REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 13, zwaną dalej „Szkołą”.

2. Szkoła używa nazwy „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie”.

3. Szkoła zapewnia podstawy wykształcenia muzycznego.

§ 2.

W Szkole w roku szkolnym 2017/2018 uruchomiona zostanie klasa I, w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy sześcioletniego cyklu kształcenia.

§ 3.

Szkoła będzie funkcjonować w oparciu o bazę lokalową oraz środki finansowe przyznane dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 13.

§ 4.

Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZECINIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 maja 2017 r. (poz. 18)

STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZECINIE

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie.

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie, zwana dalej „Szkołą”, mieści się w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 13.

3. Organem prowadzącym Szkołę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje specjalistyczna jednostka nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej „Centrum”, utworzona na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

5. Szkoła na pieczęciach i stemplach może używać skrótu „PSM I stopnia w Szczecinie”.

6. Szkoła prowadzi naukę w specjalności instrumentalistyka.

7. Nauka w Szkole odbywa się w cyklu sześcioletnim.

8. Szkoła może rozszerzyć zakres nauczania.

Cele i zadania Szkoły

§ 2. 1. Szkoła ma za zadanie popularyzować muzykę oraz wykształcenie artystyczne wśród społeczeństwa miasta Szczecin i jego okolic.

2. Celem Szkoły jest:

1) uczenie i wychowywanie przez sztukę, umuzykalnianie i przygotowywanie uczniów do dalszego kształcenia w dziedzinie sztuk muzycznych;

2) zwiększenie zainteresowania dzieci kształceniem muzycznym;

3) wybór najbardziej uzdolnionych kandydatów do nauki w Szkole;

4) popularyzacja muzyki w środowisku lokalnym miasta Szczecin;

5) przygotowanie świadomych odbiorców sztuki;

6) oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury;

7) przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

3. Wymienione cele i zadania Szkoła realizuje przez:

1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

2) przesłuchania wstępne, kwalifikujące uzdolnienia muzyczne kandydatów do klas I;

3) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów;

4) uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach, festiwalach oraz konkursach regionalnych i ogólnopolskich;

5) umożliwienie uczniom biorącym udział w w/w konkursach indywidualnego toku nauki;

6) współdziałanie w samorządzie lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej;

7) umożliwienie nauki gry na dodatkowym, wybranym przez ucznia instrumencie w ramach zajęć nadobowiązkowych z możliwością wpisania oceny na świadectwie;

8) sprawowanie przez nauczycieli opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie wycieczek;

9) prowadzenie ścisłej współpracy nauczycieli z rodzicami w szczególności w zakresie realizacji zadań wychowawczych Szkoły;

10) organizowanie wymiany doświadczeń z innymi szkołami.

Organizacja Szkoły

§ 3. 1. Organizację Szkoły w danym roku szkolnym ustala i określa Dyrektor Szkoły w arkuszach organizacyjnych Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, obowiązującej siatki godzin oraz planu pracy. Arkusz organizacyjny Szkoły opiniuje Centrum, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

2. Organizacja Szkoły zawiera liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólny wymiar godzin zajęć obowiązkowych i godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę na podstawie planu finansowego na dany rok szkolny, sporządzonego przez Szkołę.

3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, wynikający z organizacji Szkoły, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów.

4. Tygodniowy plan zajęć indywidualnych ustala nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

5. Tygodniowy plan zajęć teoretycznych i zespołowych ustala Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

6. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych.

7. Rozkład zajęć dodatkowych wynikający z organizacji Szkoły ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów.

8. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach możliwe jest w Szkole prowadzenie indywidualnego programu lub toku nauczania.

§ 4. 1. Nauka w Szkole może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.

2. Zajęcia w Szkole odbywają się w godz. 8:00 do 20:00, a w soboty od godz. 8:00 do 16:00.

3. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 5. 1. W Szkole może być utworzone stanowisko Wicedyrektora.

2. Wicedyrektora powołuje Dyrektor Szkoły, po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący Szkołę.

3. Szczegółowy zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły.

4. W Szkole mogą być utworzone sekcje lub wydziały, którymi kieruje kierownik sekcji lub wydziału.

5. Kierownika sekcji lub wydziału powołuje Dyrektor Szkoły.

6. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele prowadzący zajęcia pokrewne mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu.

8. Do zadań zespołu należy:

1) opiniowanie programów nauczania;

2) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.

Organy Szkoły

§ 6. 1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Do obowiązków i kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne;

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługa Szkoły.

3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 7. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, który w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i organizacyjną Szkoły. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o przepisy ustawy oraz regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

2. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Podstawę i zakres działalności Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

3. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły. Podstawę i zakres działalności Samorządu Uczniowskiego określa regulamin jego działalności.

Zasady rekrutacji uczniów

§ 8. 1. Do klasy pierwszej Szkoły może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

2. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

3. Wniosek o przyjęcie do Szkoły składa się w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. Termin powinien obejmować co najmniej 14 dni, wyznaczonych w okresie od 1 lutego do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

4. Przyjęcia kandydatów do poszczególnych klas Szkoły następują w oparciu o przepisy określone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z zachowaniem zasady powszechnej dostępności.

5. Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranej specjalności;

2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychologicznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat w przypadku sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

6. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności. Datę badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły.

7. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych;

2) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły rekrutacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

9. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz za badanie przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.

10. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę.

11. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

12. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów wraz z uzyskaną przez nich oceną oraz zaznaczeniem osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13. Protokół jest przechowywany w Szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

14. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności – od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

15. Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badań przydatności.

16. W indywidualnych przypadkach kandydat do Szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

17. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły, spośród nauczycieli tej Szkoły. Dyrektor Szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza protokół, który przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

18. Protokół, o którym mowa w ust. 17, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia.

19. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

20. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w trybie określonym w ust. 17.

21. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w Szkole są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

22. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 9. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7) pomocy w przypadku trudności w nauce.

2. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych przeznaczonych do ćwiczeń poza rozkładem planu zajęć dydaktycznych, w trybie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 10. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły;

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, uczniów oraz pracowników Szkoły;

4) dbania o wspólne dobro Szkoły oraz jej mienie, ład i porządek w Szkole.

Zadania i obowiązki nauczycieli

§ 11. 1. Nauczyciel jest obowiązany:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Do szczególnych obowiązków nauczyciela należy:

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;

2) organizowanie zajęć w sposób zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

3) dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) bezstronność i obiektywizm wobec uczniów;

6) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;

7) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.

Współdziałanie nauczycieli z rodzicami

§ 12. 1. Współpraca między nauczycielami i rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania polega na:

1) spotkaniach nauczycieli z rodzicami;

2) przeprowadzaniu wywiadówek

3) organizowaniu występów klasowych uczniów;

4) zebraniach Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły, mających na celu omówienie problemów i uwag zgłaszanych przez rodziców.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole;

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

3) znajomości postępów w nauce oraz przyczyny trudności, zachowania i postawy dziecka;

4) uzyskania informacji w sprawach dalszego kształcenia dziecka;

5) przekazywania opinii organowi nadzorującemu Szkołę o pracy Szkoły.

Zakres zadań opiekuńczych Szkoły

§ 13. 1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć szkolnych.

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem Szkoły, z uwzględnieniem zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej Szkoły.

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 14. 1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

1) sprawdzanie i analizę: bieżących postępów w nauce, uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, organizacji samodzielnej pracy uczniów;

2) pobudzanie, uzdolnień i zainteresowań uczniów;

3) pobudzanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

4) okresowe podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez ucznia materiału przewidzianego na dany rok szkolny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania, poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

2) przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych;

3) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Klasyfikacja uczniów

§ 15. 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Nauczyciele na bieżąco oceniają pracę i postępy w nauce uczniów.

3. Ustala się 2 okresy (I półrocze i II półrocze) w ciągu roku szkolnego, każdy z nich zakończony jest klasyfikowaniem uczniów.

4. Podczas trwania okresu mogą się odbywać podlegające ocenie przesłuchania problemowe (np. techniczne z gam, etiud) oraz konkursy (np. na najlepsze wykonanie utworu dowolnego, popisy klasowe, cykliczne koncerty uczniowskie).

5. Okres I półrocza kończy się przesłuchaniem półrocznym z instrumentu głównego.

6. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający i niedostateczny:

1) stopień celujący oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne określone w ust. 1;

2) stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;

3) stopień dobry oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych przez ucznia nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym jego kształceniu;

4) stopień dostateczny oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego jego kształcenia;

5) stopień dopuszczający oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych przez ucznia jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze jego kształcenie;

6) stopień niedostateczny oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

7. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 16. 1. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

2. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły jest obowiązany poinformować rodziców tych uczniów, dla których przewidywane są oceny niepromocyjne. Informacja ta powinna być przekazana w formie pisemnej.

3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4. Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalanych w wyniku egzaminu promocyjnego.

5. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z przedmiotów nieobowiązkowych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna niedostateczna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę za zgodą Rady Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu kolejnych dwóch lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianych dla danej klasy.

8. Uczeń, o którym mowa w ust. 7, może być klasyfikowany w pierwszym roku realizacji części obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Określa je nauczyciel danego przedmiotu, odnotowując w dzienniku lekcyjnym.

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza poradni psychologiczno-pedagogicznej lub przez inną poradnię specjalistyczną.

10. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Promowanie uczniów i egzaminy promocyjne

§ 17. 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:

1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu Szkoły;

2) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, a z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen 4, 75 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z instrumentu głównego, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy następnej.

4. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego. Dodatkowym wymaganiem jest brak ocen dostatecznych oraz ocena bardzo dobra z instrumentu głównego.

5. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki klasyfikowany jest ze wszystkich przedmiotów objętych indywidualnym tokiem nauki na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin taki może odbyć się w każdym momencie danego roku szkolnego, na pisemny wniosek rodzica.

§ 18. 1. Egzaminy promocyjne przeprowadza się z przedmiotu: instrument główny z wyjątkiem uczniów klasy programowo najwyższej.

2. Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według następującej skali:

1) – celujący 6;

2) – bardzo dobry 5;

3) – dobry 4;

4) -dostateczny 3;

5) – dopuszczający 2;

6) – niedostateczny 1.

3. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje co najmniej 3-osobową komisję, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły albo kierownik sekcji – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;

3) nauczyciel /nauczyciele/ tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

4. Komisja ustala ocenę ucznia na podstawie egzaminu promocyjnego. Przy ocenie uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji.

5. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę, program /tematy/ egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

6. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, a ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel. Dopuszcza się też, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przełożenie egzaminu promocyjnego jednak nie później niż do dnia 15 września nowego roku szkolnego.

8. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin promocyjny bez usprawiedliwienia jest traktowany jako uczeń nieklasyfikowany.

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 19. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, program /tematy/ egzaminu, datę oraz ocenę ustaloną przez komisję.

6. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki, terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły.

Egzaminy poprawkowe

§ 20. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub nie więcej niż jedną ocenę dopuszczającą z instrumentu głównego i kształcenia słuchu /pod warunkiem, że oceny te nie były wystawione w trybie egzaminu promocyjnego/ może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas programowo najwyższych.

3. Egzamin poprawkowy musi się odbyć przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel pełniący w Szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel uczący ucznia przedmiotu;

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin, program /tematy/ egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż do dnia 15 września nowego roku szkolnego.

Powtarzanie klasy, przypadki skreślenia z listy uczniów

§ 21. 1. Uczeń, który nie uzyskał promocji do następnej klasy, może za zgodą Rady Pedagogicznej powtarzać klasę, jednak jest to możliwe tylko jeden raz.

2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) jeśli nie uzyskał promocji do następnej klasy lub nie zdał egzaminu poprawkowego;

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 50% zajęć w semestrze lub w roku szkolnym jeżeli Rada Pedagogiczna nie udzieli zgody na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego;

3) na wniosek rodziców;

4) w przypadku rażąco złego zachowania;

5) w przypadku nie zgłoszenia się na zajęcia bez powiadomienia do dnia 14 września.

3. Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

Ukończenie Szkoły

§ 22. 1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli zdał egzamin dyplomowy z instrumentu głównego i uzyskał ocenę co najmniej dostateczną z instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu, a z pozostałych przedmiotów ocenę co najmniej dopuszczającą.

2. Uczeń, który zdał egzamin dyplomowy z instrumentu głównego i uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią 4,75 kończy Szkołę z wyróżnieniem.

Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Szkoła używa urzędowej okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Szkoły w otoku: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecnie.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę podaje się nazwę Szkoły i opatruje pieczęcią urzędową.

5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
  • Data wejścia w życie: 2017-05-09
  • Data obowiązywania: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA