REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 3:

a) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Projekt umowy międzynarodowej, projekt instrukcji negocjacyjnej oraz uzasadnienie komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, przekazuje do członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

2. Uwagi zgłoszone przez podmioty, o których mowa w ust. 1, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przesyła do wiodącej komórki organizacyjnej.”,

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji opracowuje wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej, który wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, przekazuje do członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

2. Uwagi zgłoszone przez podmioty, o których mowa w ust. 1, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przesyła do wiodącej komórki organizacyjnej.”,

c) § 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„§ 18. W przypadku gdy umowa międzynarodowa wymaga ratyfikacji albo zatwierdzenia przez Radę Ministrów, na wniosek wiodącej komórki organizacyjnej, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji opracowuje wniosek o ratyfikację albo zatwierdzenie umowy międzynarodowej i przekazuje go do członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

§ 19. Wiodąca komórka organizacyjna, opracowuje opinię do uwag zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 18.”.

§ 2.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są obowiązani do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz jego pisemnego potwierdzenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Do postępowania legislacyjnego dotyczącego dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia zmienianego niniejszym zarządzeniem, które przed dniem jego wejścia w życie zostały przekazane do konsultacji społecznych lub uzgodnień międzyresortowych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik 1. [Instrukcja w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego niektórych projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych]

Załączniki do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 18 kwietnia 2014 r. (poz. 23)

Załącznik Nr 1

Instrukcja
w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego niektórych projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Instrukcja w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego niektórych projektów aktów normatywnych oraz innych projektów dokumentów rządowych określa tryb:

1) opracowywania wykazu prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) opracowywania i uzgadniania projektu:

a) założeń projektu ustawy,

b) ustawy,

c) rozporządzenia,

d) uchwały Rady Ministrów,

e) zarządzenia,

f) stanowiska Rządu

– inicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „projektem dokumentu wewnętrznego”;

3) przekazywania do ogłoszenia:

a) rozporządzenia,

b) zarządzenia

– inicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „dokumentem wewnętrznym”;

4) uzgadniania projektu:

a) założeń projektu ustawy,

b) ustawy,

c) rozporządzenia,

d) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,

e) uchwały Rady Ministrów,

f) stanowiska Rządu

– przekazanego do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „projektem dokumentu zewnętrznego”;

5) uzgadniania projektu statutu organu administracji rządowej oraz jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o których mowa w załączniku do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „projektem aktu wewnętrznego”.

2. Postanowień instrukcji nie stosuje się do opracowywania i uzgadniania projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącego strategii lub programu wieloletniego.

§ 2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

1) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną wymienioną w załączniku do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to urząd obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) upoważnionym członku kierownictwa – rozumie się przez to Ministra albo innego członka kierownictwa upoważnionego do podpisywania pism przekazujących projekty dokumentów wewnętrznych oraz stanowiska Ministra dotyczące projektów dokumentów zewnętrznych, w imieniu Ministra do innych podmiotów;

5) wiodącej komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną wskazaną w wykazie prac legislacyjnych Ministra do opracowania projektu dokumentu wewnętrznego;

6) właściwej komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną do której, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, należy całość albo część zagadnienia będącego przedmiotem projektu dokumentu wewnętrznego albo projektu dokumentu zewnętrznego albo całość projektu aktu wewnętrznego;

7) właściwym członku kierownictwa – rozumie się przez to Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, nadzorującego na podstawie odrębnych przepisów właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3. 1. Wykaz prac legislacyjnych Ministra prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji na podstawie przekazywanych przez komórkę organizacyjną zgłoszeń zaakceptowanych przez właściwego członka kierownictwa.

2. Zmiany w wykazie prac legislacyjnych Ministra są dokonywane po ich akceptacji przez Ministra.

§ 4. 1. Komórka organizacyjna i organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi w zakresie swojej właściwości analizują:

1) ustawy, rozporządzenia, uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia, pod względem ich aktualności, celowości i skuteczności;

2) potrzeby opracowania projektów dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub wprowadzenia w nich zmian.

2. Komórka organizacyjna, po uzyskaniu akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, występuje do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji o wprowadzenie zmian do wykazu prac legislacyjnych Ministra.

§ 5. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji koordynuje działania w zakresie postępowania legislacyjnego.

§ 6. 1. Właściwa komórka organizacyjna i organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi współpracują z wiodącą komórką organizacyjną oraz komórką organizacyjną opracowującą projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu dokumentu zewnętrznego, w szczególności udzielają konsultacji w zakresie swojej właściwości.

2. Komórka organizacyjna, która sprawuje nadzór merytoryczny nad organem administracji rządowej lub jednostką organizacyjną, nadzorowanymi lub podległymi Ministrowi, przekazuje projekt dokumentu wewnętrznego oraz projekt dokumentu zewnętrznego temu organowi lub tej jednostce w zakresie ich właściwości.

3. Organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi współpracują z wiodącą komórką organizacyjną oraz komórką organizacyjną opracowującą projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu dokumentu zewnętrznego za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką organizacyjną.

4. W przypadku projektów ustaw opracowywanych przez Rządowe Centrum Legislacji, właściwa komórka organizacyjna i organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi współpracują z Rządowym Centrum Legislacji za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

Rozdział 2

Tryb postępowania legislacyjnego dotyczący projektów dokumentów wewnętrznych oraz dokumentów wewnętrznych

§ 7. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego opracowuje się i uzgadnia, a dokument wewnętrzny przekazuje do ogłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

2) uchwałą Nr 90 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979);

3) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);

5) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.);

8) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

9) ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.);

10) ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).

2. Zakres stosowania przepisów, o których mowa w ust. 1, wskazuje komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji.

§ 8. 1. Wiodąca komórka organizacyjna, a w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2, organ administracji rządowej albo jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi:

1) rozstrzyga zgłoszone uwagi w konsultacji z właściwą komórką organizacyjną oraz w uzgodnieniu z komórką właściwą do spraw legislacji;

2) dokonuje zmian w projekcie dokumentu wewnętrznego, uwzględniając zaakceptowane uwagi.

2. W przypadku rozbieżności w trakcie uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zagadnienia:

1) o charakterze prawnym i legislacyjnym rozstrzyga komórka właściwa do spraw legislacji;

2) o charakterze merytorycznym rozstrzyga Minister.

3. Do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji przekazuje się projekt dokumentu wewnętrznego zaakceptowany przez dyrektora wiodącej komórki organizacyjnej oraz dyrektora właściwej komórki organizacyjnej.

§ 9. 1. Od etapu uzgodnień międzyresortowych projekt dokumentu wewnętrznego podlega akceptacji przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

2. Projekt dokumentu wewnętrznego podlega akceptacji, o której mowa w ust. 1, w szczególności przed przedłożeniem go do akceptacji przez właściwego członka kierownictwa albo upoważnionego członka kierownictwa.

3. Akceptacja, o której mowa w ust. 1, jest stwierdzana podpisem za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.

§ 10. Od etapu uzgodnień międzyresortowych dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji może przekazać projekt dokumentu wewnętrznego przewodniczącemu zespołu do spraw ocen skutków regulacji w celu analizy poprawności testu regulacyjnego lub oceny skutków regulacji oraz akceptacji.

§ 11. 1. Wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt dokumentu wewnętrznego oraz dokumenty dotyczące tego projektu w wersji elektronicznej (PDF), od etapu konsultacji publicznych, do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

2. Projekt dokumentu wewnętrznego oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, a w przypadku gdy taki obowiązek nie wynika z przepisów odrębnych – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

§ 12. 1. Wiodąca komórka organizacyjna dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektu dokumentu wewnętrznego.

2. Wiodąca komórka organizacyjna może wystąpić do zespołu do spraw ocen skutków regulacji o wsparcie analityczne przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

4. Organ albo jednostka, o których mowa w ust. 3, występuje do zespołu do spraw ocen skutków regulacji za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką.

§ 13. 1. Wiodąca komórka organizacyjna, po dokonaniu oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych, opracowuje:

1) projekt dokumentu wewnętrznego ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra albo Rady Ministrów;

2) dokumenty dotyczące projektu, o którym mowa w pkt 1, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m. in. uzasadnienie, test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji (OSR).

2. W przypadku gdy zagadnienie będące przedmiotem projektu dokumentu wewnętrznego należy do właściwości organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi, projekt dokumentu wewnętrznego oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po uzyskaniu upoważnienia Ministra, opracowuje ten organ albo ta jednostka.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się do projektu dokumentu wewnętrznego.

§ 14. 1. Przed opracowaniem dokumentu wewnętrznego dotyczącego połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Ministra na podjęcie tych działań, wiodąca komórka organizacyjna podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio w terminach, o których mowa w art. 18 ust 3 albo art. art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.), informację o zamiarze i przyczynach podjęcia tych działań.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji polega na:

1) ogłoszeniu obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra;

2) ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu krajowym;

3) udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej instytucji kultury, której dotyczą zamierzone działania.

3. Informacja zawiera określenie:

1) rodzaju zamierzonych działań;

2) instytucji kultury, której dotyczą zamierzone działania;

3) zakresu zamierzonych działań;

4) przyczyny zamierzonych działań.

§ 15. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego wiodąca komórka organizacyjna przekazuje do:

1) komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji,

2) komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych,

3) komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy z zagranicą,

4) innej właściwej komórki organizacyjnej

– w celu zgłoszenia uwag.

2. Komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych zgłasza uwagi do projektu dokumentu wewnętrznego, w szczególności w zakresie skutków finansowych wskazanych przez podmiot, który ten projekt opracował.

3. Komórka organizacyjna właściwa do spraw współpracy z zagranicą zgłasza uwagi do projektu dokumentu wewnętrznego, w szczególności w zakresie konieczności podjęcia konsultacji dotyczących jego zgodności z prawem międzynarodowym, w tym prawem Unii Europejskiej.

4. Na zgłoszenie uwag wyznacza się co najmniej 7-dniowy termin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć krótszy termin, uzasadniając potrzebę jego skrócenia.

5. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie oznacza uzgodnienie projektu dokumentu wewnętrznego.

6. W przypadku rozbieżności, wiodąca komórka organizacyjna może zorganizować spotkanie robocze z właściwą komórką organizacyjną w celu usunięcia rozbieżności.

§ 16. Projekt dokumentu wewnętrznego:

1) wywołujący istotne skutki finansowe lub

2) należący do właściwości co najmniej dwóch właściwych komórek organizacyjnych

– wiodąca komórka organizacyjna przekazuje przewodniczącemu zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

§ 17. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, wiodąca komórka organizacyjna przekazuje do konsultacji publicznych z organami oraz innymi podmiotami, których działania ten projekt dotyczy.

2. Konsultacje publiczne przeprowadza się przed uzgodnieniami międzyresortowymi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach można je przeprowadzić jednocześnie z uzgodnieniami międzyresortowymi.

3. W przypadku gdy wystąpi o to Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy, do konsultacji publicznych przekazuje się projekt dokumentu wewnętrznego po uzyskaniu stanowiska dotyczącego oceny skutków regulacji, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy – po dokonaniu oceny testu regulacyjnego.

4. Konsultacje publiczne przeprowadza się w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do projektu dokumentu wewnętrznego oraz zgłoszenie do niego uwag.

5. Konsultacje publiczne prowadzane są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego.

6. Konsultacje publiczne trwają co najmniej:

1) 21 dni w przypadku projektu ustawy,

2) 14 dni w przypadku projektu założeń projektu ustawy i projektu uchwały Rady Ministrów,

3) 10 dni w przypadku projektu rozporządzenia

– od dnia udostępnienia, o którym mowa w § 11 ust. 2, o ile z przepisów odrębnych nie wynika inny okres na ich przeprowadzenie.

7. Właściwy członek kierownictwa, na wniosek wiodącej komórki organizacyjnej, może podjąć decyzję:

1) o skróceniu okresu przeprowadzania konsultacji publicznych do 7 dni, w przypadku gdy wymaga tego pilność sprawy lub charakter projektu dokumentu wewnętrznego, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki;

2) o przedłużeniu okresu przeprowadzanych konsultacji publicznych, w przypadku gdy wymaga tego charakter projektu dokumentu wewnętrznego lub w znacznym stopniu wpływa on na prawa i obowiązki.

8. Informację o podjętej decyzji wiodąca komórka organizacyjna przekazuje do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji w celu zamieszczenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

9. Do projektu dokumentu wewnętrznego, który w ramach konsultacji publicznych przekazuje się w formie pisemnej podmiotom, na które będzie oddziaływać ten projekt, dołącza się pismo zawierające:

1) termin zakończenia konsultacji publicznych wraz z uzasadnieniem ewentualnego skrócenia okresu konsultacji;

2) krótki opis celów projektu;

3) wskazanie:

a) sposobu zgłaszania uwag,

b) kierownika wiodącej komórki organizacyjnej.

10. Wiodąca komórka organizacyjna sporządza raport z konsultacji publicznych zawierający:

1) omówienie wyników konsultacji publicznych z podmiotami, do których projekt dokumentu wewnętrznego został skierowany w formie pisemnej;

2) przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu dokumentu wewnętrznego z właściwymi organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym;

3) wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem dokumentu wewnętrznego w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku.

11. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu wewnętrznego przez podmiot, do którego projekt nie został skierowany w formie pisemnej, omówienie tych uwag może zostać również zawarte w raporcie z konsultacji publicznych.

§ 18. 1. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa wykaz projektów dokumentów wewnętrznych poddawanych konsultacjom publicznym.

2. Wykaz zawiera:

1) nazwę dokumentu wewnętrznego;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji publicznych;

3) wskazanie kierownika wiodącej komórki organizacyjnej;

4) wskazanie sposobu zgłaszania uwag.

§ 19. 1. W wyjątkowych przypadkach właściwy członek kierownictwa może podjąć decyzję o nieprzekazaniu projektu dokumentu wewnętrznego do konsultacji publicznych.

2. Informację o odstąpieniu od przeprowadzania konsultacji publicznych wiodąca komórka organizacyjna zamieszcza w ocenie skutków regulacji, a w przypadku gdy nie ma obowiązku jej sporządzania w uzasadnieniu albo w teście regulacyjnym.

§ 20. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do członków Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także organów administracji rządowej lub innych organów i instytucji państwowych, których zakresu działania dotyczy projekt.

2. W przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów projekt dokumentu wewnętrznego wymaga zaopiniowania przez m. in. Radę Legislacyjną lub Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje ten projekt również do tych podmiotów.

§ 21. 1. Konferencję uzgodnieniową organizuje i prowadzi wiodąca komórka organizacyjna.

2. Do udziału w konferencji uzgodnieniowej:

1) zaprasza się podmioty, o których mowa w § 20 ust. 1, które zgłosiły uwagi do projektu;

2) można zaprosić inne organy oraz podmioty.

3. Można zorganizować odrębną konferencję uzgodnieniową z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w konsultacjach publicznych.

4. W konferencji uzgodnieniowej uczestniczy przedstawiciel właściwej komórki organizacyjnej.

5. W konferencji uzgodnieniowej może uczestniczyć przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

6. W konferencji uzgodnieniowej, po uzyskaniu upoważnienia właściwego członka kierownictwa, może uczestniczyć przedstawiciel organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

§ 22. 1. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Ministra wysłuchania publicznego, wiodąca komórka organizacyjna, po akceptacji dyrektora komórki właściwej do spraw legislacji, przedkłada do akceptacji właściwemu członkowi kierownictwa wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

2. Wysłuchanie publiczne może być przeprowadzone łącznie z konferencją uzgodnieniową, o której mowa w § 21 ust. 1 i 3.

3. Do wysłuchania publicznego stosuje się przepisy § 21 ust. 1, 4–6.

4. Do wysłuchania publicznego organizowanego przez komisję sejmową stosuje się przepisy § 21 ust. 4–6.

§ 23. 1. W przypadku wprowadzenia do projektu dokumentu wewnętrznego zmian merytorycznych, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji może ponownie przekazać projekt dokumentu wewnętrznego do podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 1.

2. W przypadku wprowadzenia do projektu dokumentu wewnętrznego istotnych zmian w obszarze zainteresowania podmiotów uczestniczących w konsultacjach publicznych, wiodąca komórka organizacyjna przekazuje ponownie projekt dokumentu wewnętrznego do konsultacji publicznych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 1 i 2 oraz 4–11, § 18 i § 20 ust. 1.

§ 24. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

2. W przypadku, gdy projekt dokumentu wewnętrznego wymaga rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich lub Komitet do Spraw Cyfryzacji, komórka organizacyjna, do której zadań należy przekazywanie projektów dokumentów do rozpatrzenia przez te Komitety, przekazuje ten projekt do właściwego Komitetu.

§ 25. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

2. W Komisji Prawniczej uczestniczą przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji oraz przedstawiciel wiodącej komórki organizacyjnej.

3. W Komisji Prawniczej, po uzyskaniu upoważnienia właściwego członka kierownictwa, może uczestniczyć przedstawiciel organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

§ 26. Projekt dokumentu wewnętrznego podlegający notyfikacji komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji i norm aktów prawnych.

§ 27. Projekt dokumentu wewnętrznego komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 28. 1. Projekt dokumentu wewnętrznego, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przedkłada Ministrowi do podpisu.

2. W przypadku nieobecności Ministra projekt dokumentu wewnętrznego podpisuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie.

3. W przypadku, gdy projekt dokumentu wewnętrznego wymaga również podpisu innego organu niż Minister, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje ten projekt właściwemu organowi do podpisu.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do projektów rozporządzeń, przekazywanych Ministrowi jako organowi współuczestniczącemu w podpisywaniu rozporządzenia.

§ 29. Oryginał dokumentu wewnętrznego podpisanego przez Ministra, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje wiodącej komórce organizacyjnej.

§ 30. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje oryginał dokumentu wewnętrznego podpisanego przez Ministra, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, w wersji elektronicznej do ogłoszenia.

§ 31. Redakcję Dziennika Urzędowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji.

§ 32. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przechowuje oryginały dokumentów wewnętrznych podpisanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, oraz prowadzi ich ewidencję.

Rozdział 3

Tryb postępowania legislacyjnego dotyczący projektów dokumentów zewnętrznych

§ 33. 1. Projekt dokumentu zewnętrznego komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej w celu zgłoszenia uwag.

2. Na podstawie zgłoszonych uwag komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji opracowuje projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu dokumentu zewnętrznego.

§ 34. 1. Projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu dokumentu zewnętrznego, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji, przedkłada upoważnionemu członkowi kierownictwa do podpisu co najmniej na dwa dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska przez Ministra.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przedłożenie do podpisu może zostać skrócony.

§ 35. Do konferencji uzgodnieni owej oraz Komisji Prawniczej, dotyczących projektów dokumentów zewnętrznych stosuje się przepisy § 21 ust. 4–6 oraz § 25 ust. 2 i 3.

Rozdział 4

Tryb postępowania legislacyjnego dotyczący projektów aktów wewnętrznych

§ 36. Projekt aktu wewnętrznego właściwa komórka organizacyjna opiniuje w zakresie swojej właściwości i dokonuje w nim zmian.

§ 37. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt aktu wewnętrznego do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji w celu uzgodnienia pod względem prawnym i redakcyjnym.

§ 38. Projekt aktu wewnętrznego właściwa komórka organizacyjna przedkłada Ministrowi w celu akceptacji.

§ 39. Projekt aktu wewnętrznego właściwa komórka organizacyjna przekazuje organowi administracji rządowej albo jednostce organizacyjnej, nadzorowanym lub podległym Ministrowi, których ten projekt dotyczy.

§ 40. Właściwa komórka organizacyjna prowadzi ewidencję statutów i regulaminów organu administracji rządowej oraz jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

§ 41. 1. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje statut i regulamin organu administracji rządowej oraz jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi oraz dokumenty dotyczące tego organu albo tej jednostki organizacyjnej, w szczególności akt o powołaniu dyrektora, komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za rejestry, wykazy lub ewidencje dotyczące tych organów albo tych jednostek, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, z informacją o konieczności dokonania zmian w tych rejestrach, wykazach lub ewidencjach wynikających z przekazanego statutu, regulaminu lub dokumentów.

2. Dokumenty dotyczące organu administracji rządowej oraz jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi, w szczególności akt o powołaniu dyrektora, komórka organizacyjna przekazuje komórce organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką organizacyjną.

Załącznik 2. [Instrukcja w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących strategii lub programów wieloletnich]

Załącznik Nr 2

Instrukcja
w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących strategii lub programów wieloletnich

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Instrukcja w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących strategii lub programów wieloletnich określa tryb:

1) opracowywania i uzgadniania projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącego:

a) strategii,

b) programu wieloletniego

– inicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „projektem strategii wewnętrznej”;

2) uzgadniania projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącego:

a) strategii,

b) programu wieloletniego

– przekazanego do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „projektem strategii zewnętrznej”.

§ 2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

1) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wymienioną w załączniku do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to urząd obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) projekcie strategii – rozumie się przez to projekt strategii wewnętrznej oraz projekt strategii zewnętrznej;

5) upoważnionym członku kierownictwa – rozumie się przez to Ministra albo innego członka kierownictwa upoważnionego do podpisywania pism przekazujących projekty strategii wewnętrznych oraz stanowiska Ministra dotyczące projektów strategii zewnętrznych, w imieniu Ministra do innych podmiotów;

6) wiodącej komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą do spraw wdrażania projektów strategicznych;

7) właściwej komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną do której, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, należy całość albo część zagadnienia będącego przedmiotem projektu strategii;

8) właściwym członku kierownictwa – rozumie się przez to Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, nadzorującego na podstawie odrębnych przepisów właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3. Komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji koordynuje działania w zakresie postępowania legislacyjnego.

§ 4. 1. Właściwa komórka organizacyjna i organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi współpracują z wiodącą komórką organizacyjną na każdym etapie postępowania legislacyjnego, w szczególności udzielają konsultacji w zakresie swojej właściwości.

2. Komórka organizacyjna, która sprawuje nadzór merytoryczny nad organem administracji rządowej lub jednostką organizacyjną, nadzorowanymi lub podległymi Ministrowi, przekazuje na każdym etapie postępowania legislacyjnego projekt strategii temu organowi lub tej jednostce w zakresie swojej właściwości.

3. Organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi współpracują z wiodącą komórką organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką organizacyjną.

Rozdział 2

Tryb postępowania legislacyjnego dotyczący projektów strategii wewnętrznych

§ 5. 1. Założenia programu wieloletniego oraz projekt strategii wewnętrznej opracowuje się i uzgadnia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

2) uchwałą Nr 90 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979);

3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);

4) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);

5) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.);

7) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.);

8) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

9) ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).

2. Zakres stosowania przepisów, o których mowa w ust. 1, wskazuje komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji.

§ 6. 1. Na każdym etapie postępowania legislacyjnego wiodąca komórka organizacyjna, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, organ administracji rządowej albo jednostka organizacyjna, nadzorowane lub podległe Ministrowi:

1) rozstrzyga zgłoszone uwagi w konsultacji z właściwą komórką organizacyjną oraz w uzgodnieniu z komórką właściwą do spraw legislacji;

2) dokonuje zmian w projekcie strategii wewnętrznej, uwzględniając zaakceptowane uwagi.

2. W przypadku rozbieżności w trakcie uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zagadnienia:

1) o charakterze prawnym i legislacyjnym rozstrzyga komórka właściwa do spraw legislacji;

2) o charakterze merytorycznym rozstrzyga Minister.

3. Do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji przekazuje się projekt strategii wewnętrznej zaakceptowany przez dyrektora wiodącej komórki organizacyjnej oraz dyrektora właściwej komórki organizacyjnej.

§ 7. Od etapu uzgodnień międzyresortowych dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji może przekazać projekt strategii wewnętrznej przewodniczącemu do spraw ocen skutków regulacji w celu analizy poprawności testu regulacyjnego lub oceny skutków regulacji oraz akceptacji.

§ 8. 1. Wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt strategii wewnętrznej oraz dokumenty dotyczące tego projektu w wersji elektronicznej (PDF), od etapu konsultacji publicznych na każdym etapie postępowania legislacyjnego w Ministerstwie, do komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

2. Projekt strategii wewnętrznej oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

§ 9. 1. W przypadku gdy do projektu strategii wewnętrznej należy opracować test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji wiodąca komórka organizacyjna może wystąpić do zespołu do spraw ocen skutków regulacji o wsparcie analityczne przy dokonywaniu oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych.

2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, przepisy ust. 1 stosuje się do organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

3. Organ albo jednostka, o których mowa w ust. 2, występuje do zespołu do spraw ocen skutków regulacji za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką organizacyjną.

§ 10. 1. Projekt strategii wewnętrznej oraz dokumenty, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowuje wiodąca komórka organizacyjna.

2. W przypadku, gdy zagadnienie będące przedmiotem projektu strategii wewnętrznej należy do właściwości organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi, po uzyskaniu upoważnienia Ministra, projekt oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, opracowuje ten organ albo ta jednostka.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do projektu strategii wewnętrznej.

§ 11. 1. Projekt strategii wewnętrznej wiodąca komórka organizacyjna przekazuje do:

1) komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji,

2) komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych,

3) komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy z zagranicą,

4) innej właściwej komórki organizacyjnej

– w celu zgłoszenia uwag.

2. Komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych zgłasza uwagi do projektu strategii wewnętrznej, w szczególności w zakresie skutków finansowych wskazanych przez podmiot, który ten projekt opracował.

3. Komórka organizacyjna właściwa do spraw współpracy z zagranicą zgłasza uwagi do projektu strategii wewnętrznej, w szczególności w zakresie konieczności podjęcia konsultacji dotyczących jego zgodności z prawem międzynarodowym, w tym prawem Unii Europejskiej.

4. Na zgłoszenie uwag wyznacza się co najmniej 7-dniowy termin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć krótszy termin, uzasadniając potrzebę jego skrócenia.

5. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie oznacza uzgodnienie projektu dokumentu.

6. W przypadku rozbieżności, wiodąca komórka organizacyjna może zorganizować spotkanie robocze z właściwą komórką organizacyjną w celu usunięcia rozbieżności.

§ 12. W przypadku gdy do projektu strategii wewnętrznej należy opracować test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt przewodniczącemu zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

§ 13. 1. Projekt strategii wewnętrznej, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, wiodąca komórka organizacyjna przekazuje do konsultacji publicznych z organami oraz innymi podmiotami, których działania ten projekt dotyczy, w tym Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Konsultacje publiczne przeprowadza się przed uzgodnieniami międzyresortowymi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach można je przeprowadzić jednocześnie z uzgodnieniami międzyresortowymi.

3. Konsultacje publiczne przeprowadza się w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do projektu dokumentu wewnętrznego oraz zgłoszenie do niego uwag.

4. Konsultacje publiczne prowadzane są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego.

5. Wiodąca komórka organizacyjna sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji publicznych.

§ 14. Projekt strategii wewnętrznej, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do członków Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także organów administracji rządowej lub innych organów i instytucji państwowych, których zakresu działania dotyczy projekt.

§ 15. 1. Konferencję uzgodnieniową organizuje i prowadzi wiodąca komórka organizacyjna.

2. Do udziału w konferencji uzgodnieniowej:

1) zaprasza się rządowe podmioty, o których mowa w § 14, które zgłosiły uwagi do projektu;

2) można zaprosić inne organy oraz podmioty.

3. Można zorganizować odrębną konferencję uzgodnieniową z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w konsultacjach publicznych.

4. W konferencji uzgodnieniowej uczestniczy przedstawiciel właściwej komórki organizacyjnej.

5. W konferencji uzgodnieniowej może uczestniczyć przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji.

6. W konferencji uzgodnieniowej, po uzyskaniu upoważnienia właściwego członka kierownictwa, może uczestniczyć przedstawiciel organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

§ 16. W przypadku wprowadzenia do projektu strategii wewnętrznej zmian merytorycznych, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji może ponownie przekazać projekt strategii wewnętrznej do podmiotów, o których mowa w § 14.

§ 17. 1. Wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt strategii wewnętrznej do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania opinii o zgodności projektu ze średniookresową strategią kraju.

2. W uzasadnionych przypadkach, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, wiodąca komórka organizacyjna może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o odstąpienie od sporządzania raportu ewaluacyjnego.

§ 18. 1. Projekt strategii wewnętrznej, po akceptacji przez właściwego członka kierownictwa, komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

2. W przypadku, gdy projekt strategii wewnętrznej wymaga rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich lub Komitet do Spraw Cyfryzacji, komórka organizacyjna, do której zadań należy przekazywanie projektów strategii wewnętrznej do rozpatrzenia przez te Komitety, przekazuje ten projekt do właściwego Komitetu.

§ 19. Projekt strategii wewnętrznej komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Rozdział 3

Tryb postępowania legislacyjnego dotyczący projektów strategii zewnętrznych

§ 20. Projekt strategii zewnętrznej komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji przekazuje do wiodącej komórki organizacyjnej.

§ 21. 1. Wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt strategii zewnętrznej do właściwej komórki organizacyjnej w celu zgłoszenia uwag.

2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag wiodąca komórka organizacyjna opracowuje projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu strategii zewnętrznej.

§ 22. Wiodąca komórka organizacyjna przedkłada projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu strategii zewnętrznej do akceptacji przez właściwego członka kierownictwa.

§ 23. Projekt stanowiska Ministra dotyczący projektu strategii zewnętrznej komórka organizacyjna właściwa do spraw legislacji, na dwa dni robocze przed upływem terminu wyznaczonym na zajęcie stanowiska przez Ministra, przedkłada upoważnionemu członkowi kierownictwa do podpisu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przedłożenie do podpisu może zostać skrócony.

§ 24. Do konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektów strategii zewnętrznych stosuje się przepisy § 15 ust. 4 i 6.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA