REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 62

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. poz. 2218) oraz art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", dotyczących uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, Planie Operacyjnym Funkcjonowania Działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, jak również realizacji przedsięwzięć zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Ministra, tworzy się System Stałych Dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Systemem Stałego Dyżuru".

§ 2.

1. System Stałego Dyżuru obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "Ministerstwem";

2) stały dyżur w urzędzie obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych;

3) stały dyżur w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz współprowadzonych i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra, zwanymi dalej "jednostkami organizacyjnymi";

4) stały dyżur w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10, 205, 1164, 1908 i 2358), zwanych dalej "przedsiębiorcami".

2. Wykaz jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, którzy tworzą stały dyżur, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Funkcjonowanie stałego dyżuru w jednostkach podległych Ministrowi, nadzorowanych przez niego oraz współprowadzonych i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra, na które nie zostały nałożone zadania operacyjne, ogranicza się do funkcjonowania w każdej z nich punktu kontaktowego, przez który należy rozumieć osobę pośredniczącą w niezwłocznym przekazywaniu informacji pomiędzy stałym dyżurem w Ministerstwie, a kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi nadzorowanej przez niego, współprowadzonej i wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministra, wyznaczonej lub upoważnionej przez tego kierownika.

4. Realizacja przez przedsiębiorców zadań stałego dyżuru, w szczególności przygotowanie, organizacja i uruchomienie stałego dyżuru, jest realizowana w trybie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

§ 3.

1. Uruchomienie Systemu Stałego Dyżuru następuje:

1) obligatoryjnie - w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia;

2) na polecenie Ministra - w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu szkolenia i kontroli funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru lub stałego dyżuru wytypowanych jednostek.

2. Decyzję o zakończeniu działania Systemu Stałego Dyżuru wydaje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 4.

Za organizację i przygotowanie stałych dyżurów odpowiadają:

1) w Ministerstwie - Dyrektor Generalny Ministerstwa,

2) w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,

3) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy tych jednostek,

4) w przedsiębiorstwach - prezesi zarządów

- zwani dalej "osobami odpowiedzialnymi za organizację i przygotowanie stałego dyżuru".

§ 5.

Za terminową i właściwą wymianę informacji dotyczących podjętych działań z zakresu podwyższania gotowości obronnej państwa, występujących zagrożeniach i innych decyzjach Ministra, z jednostkami organizacyjnymi nie ujętymi w załączniku nr 1 do zarządzenia, odpowiedzialni są dyrektorzy departamentów Ministerstwa według właściwości przedmiotowej.

§ 6.

Przygotowanie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu stałego dyżuru,

b) miejsce pełnienia stałego dyżuru,

c) zadań osób pełniących stały dyżur,

d) zasad pełnienia stałego dyżuru;

2) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji i decyzji oraz zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania w ramach stałego dyżuru;

3) opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru;

4) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń w niezbędny sprzęt teleinformatyczny i materiały biurowe oraz przygotowanie obronnych systemów łączności;

5) utrzymanie niezbędnych sił i środków do ochrony oraz ciągłości funkcjonowania stałego dyżuru;

6) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób pełniących stały dyżur w ramach szkolenia obronnego, organizowane co najmniej dwa razy w roku;

7) sprawdzenie i kontrolowanie gotowości stałego dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.

§ 7.

Dokumentację stałego dyżuru stanowią w szczególności:

1) instrukcja stałego dyżuru;

2) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

3) grafik pełnienia służby stałego dyżuru;

4) harmonogram działania służby stałego dyżuru;

5) dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

6) książka meldunków stałego dyżuru;

7) inne dokumenty, w zależności od potrzeb.

§ 8.

1. Stałe dyżury pełnione są całodobowo w systemie zmianowym. Ilość osób pełniących służbę na jednej zmianie oraz ilość zmian ustala osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na jednej zmianie służbę pełni co najmniej dwie osoby.

3. Służbę na zmianie stałego dyżuru pełni kierownik zmiany stałego dyżuru oraz dyżurny stałego dyżuru.

4. Na potrzeby właściwej organizacji i szkolenia składu stałego dyżuru dodatkowo wyznacza się kierownika stałego dyżuru i określa zadania dla niego.

5. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań stałego dyżuru są obowiązani posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych albo, w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", pisemne upoważnienie właściwego kierownika jednostki.

§ 9.

W dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy oraz po godzinach pracy, dopuszcza się organizację stałego dyżuru w oparciu o wewnętrzne służby ochrony, po odpowiednim ich przeszkoleniu. Przeszkolenia dokonuje osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru.

§ 10.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, określą, w drodze zarządzeń, szczegółowe warunki funkcjonowania i działania stałego dyżuru w jednostkach im właściwych.

§ 11.

W celu ujednolicenia regulacji dotyczącej funkcjonowania i działania stałego dyżuru w ramach Systemu Stałego Dyżuru w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się ramowy wzór instrukcji stałego dyżuru stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, powiadomią pisemnie Ministra o realizacji zaleceń wynikających z zarządzenia.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 25).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR]

Załączniki
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 18 września 2018 r. (poz. 62)

Załącznik nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, w których tworzy się stały dyżur

Wykaz jednostek

1. Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)

2. Muzeum Historii Polski w Warszawie

3. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

4. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

5. Muzeum Narodowe w Krakowie

6. Muzeum Narodowe w Poznaniu

7. Muzeum Narodowe w Warszawie

8. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

9. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

10. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

11. Muzeum Zamkowe w Malborku

12. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

13. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

14. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

15. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

16. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

17. Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki

18. Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

19. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

20. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

21. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

22. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

23. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

24. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

25. Muzeum Narodowe w Kielcach

26. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

27. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

28. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

29. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

30. Muzeum Sztuki w Łodzi

31. Muzeum-Zamek w Łańcucie

32. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

33. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji)

34. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą "Polonika"

35. Biblioteka Narodowa w Warszawie

36. Instytut Książki

37. Narodowe Centrum Kultury

38. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

39. Państwowy Instytut Wydawniczy

40. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

41. Instytut Męstwa i Solidarności

42. Fundacja-Zakład Narodowy im. Ossolińskich

43. Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

44. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

45. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

46. Centrum Sztuki Współczesnej-Zamek Ujazdowski

47. Filharmonia Narodowa w Warszawie

48. Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie

49. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

50. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

51. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

52. Polska Opera Królewska

53. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

54. Teatr Narodowy

55. Teatr Wielki-Opera Narodowa

56. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

57. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

58. Narodowy Instytut Dziedzictwa

59. Polska Orkiestra Sinfonia luventus

60. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

61. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

62. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

63. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

64. Akademia Muzyczna w Krakowie

65. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

66. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

67. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

68. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

69. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

70. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

71. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

72. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

73. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

74. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

75. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

76. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

77. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

78. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

79. Akademia Sztuki w Szczecinie

80. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

81. Centrum Technologii Audiowizualnych

82. Studio Filmowe "Kadr"

83. Studio Miniatur Filmowych

84. Studio Filmów Rysunkowych

85. Studio Filmowe "Tor"

86. Studio Filmowe "Zebra"

87. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

88. Polski Instytut Sztuki Filmowej

89. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie

90. Instytut Adama Mickiewicza

91. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Wykaz przedsiębiorców

1. Polskie Radio Rzeszów S.A. w Rzeszowie

2. Polskie Radio S.A. w Warszawie

3. Polskie Radio Szczecin S.A. w Szczecinie

4. Radio Białystok S.A. w Białymstoku

5. Radio Gdańsk S.A. w Gdańsku

6. Radio Katowice S.A. w Katowicach

7. Radio Kielce S.A. w Kielcach

8. Radio Koszalin S.A. w Koszalinie

9. Radio Kraków S.A. w Krakowie

10. Radio Lublin S.A. w Lublinie

11. Radio Łódź S.A. w Łodzi

12. Radio Olsztyn S.A. w Olsztynie

13. Radio Opole S.A. w Opolu

14. Radio Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy

15. Radio Poznań S.A. w Poznaniu

16. Radio Wrocław S.A. we Wrocławiu

17. Radio Zachód S.A. w Zielonej Górze

18. Telewizja Polska S.A. w Warszawie

Załącznik 2. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-18
  • Data wejścia w życie: 2018-09-18
  • Data obowiązywania: 2018-09-18
  • Dokument traci ważność: 2023-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA