REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 29

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, zwaną dalej „CENSA”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 27A, utworzoną zarządzeniem Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 23).

2. Otwarcie likwidacji CENSA następuje z dniem 31 maja 2017 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji) wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2017 r.

§ 2.

1. W okresie likwidacji CENSA działa pod nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w likwidacji”.

2. Do dnia zakończenia likwidacji CENSA prowadzi dotychczasową działalność.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją CENSA wykonuje Dyrektor CENSA, zwany dalej Likwidatorem.

2. Likwidator przeprowadza likwidację CENSA i podejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem CENSA, niezbędne do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności:

1) otwiera księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) sporządza szczegółowy preliminarz wydatków z budżetu CENSA;

3) przeprowadza inwentaryzację na dzień poprzedzający postawienie CENSA w stan likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

4) dokonuje wymaganych przepisami prawa czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników CENSA, w tym wypowiada we właściwych terminach umowy o pracę ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem § 7;

5) zawiadamia bank prowadzący obsługę rachunku bankowego CENSA o otwarciu likwidacji CENSA;

6) niezwłocznie zawiadamia kontrahentów CENSA o otwarciu likwidacji;

7) sporządza wykaz umów cywilnoprawnych, których stroną jest CENSA;

8) ściąga należności i wykonuje zobowiązania CENSA wymagalne do dnia zakończenia likwidacji CENSA;

9) rozwiązuje umowy cywilnoprawne, których stroną jest CENSA i dokonuje ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów;

10) sporządza wykazy spraw prowadzonych przez CENSA;

11) przygotowuje w sposób właściwy dokumentację:

a) materiały archiwalne – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazuje do właściwego archiwum państwowego,

b) pozostałą dokumentację (w tym akta osobowe) – przekazuje na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, zgodnie z przejętymi zadaniami do specjalistycznej jednostki nadzoru nad publicznymi i niepublicznymi szkołami artystycznymi – Centrum Edukacji Artystycznej, zwanej dalej „CEA”, utworzonej rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2007 r. poz. 1530) lub Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

12) dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

13) dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności CENSA, w tym związanych z wykreśleniem CENSA w szczególności z:

a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,

c) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

14) zamyka rachunki bankowe CENSA.

§ 4.

Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych oraz preliminarz wydatków, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

§ 5.

1. Należności oraz zobowiązania po zlikwidowanej CENSA przejmuje CEA.

2. Przejęcie należności oraz zobowiązań przez CEA nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6.

1. Mienie będące w zarządzie CENSA staje się mieniem w zarządzenie CEA, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przejecie mienia przez CEA nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7.

Pracownicy CENSA, w stosunku do których Likwidator nie podjął czynności, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 4, z dniem 1 września 2017 r. stają się pracownikami CEA i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).

§ 8.

1. W terminie 60 dni od dnia zakończenia likwidacji CENSA, Likwidator przedłoży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.

2. Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Likwidator kończy działalność.

§ 9.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 23).

§ 10.

Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-31
  • Data wejścia w życie: 2017-05-30
  • Data obowiązywania: 2017-08-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA