poz. 19)

Załącznik 1. [Podstawowe reguły sporządzania regulaminów udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością kwoty 30 000 euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)]

Załącznik nr 1

Podstawowe reguły sporządzania regulaminów udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością kwoty 30 000 euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

1. Regulaminy udzielania zamówień sporządza się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) przejrzystości postępowań o udzielenie zamówienia;

2) równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia;

3) dostosowania postępowania o udzielenie zamówienia do specyfiki dostawy lub usługi będącej przedmiotem zamówienia;

4) uzyskania zamówienia najlepszej jakości za daną cenę;

5) celowości, oszczędności i racjonalności dokonywanych wydatków.

2. Realizacji zasad wymienionych w pkt 1 służy w szczególności:

1) dokonywanie zamówień w sposób zaplanowany co najmniej w ramach przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej uzasadniającego wyłączenie stosowania ustawy;

2) przewidzenie niekonkurencyjnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w odniesieniu do dostaw i usług z zakresu działalności twórczej lub artystycznej albo związanych z prawami wyłącznymi podmiotu zainteresowanego wykonaniem zamówienia;

3) przewidzenie co najmniej jednego konkurencyjnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, w ramach którego dopuszcza się do udziału więcej niż jednego potencjalnego wykonawcę, w przypadku gdy jest to możliwe ze względu na przedmiot zamówienia;

4) dokumentowanie przebiegu poszczególnych postępowań: konkurencyjnych i niekonkurencyjnych, w tym uzasadnienia dla dokonania zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wyboru określonego trybu postępowania;

5) zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, np. poprzez stosowanie następujących instrumentów prawnych:

a) wadium,

b) kar umownych za nienależyte wykonanie zamówienia, w tym opóźnienia w działaniach wykonawcy,

c) możliwości odstąpienia od umowy, w szczególności w razie zwłoki w działaniach wykonawcy albo uporczywego nienależytego wykonywania zamówienia;

6) zamieszczania w umowach o wykonanie dostawy lub usługi będącej przedmiotem zamówienia klauzul dopuszczających zmianę treści umowy, w szczególności w zakresie dopuszczalnej przepisami prawa zmiany przedmiotu zamówienia lub terminu jego realizacji na skutek nadzwyczajnej zmiany okoliczności;

7) wyłączenia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia osób pozostających z podmiotem zainteresowanym wykonaniem zamówienia w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.


Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Z ZASTOSOWANIEM WYŁĄCZEŃ NA PODSTAWIE ZMIENIANEGO ART. 4 PKT 8B USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Z ZASTOSOWANIEM WYŁĄCZEŃ NA PODSTAWIE ZMIENIANEGO ART. 4 PKT 8B USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załącznik 3. [WZÓR – SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY LUB USŁUGI O WARTOŚCIACH RÓWNYCH ALBO WYŻSZYCH NIŻ KWOTA OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY LUB USŁUGI O WARTOŚCIACH RÓWNYCH ALBO WYŻSZYCH NIŻ KWOTA OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
  • Data wejścia w życie: 2014-04-01
  • Data obowiązywania: 2014-04-01
  • Dokument traci ważność: 2022-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA