REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2021 r. poz. 2319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej „Ministerstwem", powołuje się Komisję opiniującą wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury, zwaną dalej „Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy analiza i ocena wniosków o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców lub artystów z Funduszu Promocji Kultury, ustalenie listy osób rekomendowanych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem", do udzielenia pomocy socjalnej oraz opiniowanie jej wysokości.

§ 3.

Komisja wykonuje zadania, o których mowa w § 2, na posiedzeniach. Poza posiedzeniami komisja może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez jej członków (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Mecenatu Państwa,

b) przedstawiciel Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu,

c) przedstawiciel Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,

d) przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Przewodniczący Komisji może powołać do dwóch sekretarzy Komisji spośród pracowników Departamentu Mecenatu Państwa. Sekretarz nie jest członkiem Komisji i nie bierze udziału w głosowaniach Komisji.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji.

2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:

1) prowadzenie posiedzeń;

2) poddawanie wniosków pod głosowanie;

3) podpisywanie protokołów z posiedzeń;

4) rozstrzyganie kwestii spornych.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji spośród pracowników Departamentu Mecenatu Państwa.

§ 6.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa albo poza siedzibą Ministerstwa.

2. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom Komisji wypowiadanie się w czasie jej posiedzenia.

§ 7.

1. Członkowie Komisji otrzymują zaproszenia oraz materiały na posiedzenie Komisji co najmniej 5 dni przed planowanym terminem obrad.

2. Za skuteczne przekazanie materiałów i zaproszeń na posiedzenie Komisji uznaje się również dostarczenie dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 8.

Do obowiązków sekretarzy Komisji należy:

1) zawiadamianie o terminach posiedzeń Komisji i porządku obrad;

2) organizowanie spraw proceduralnych, w tym przygotowanie i dostarczenie wniosków do oceny i analizy przez członków Komisji;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Komisji.

§ 9.

1. Członkowie Komisji dokonują oceny dorobku twórczego lub artystycznego wnioskodawcy.

2. Członkowie Komisji weryfikują czy opisana i uzasadniona we wniosku sytuacja materialna wnioskodawcy faktycznie uzasadnia udzielenie mu wsparcia o charakterze socjalnym.

3. Członkowie Komisji na podstawie dokonanej oceny rekomendują Ministrowi wniosek o udzielenie wsparcia w postaci wypłaty pomocy socjalnej albo odmowy wypłaty pomocy socjalnej.

4. Rozstrzygnięcia Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w przypadku jego nieobecności osoby, o której mowa w § 5 ust. 3.

5. Członek komisji nie bierze udziału w ocenie wniosku o udzielenie wsparcia w postaci pomocy socjalnej w przypadku, gdy pozostaje on z wnioskodawcą w stosunku podległości służbowej, innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na wykonywanie jego praw i obowiązków lub jest małżonkiem, krewnym lub inną osobą bliską dla wnioskodawcy.

6. Z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji, jej Przewodniczącemu, sekretarzom oraz członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 10.

Pomoc socjalna przyznawana jest decyzją Ministra, po zapoznaniu z rekomendacjami Komisji.

§ 11.

Decyzja o przyznaniu albo nieprzyznaniu pomocy socjalnej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 12.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Mecenatu Państwa.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 73 oraz z 2020 r. poz. 17).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA