REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 89

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum Zamkowemu w Malborku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku (Dz. Urz. MKiDN poz. 55) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku (Dz. Urz. MKiDN poz. 28).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załącznik 1. [STATUT MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 grudnia 2017 r. (poz. 89)

STATUT MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Zamkowe w Malborku, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 13/92.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/17/98.

4. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Malbork, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Zamkowe w Malborku".

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii i architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego;

2) dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamków w Kwidzynie i Sztumie;

3) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, jak również umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

§ 6. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, przez:

1) gromadzenie zabytków, pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, związanych z zakresem działania Muzeum, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz utrzymywanie we właściwym stanie terenu Muzeum wraz ze znajdującymi się na nim zabytkowymi budowlami;

5) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych w kraju i za granicą;

6) organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

7) upowszechnianie i popularyzowanie w kraju i za granicą wiedzy o Muzeum umożliwiającej pełne jego poznanie;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej;

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej, w tym realizacja przedsięwzięć plenerowych promujących Muzeum i jego zbiory;

10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

11) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów i wystaw, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu działalności Muzeum;

13) organizowanie i współorganizowanie zjazdów, spotkań i konferencji naukowych związanych z zakresem działania Muzeum;

14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, muzeami, administracją rządową i samorządową, oraz organizacjami pozarządowymi, mediami a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7. Muzeum gromadzi zbiory pochodzące z okresu od prahistorii do XX wieku, w szczególności:

1) obiekty archeologiczne z terenu Zamku w Malborku, Kwidzynie i Sztumie oraz obszaru historycznych Prus;

2) dokumenty historyczne i materiały archiwalne, związane z dawnym państwem krzyżackim, w szczególności z Zamkiem w Malborku, Zamkami w Kwidzynie i Sztumie oraz pozostałymi zamkami krzyżackimi, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ich konserwacji;

3) dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne, związane z wyposażeniem Zamku w Malborku oraz muzealne kolekcje artystyczne: malarstwa, tkanin, witraży, rzeźby, sztuki zdobniczej, mebli, bursztynu, militariów, grafiki, ceramiki i numizmatów.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:

1) Zamek w Kwidzynie;

2) Zamek w Sztumie.

§ 9. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań poszczególnych oddziałów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4

Organy zarządzające i nadzorujące oraz doradcze Muzeum

§ 10. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 11. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 12. 1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.

2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra, powołuje i odwołuje zastępców.

§ 13. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz udostępnianiem;

2) nadzór nad majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawienie Ministrowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń, regulaminów i decyzji;

7) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

9) organizowanie ochrony Muzeum;

10) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 12 członków.

§ 15. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegiami".

2. Dyrektor może powoływać kolegium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników.

3. Dyrektor może tworzyć kolegium o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium Dyrektor określa jego przedmiot działania i liczbę członków.

4. Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.

5. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu kolegium, zastępuje go wskazany przez niego członek kolegium.

6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.

8. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.

9. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.

10. Obsługę administracyjną kolegium zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Majątek i finanse Muzeum

§ 16. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 17. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 18. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 19. Źródłami finansowania Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:

a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 20. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

2) usług handlowych, w tym sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum.

3) usług konserwatorskich i renowacyjnych;

4) usług edukacyjnych;

5) usług szkoleniowych;

6) usług reklamowych i sponsoringu;

7) wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

8) wynajmu powierzchni użytkowych Muzeum;

9) odpłatnej organizacji konferencji, projekcji, spektakli, sympozjów, koncertów, szkoleń i innych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, artystycznych, naukowych i edukacyjnych.

3. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 21. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 22. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 24. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2017-12-21
  • Data obowiązywania: 2017-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA