REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.2)) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

 Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 19) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 41).

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [STATUT MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 kwietnia 2017 r. (poz. 15)

STATUT MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.4));

4) statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 12/92.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/4/98.

4. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. Minister zapewnia Muzeum środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4. Siedzibą Muzeum jest Wieliczka, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy z zakresu historii dawnego warzelnictwa i górnictwa solnego, dziejów miast górniczych, techniki kopalnianej, geologii złóż soli, sztuki i etnografii.

§ 7. 1. Muzeum prowadzi działalność przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z górnictwem, pochodzących w szczególności z żup krakowskich – kopalń soli w Wieliczce i Bochni, oraz innych kopalń soli zarówno nieczynnych, jak i eksploatowanych;

2) systematyczne uzupełnianie zbiorów w drodze wykopalisk archeologicznych, zakupów, badań i penetracji starych kopalń i terenów solonośnych historycznych ziem polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Podkarpacia;

3) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

4) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

5) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących historii kopalnictwa soli w zakresie rozwoju pojęć geologicznych, rozwoju techniki górniczej i mechanizacji dawnych kopalń, techniki dawnego warzelnictwa soli, zagadnień transportu i handlu solą, zagadnień ekonomiki, socjologii, sztuki i etnografii oraz organizowanie wypraw badawczych w głąb starych kopalń w celu dokonania studiów i zebrania materiałów dla badań z dziedziny dawnego górnictwa, geologii i mineralogii oraz paleobotaniki i paleozoologii;

7) organizowanie sesji i zjazdów naukowych, poświęconych zagadnieniom solnictwa oraz problematyce muzeów podziemnych – samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym jak Muzeum zakresie działania;

8) organizowanie wystaw;

9) udostępnianie w komorach Muzeum, zlokalizowanych w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, oraz w pomieszczeniach zamku żupnego, zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych;

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej;

12) szkolenie pracowników Muzeum w dziedzinie muzeologii i zadań muzealnictwa, prowadzenie praktyk dla studentów w zakresie działalności Muzeum, oraz prowadzenie szkoleń dla przewodników po kopalni soli w Wieliczce;

13) współpracę z muzeami, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnym jak Muzeum zakresie działania, w kraju i za granicą.

2. Muzeum inwentaryzuje i opracowuje dokumentację naukowo-techniczną, w szczególności w aspekcie historycznym, starych wyrobisk w zabytkowej części kopalni soli w Wieliczce i kopalni w Bochni.

3. Muzeum stanowi, w szczególności w aspekcie naukowym, organ opiniodawczy i doradczy wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wyrobisk zabytkowych kopalń soli w Wieliczce i Bochni.

§ 8. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) obiekty zabytkowe związane z kopalniami soli w Wieliczce i Bochni oraz innymi obszarami solonośnymi w Polsce, w tym dawne maszyny i narzędzia górnicze, sprzęt oświetleniowy, urządzenia do odwadniania i wentylacji kopalni;

2) dokumenty historyczne, materiały kartograficzne, fotograficzne i inne materiały związane z historią Żup Krakowskich oraz miast górniczych – Wieliczki i Bochni, a także związane z górnictwem solnym w Europie;

3) obiekty archeologiczne pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum na terenie Wieliczki i okolic;

4) okazy skał solnych, a także skał towarzyszących i współwystępujących w obrębie złóż mioceńskich i cechsztyńskich;

5) dzieła malarstwa, rzeźby, grafiki oraz numizmaty, wyroby rzemiosła artystycznego i ludowego, a także inne obiekty związane z historią górnictwa i kulturą górniczą – w szczególności solniczki wykonane w różnych technikach artystycznych.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 9. 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą działy i inne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Zakres zadań działów i innych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. Muzeum posiada wydzieloną część zabytkowych wyrobisk górniczych na poziomach II i III kopalni soli w Wieliczce, zespół zamku żupnego i inne budynki na terenie miasta Wieliczka.

Rozdział 4

Organy nadzorujące i organ zarządzający oraz organy doradcze Muzeum

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 10 członków.

§ 13. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 14. 1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.

2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 15. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

3) nadzór nad kontrolą wewnętrzną i sprawowanie kontroli zarządczej w Muzeum;

4) przedstawianie Ministrowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

8) organizowanie ochrony Muzeum;

9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 16. 1. W Muzeum mogą działać, utworzone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegium”.

2. Zakres działania i liczbę członków kolegium określa Dyrektor.

3. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.

4. Przewodniczącego kolegium wyznacza Dyrektor.

5. Kolegium wybiera spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego oraz, w miarę potrzeby, sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz nadzoruje obsługę kancelaryjno-biurową kolegium.

6. Kolegium formułuje opinię w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwały, która podejmowana jest zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy co najmniej połowie składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.

8. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół, który przekazywany jest z uchwałami dyrektorowi Muzeum.

9. Posiedzenie kolegium zwoływane jest przez Dyrektora w miarę potrzeby.

10. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Muzeum.

11. Kadencja kolegium trwa cztery lata.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 17. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.

2. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.5)).

§ 19. Dyrektor zapewnia terminowe i zgodne z przepisami sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu przez Ministra.

§ 20. Muzeum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

§ 21. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:

a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 22. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 23. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

2) usług konserwatorskich;

3) usług reprograficznych i fotograficznych;

4) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;

5) sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów;

6) organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń;

7) organizacji imprez kulturalnych, koncertów;

8) produkcji filmów dokumentalnych;

9) wykonywania ekspertyz;

10) wynajmu powierzchni użytkowych Muzeum.

2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 24. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 25. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 26. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

4) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
  • Data wejścia w życie: 2017-04-28
  • Data obowiązywania: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA