REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego oraz powołania Zespołu do obsługi zadań związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) oraz na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni Pan Andrzej Nowarski.

3. W zakresie wykonywania zadań Pełnomocnik podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez Pełnomocnika sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - członek kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialny za projekty dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przeprowadzenie analizy stanu prawnego i organizacyjnego dotyczącego statusu artystów;

2) przeprowadzenie analizy obecnie obowiązujących rozwiązań systemowych regulujących socjalną opiekę Państwa nad artystami;

3) identyfikacja i przeprowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez środowiska artystów w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) przygotowanie projektu ustawy w sprawie uprawnień artysty zawodowego wraz z jej uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, projektów aktów wykonawczych oraz innych dokumentów wymaganych na poszczególnych etapach rządowego procesu legislacyjnego;

5) przeprowadzenie procedury legislacyjnej w zakresie kompetencji przysługujących organowi wnioskującemu zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192), zwaną dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”;

6) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu z projektami dokumentów rządowych, o których mowa w pkt 4, oraz przygotowanie tych dokumentów na podpis właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

7) przygotowywanie informacji na potrzeby Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego;

8) współpraca z Gabinetem Politycznym w zakresie prac nad projektami dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego.

§ 3.

1. Powołuje się Zespół do obsługi zadań związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) przeprowadzenie analiz, o których mowa w § 2 pkt 1-3, oraz opracowanie dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4-7, na potrzeby rządowego procesu legislacyjnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 35) oraz Regulaminem pracy Rady Ministrów i przedstawienie ich Pełnomocnikowi do zatwierdzenia;

2) obsługa merytoryczna, kancelaryjna, organizacyjno-techniczna oraz formalno-prawna Pełnomocnika.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Pełnomocnik;

2) członkowie:

a) dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury - w zakresie obsługi zagadnień merytorycznych,

b) pracownik Departamentu Legislacyjnego - w zakresie obsługi formalno-prawnej,

c) pracownik Biura Ministra lub pracownik Departamentu Narodowych Instytucji Kultury - w zakresie obsługi kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej,

d) dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - w zakresie obsługi zagadnień merytorycznych,

e) 2 przedstawicieli Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - w zakresie obsługi zagadnień merytorycznych,

e) 2 przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca - w zakresie obsługi zagadnień merytorycznych.

f) dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca - w zakresie obsługi zagadnień merytorycznych,

4. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu, w tym przydziela zadania członkom Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;

3) ustala terminy i porządek posiedzeń;

4) zaprasza do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej, instytucji kultury oraz ekspertów, jeżeli jest to konieczne do wykonywania zadań przez Zespół.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 4.

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik jest upoważniony do:

1) reprezentowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań, w tym w ramach rządowego procesu legislacyjnego;

2) zatwierdzania projektów dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4;

3) kierowania pracami Zespołu;

4) przedstawiania propozycji rozwiązań prawnych oraz stanowisk do uwag nadzorującemu go Podsekretarzowi Stanu;

5) inicjowania, organizowania i prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zewnętrznymi ekspertami w zakresie spraw dotyczących uprawnień artysty zawodowego;

6) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prac nad projektami dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1-6, w tym pozyskiwania informacji, analiz i diagnoz, niezbędnych do opracowania projektów dokumentów rządowych dotyczących uprawnień artysty zawodowego.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 75 oraz z 2018 r. poz. 26).

§ 6.

1. Wynagrodzenie Pełnomocnika będzie wypłacane przez urząd obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków budżetu państwa z części 24, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7.

Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego raz na kwartał sprawozdanie z realizowanych zadań.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
  • Data wejścia w życie: 2020-02-27
  • Data obowiązywania: 2020-02-27
  • Dokument traci ważność: 2024-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA