REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie utworzenia zespołu publicznych szkół artystycznych „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2023 r. tworzy się zespół publicznych szkół artystycznych o nazwie „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu", z siedzibą w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 19, zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 19;3)

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 19.4)

§ 2.

1. Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.

§ 3.

Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

3) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu utworzonej zarządzeniem Nr 32 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żywcu (Dz. Urz. MKiS poz. 30), z dniem 24 września 2014 r. nadał imię Witolda Rowickiego ustalając nazwę „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu" (DEK/2957/14).

4) Nazwa ustalona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2023 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu (Dz. Urz. MKiDN poz. 94) dla przejętej z dniem 1 stycznia 2023 r. Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu od Powiatu Żywieckiego do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Porozumienia z dnia 1 września 2022 r.

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA ROWICKIEGO W ŻYWCU]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 kwietnia 2023 r. (poz. 21)

STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA ROWICKIEGO W ŻYWCU

§ 1. 1. Zespół publicznych szkół artystycznych nosi nazwę „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu", zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 19;

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 19.

§ 2. Siedzibą Zespołu jest miasto Żywiec. Zespół prowadzi działalność pod adresem ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec.

§ 3. Organem prowadzącym Zespół jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

§ 4. Zadania organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego nad Zespołem wykonuje specjalistyczna jednostka nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, utworzona na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 5. Połączenie szkół w Zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich tych szkół.

§ 6. 1. Organami Zespołu są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą członkowie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statut Zespołu albo projekt zmian statutu.

§ 7. 1. Społecznymi organami Zespołu są:

1) rada rodziców;

2) samorząd uczniowski.

2. W skład rady rodziców Zespołu wchodzą członkowie rad rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. W skład samorządu uczniowskiego Zespołu wchodzą członkowie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-04
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA