REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 50

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „ministrem”, odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawuje ogólne kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „ministerstwem”, oraz wyznacza priorytety pracy resortu.

2. Minister nadzoruje zadania w zakresie:

1) realizacji polityki kulturalnej państwa;

2) współpracy z mediami;

3) kontroli resortowej;

4) ochrony informacji niejawnych;

5) strategicznych projektów o szczególnym znaczeniu dla dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Gabinet Polityczny;

2) Biuro Ministra;

3) Centrum Informacyjne.

§ 2.

1. Do zakresu działania sekretarza stanu Jarosława Sellina należą sprawy:

1) zastępowania ministra podczas jego nieobecności;

2) nadzorowania prac legislacyjnych;

3) podpisywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w razie nieobecności ministra;

4) koordynowania współpracy ministra z Radą Ministrów i Stałym Komitetem Rady Ministrów, w tym nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów przedkładanych tym organom przez ministra;

5) planowania i realizacji budżetu państwa w części dotyczącej zakresu działania ministra;

6) systemów wynagradzani a w instytucjach kultury;

7) programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych programów europejskich;

8) działalności naukowo-badawczej;

9) realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej;

10) ochrony dóbr kultury i muzeów;

11) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;

12) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, z wyjątkiem pomników zagłady i ich stref ochronnych;

13) realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

14) koordynowania współpracy ministra z Sejmem RP i Senatem RP oraz ich komisjami;

15) koordynowania spraw z zakresu państwowych obchodów rocznicowych;

16) koordynowania współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie obchodów rocznicowych oraz dyplomacji kulturalnej;

17) sprawowania w imieniu ministra nadzoru nad działalnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

18) realizacji polityki audiowizualnej;

19) ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych;

20) ochrony prawa prasowego.

2. Sekretarz stanu Jarosław Sellin nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;

3) Departament Finansowy;

4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;

5) Departament Legislacyjny;

6) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;

7) Departament Współpracy z Zagranicą.

§ 3.

1. Podsekretarz stanu Magdalena Gawin pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.

2. Do zakresu działania podsekretarza stanu Magdaleny Gawin należą sprawy:

1) realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków;

2) ochrony zabytków;

3) sprawowania w imieniu Ministra nadzoru nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Fundacją – Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

4) promocji języka polskiego, polskiej książki i edytorstwa;

5) promocji czytelnictwa;

6) ochrony rynku książki i czasopism;

7) koordynacji działań związanych z tłumaczeniami twórczości z języka polskiego na języki obce;

8) dokumentowania i upowszechniania wiedzy o XX-wiecznej historii Polski na świecie;

9) inicjowania i monitorowania realizacji programów ministra w podległych instytucjach;

10) mecenatu państwa w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego;

11) działalności kulturalnej i naukowo-badawczej w zakresie polityki historycznej w Polsce i za granicą;

12) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, archiwistyki oraz problematyki miejsc pamięci;

13) koordynowania translacji źródeł polskich na języki obce i upowszechnianie zagranicą.

3. Podsekretarz stanu Magdalena Gawin nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Mecenatu Państwa;

2) Departament Ochrony Zabytków.

§ 4.

1. Do zakresu działania podsekretarza stanu Wandy Zwinogrodzkiej należą sprawy:

1) szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury;

2) edukacji kulturalnej;

3) koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;

4) uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin oraz przewodniczenie Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;

5) promowania twórczości oraz mecenat nad muzyką, teatrem i sztukami wizualnymi;

6) amatorskiego ruchu artystycznego i rękodzieła artystycznego oraz ochrony ich dorobku.

2. Podsekretarz stanu Wanda Zwinogrodzka nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

2) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

§ 5.

1. Do zakresu działania dyrektora generalnego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.2'), realizowanie także – z upoważnienia ministra – bieżących zadań w zakresie:

1) ochrony informacji niejawnych;

2) obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) obsługi prawnej;

4) koordynowania i monitorowania zadań dotyczących realizacji obowiązków ministra wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

2. Dyrektor generalny nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Kadr i Szkolenia.

§ 6.

1. Oprócz zadań wymienionych w § 2 – 5 sekretarz stanu, podsekretarze stanu oraz dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra oraz współpracują i koordynują działania z innymi resortami i instytucjami państwowymi.

2. Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1, minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.

3. Sekretarz stanu, podsekretarze stanu i dyrektor generalny uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji, a także Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i innych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań – wyłącznie na podstawie upoważnienia ministra.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 33 oraz z 2015 r. poz. 1).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-05
  • Data wejścia w życie: 2016-08-05
  • Data obowiązywania: 2016-08-05
  • Dokument traci ważność: 2017-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA