REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 22

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie założenia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2023 r. zakłada się Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6, zwaną dalej „Szkołą".

2. Szkoła używa nazwy: „Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zielonej Górze".

3. Siedzibą Szkoły jest Zielona Góra.

§ 2.

W Szkole w roku szkolnym 2023/2024 tworzy się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy.

§ 3.

Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Szkoła będzie funkcjonować w oparciu o bazę lokalową oraz środki finansowe przyznane zespołowi publicznych szkół artystycznych „Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze" przy ul. Dzikiej 6.

§ 5.

1. Na rok szkolny 2023/2024 postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6.

2. Czynności dyrektora Szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wykonuje dyrektor Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6, w uzgodnieniu z dyrektorem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 kwietnia 2023 r. (poz. 22)

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.);

2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.);

3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze;

5) uczniach - należy przez to rozumieć uczennice i uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze.

2. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze, zwanej dalej „Szkołą".

§ 2. 1. Nazwa Szkoły brzmi: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zielonej Górze.

2. Szkoła jest ogólnokształcącą szkołą muzyczną II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz kształcenie artystyczne umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3. Siedziba Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia znajduje się w Zielonej Górze, przy ul. Dzikiej 6.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

3. Zadania orangu prowadzącego oraz zadania nadzoru pedagogicznego, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje specjalistyczna jednostka nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 4. Szkoła prowadzi specjalności kształcenia muzycznego:

1) instrumentalistyka, w specjalizacjach: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, harfa, perkusja, fortepian, gitara, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas;

2) wokalistyka, w specjalizacji śpiew klasyczny.

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1. Szkoła realizuje w szczególności poniższe cele:

1) edukacja, w tym kształcenie ogólne i muzyczne uczniów;

2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami;

4) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i zainteresowań;

5) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6) upowszechnianie oraz wdrażanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz promowanie ochrony zdrowia i jego wzmacnianiu w znaczeniu fizycznym i psychicznym;

7) kształtowanie wśród uczniów postaw prodemokratycznych oraz zachęcanie ich do brania aktywnego udziału w życiu społecznopolitycznym państwa i regionu;

8) kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji wspierających wszechstronny rozwój człowieka i zapewniających przygotowanie do życia we współczesnym świecie oraz świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu muzyka;

9) osiąganie wysokiego poziomu nauczania w zakresie gry na instrumentach, wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów muzycznych i ogólnokształcących.

2. Szkoła osiąga powyższe cele w szczególności przez realizację zadań:

1) prowadzenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki na zajęciach, przerwach międzylekcyjnych, a także w trakcie wycieczek i działań pozaszkolnych;

3) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;

4) opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

6) indywidualizowanie procesu kształcenia;

7) stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się;

8) organizowanie szkolnych wycieczek, warsztatów, uroczystości tematycznych, koncertów;

9) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

10) promowanie udziału uczniów w koncertach i imprezach organizowanych przez inne podmioty i instytucje kultury;

11) współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi.

Rozdział III

Organy Szkoły

§ 7. 1. Organami Szkoły są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna.

2. Społecznymi organami Szkoły są

1) samorząd uczniowski;

2) rada rodziców.

§ 8. Dyrektor realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) planuje, organizuje i nadzoruje pracę nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

2) nadzoruje realizację celów i zadań o których mowa w rozdziale II;

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz z dba o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników;

5) stwarza odpowiednie warunki dla podwyższania kwalifikacji pedagogów;

6) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej ujednolicone teksty statutu Szkoły, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu samorządu uczniowskiego, regulaminu rady rodziców.

§ 9. Rada pedagogiczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) współtworzy dogodne warunki uczenia się i wszechstronnego rozwoju uczniom i pracy nauczycielom;

2) wspiera rzetelną realizację programów nauczania opartą o formułowanie wymagań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

§ 10. 1. Samorząd uczniowski realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) proponuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły;

2) przeprowadza wybory do samorządu uczniowskiego;

3) wybiera opiekuna samorządu uczniowskiego.

2. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Opiekę nad działaniami samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 11. 1. W Szkole działa rada rodziców w skład której wchodzi 8 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów Szkoły.

2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada rodziców realizuje zadania i kompetencje wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) współtworzy dogodne warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniom i pracy nauczycielom;

2) dba, aby program wychowawczo-profilaktyczny, który uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną, odpowiadał faktycznym potrzebom i zainteresowaniom uczniów;

3) wyraża opinie i wnioskuje do dyrektora i organu prowadzącego we wszystkich sprawach związanych z działalnością Szkoły.

Rozdział IV

Warunki współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 12. 1. Organy Szkoły i społeczne organy Szkoły, zwane dalej łącznie „organami Szkoły", współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań statutowych poprzez:

1) bieżące wzajemne informowanie o swojej działalności i planowanych zadaniach;

2) wzajemne zgłaszanie swoich wniosków i uwag co do prowadzonej przez nich działalności.

2. Organy Szkoły mogą organizować wspólne narady i konsultacje.

3. Koordynowaniem współpracy organów Szkoły zajmuje się dyrektor.

§ 13. 1. Spory pomiędzy organami Szkoły rozwiązuje dyrektor, o ile nie jest stroną sporu.

2. Jeżeli dyrektor jest stroną sporu, spór rozwiązuje komisja powołana przez zastępcę dyrektora, w skład której wchodzą w równej liczbie członkowie pozostałych organów Szkoły.

3. Dyrektor albo komisja odpowiedzialna za rozwiązanie sporu dążą do tego, by organy Szkoły pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinni rozstrzygnąć spór przy zachowaniu bezstronności i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów Szkoły pozostających w sporze.

Rozdział V

Organizacja Szkoły

§ 14. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) arkusz organizacji Szkoły;

2) plan finansowy Szkoły;

3) plan pracy Szkoły;

4) tygodniowy rozkład zajęć;

5) przydział czynności poszczególnym nauczycielom i pozostałym pracownikom Szkoły.

§ 15. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników;

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczymi profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli.

§ 16. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez organizację:

1) obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami;

4) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia i uczniów, w tym w szczególności zajęć przygotowujących do dalszego kształcenia;

5) zajęć etyki i religii;

6) zajęć wychowania do życia w rodzinie.

§ 17. 1. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące realizowane są w systemie lekcyjno-klasowym w klasach liczących po jednym oddziale, w grupie oddziałowej, a obowiązkowe zajęcia artystyczne realizowane są w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale lub grupie oddziałowej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zajęcia edukacyjne artystyczne chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, zespołu instrumentalnego realizowane są w grupie oddziałowej lub międzyklasowej.

3. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku i realizowane są w formie stacjonarnej, chyba, że z odrębnych przepisów wynika obowiązek realizacji zajęć edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość. Zasady nauczania zdalnego, w tym wykorzystywane narzędzia i zasady BHP, określa w zarządzeniu dyrektor.

4. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym.

5. Zajęcia edukacyjne mogą się też odbywać na boiskach, placach, parkach, specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych zajęć edukacyjnych oraz na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności w placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczelniach.

6. Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.

§ 18. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego roku szkolnego i trwa do ferii zimowych. Drugie półrocze rozpoczyna się po feriach zimowych i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasie programowo najwyższej kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego i egzaminu maturalnego.

§ 19. 1. W szkole nie używa się dzwonków rozpoczynających i kończących lekcje.

2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

§ 20. 1. Przerwy w zajęciach, w tym przerwy organizowane na świeżym powietrzu, uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

2. Długość przerw międzylekcyjnych wynosi od 5 do 20 minut, a ich układ ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie Szkoły.

§ 21. 1. Szkoła organizuje wycieczki szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji krajoznawstwa i turystyki.

2. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek oraz zajęć organizowanych poza terenem Szkoły sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

§ 22. 1. Szkoła organizuje koncerty, audycje muzyczne, spektakle, w tym poza terenem Szkoły, w czasie których opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

2. Podczas uroczystości i występów artystycznych uczniów obowiązuje strój galowy i obuwie wizytowe.

§ 23. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia księgozbiór oraz zbiory fonograficzne uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły.

3. Biblioteka szkolna służy do:

1) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych Szkoły;

2) realizacji zainteresowań uczniów oraz pogłębiania ich wiedzy;

3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

4. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać nauczyciele i uczniowie, na miejscu lub wypożyczać.

5. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel-bibliotekarz, który wykonuje zadania określone odrębnymi przepisami oraz w szczególności:

1) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;

2) doradza uczniom w doborze lektury;

3) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

4) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;

5) opracowuje zbiory i organizuje ich udostępnianie.

6. Biblioteka pracuje w godzinach pracy Szkoły .

§ 24. W szkole funkcjonuje magazyn instrumentów, Szkoła umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z jego zasobów.

§ 25. 1. Szkoła umożliwia uczniom spożywanie posiłków na terenie Szkoły, które dostarczane są do Szkoły na podstawie umowy zawieranej przez Szkołę na każdy rok szkolny z firmą cateringową i wydawane są przez pracowników Szkoły.

2. W przypadku zagrożenia epidemicznego dyrektor ustala zasady wydawania posiłków zgodnie z wytycznymi właściwych organów.

§ 26. Opieka zdrowotna nad uczniami w Szkole sprawowana jest zgodnie z odrębnymi przepisami przez pielęgniarkę szkolną, która w szczególności wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.

§ 27. 1. Uczniowie na czas zajęć pozostawiają rzeczy osobiste w specjalnie do tego przygotowanych szafkach.

2. Szkoła nie odpowiada za mienie osobiste przynoszone do Szkoły.

§ 28. 1. Szkoła organizuje proces rekrutacji dla kandydatów do Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:

1) przeprowadza egzamin wstępny;

2) prowadzi nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole oraz działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych.

2. Termin i warunki egzaminu wstępnego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

§ 29. 1. Uczniowie realizują zadania w zakresie wolontariatu poprzez:

1) czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkołę;

2) współpracę z samorządem uczniowskim w zakresie zbiórki na rzecz potrzebujących;

3) współpracę z samorządem uczniowskim, w zakresie pomocy w nauce innym uczniom;

4) uczestniczenie w organizacji koncertów i wydarzeń charytatywnych;

5) pomoc w bibliotece szkolnej.

2. Szkoła wspiera działania podejmowane w ramach wolontariatu w szczególności poprzez:

1) wyznaczenie przez dyrektora nauczyciela sprawującego opiekę nad działaniami w zakresie wolontariatu;

2) udostępnienie pomieszczeń szkolnych do ich realizacji działań prowadzonych przez uczniów;

3) nagradzanie uczniów aktywnie działających na rzecz wolontariatu.

§ 30. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym pomoc, w szczególności w zakresie:

1) odpowiednich warunków do pobytu i nauki w Szkole;

2) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach;

3) realizacji programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) organizacji zajęć rewalidacyjnych stosownie do potrzeb;

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 31. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, a w szczególności:

1) promuje innowacyjność w nauczaniu wychowaniu i organizacji;

2) współpracuje z instytucjami kształcącymi nauczycieli;

3) współpracuje ze szkołami artystycznymi oraz uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą;

4) współpracuje ze specjalistami, wybitnymi artystami z kraju i zagranicy.

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły

§ 32. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz psychologa, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 33. Nauczyciele wykonują swoje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności do ich obowiązków należy:

1) realizacja podstawy programowej wraz z wymaganiami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb i możliwości ucznia;

2) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

3) dbałość o bezpieczeństwo uczniów i higieniczne warunki nauki;

4) stosowanie w pracy metod zapewniających efektywną naukę i efektywny rozwój uczniów oraz stałe dokształcanie się w tym zakresie;

5) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;

7) informowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

8) bezstronne ocenianie uczniów;

9) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów;

10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, w tym w trakcie nauki zdalnej;

11) pełnienie dyżurów w trakcie przerw, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

12) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej.

§ 34. Pracą wychowawczą w klasie kieruje wychowawca, którego zadaniem jest wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

1) planowanie pracy i realizacja zadań w zakresie wychowania i profilaktyki w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły i indywidualne potrzeby uczniów klasy;

2) prowadzenie zajęć w ramach godzin z wychowawcą;

3) stwarzanie atmosfery wychowawczej, sprzyjającej życzliwości, koleżeństwu, przyjaźni i tolerancji oraz aktywności uczniów i ich dobrej pracy;

4) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów wewnątrzklasowych;

5) wspieranie rozwoju osobowości uczniów poprzez udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych i pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne;

6) współpraca z nauczycielami uczącymi w tej klasie, pedagogiem szkolnym, instytucjami udzielającymi młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

7) systematyczne informowanie rodziców uczniów o postępach w nauce i zachowaniu przez adnotacje w dzienniku elektronicznym i rozmowę;

8) organizowanie kontaktów między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem;

9) stwarzanie warunków rozwoju samorządności w klasie;

10) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

§ 35. 1. Nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych.

2. Pracą zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora.

§ 36. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne wchodzą w skład sekcji.

2. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.

3. Zadania kierownika sekcji określają odrębne przepisy.

§ 37. 1. Zadaniem wicedyrektora jest wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy nauczycieli;

2) przygotowanie projektu oceny pracy nauczycieli;

3) przygotowanie projektu wniosków o odznaczenia i nagrody dla pracowników oraz stypendiów dla uczniów;

4) zastępowanie dyrektora, podczas jego nieobecności;

5) inne zadania wyznaczone przez dyrektora, zgodnie z zakresem obowiązków.

2. Wicedyrektorzy współpracują z dyrektorem i kierownikami sekcji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

§ 38. 1. W szkole zatrudnia się oprócz nauczycieli również pracowników:

1) administracji: sekretarz, specjalista do spraw kadr i płac;

2) ekonomicznych: główny księgowy;

3) technicznych i obsługi: sprzątacz, woźny.

2. Zakres obowiązków i uprawień na poszczególnych stanowiskach określają odrębne przepisy.

§ 39. W Szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego, którego obowiązkiem jest wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział VII

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki.

§ 40. 1. Uczniowie mają w szczególności prawo do:

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia;

2) opieki wychowawczej;

3) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

5) sprawiedliwej i obiektywnej oceny;

6) bezpiecznych warunków do nauki, w tym do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz biblioteki;

7) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ochrony przed formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

8) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

9) bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach objętych programem darmowych podręczników;

10) wyboru nauki religii i etyki w Szkole;

11) uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych korekcyjno-kompensacyjnych na terenie Szkoły, w miarę potrzeb;

12) udostępnienia sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych;

13) zmiany nauczyciela zajęć indywidualnych;

14) realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

15) bezpłatnego korzystania z instrumentów przeznaczonych do realizacji zajęć artystycznych;

16) zwolnienia z zajęć edukacyjnych w danym dniu na ustną, telefoniczną prośbę rodzica lub jego pisemny wniosek, a nieobecności objęte zwolnieniem, uznaje się za usprawiedliwione;

17) usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych według zasad opisanych w § 42.

2. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego zwalniania się z zajęć edukacyjnych.

§ 41. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1) udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zadeklarowanych przez ucznia dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

2) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, o których mowa w pkt 1;

3) przebywanie w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw pod nadzorem nauczyciela, o ile uczeń nie uzyskał pełnoletniości;

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i uzupełnianie braków wynikających z nieobecności;

5) wypełnianie poleceń nauczyciela w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy;

6) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego, właściwego zachowania się w odniesieniu do nauczycieli, innych uczniów oraz pracowników Szkoły;

7) dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów; uczniom nie wolno wnosić na teren Szkoły i używać narzędzi oraz substancji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób oraz ich samych;

8) dbanie o powierzone instrumenty muzyczne i pomoce dydaktyczne;

9) zostawianie okrycia wierzchniego w wyznaczonej szafce i zmienianie obuwia;

10) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, a w szczególności wyłączanie i niekorzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, egzaminów, przesłuchań, koncertów;

11) dbanie o ochronę wizerunku innych osób, w tym uczniów i pracowników Szkoły, a także nierozpowszechnianie wizerunku innych osób bez ich zgody.

§ 42. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności są: rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni.

3. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy.

4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien zawierać wskazanie zajęć edukacyjnych, które są objęte wnioskiem oraz wskazanie powodu każdej nieobecności.

5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności.

6. Wniosek rozpatruje wychowawca klasy w szczególności biorąc pod uwagę, czy wskazane we wniosku powody nieobecności uzasadniają nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych.

7. Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną oraz wniosek, który nie uzasadnia w sposób dostateczny nieobecności, podlega odrzuceniu.

8. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, może zostać odrzucony. Pozostałe wnioski są uwzględniane, a wychowawca usprawiedliwia nieobecność.

9. Na odrzucenie wniosku wnioskodawcy służy skarga do dyrektora, która powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia odrzucenia wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3. Skarga zawiera uzasadnienie.

10. Dyrektor, rozpatrując skargę, może ją odrzucić lub uwzględnić, zobowiązując wychowawcę klasy do usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 43. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic może wnieść do dyrektora skargę w formach określonych w § 42 ust. 3.

2. Dyrektor niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu m. in. ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;

2) zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;

3) dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.

3. Dyrektor zobowiązany jest do rzetelnego rozpatrzenia skargi w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od dyrektora, może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.

§ 44. 1. Uczeń może w Szkole otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i prace na rzecz Szkoły;

2) wzorową postawę uczniowską;

3) wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe;

4) zaangażowanie w wolontariat i inne statutowe działania Szkoły.

2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, lub nauczyciela przedmiotu - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała dyrektora za wyróżniające wyniki w klasyfikacji śródrocznej;

2) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego za uzyskanie promocji z wyróżnieniem;

3) nagroda za szczególne osiągnięcia z przedmiotów artystycznych.

4. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w ciągu 7 dni do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 45. 1. Uczeń za nieprzestrzeganie statutu może zostać ukarany:

1) upomnieniem przez dyrektora;

2) naganą wychowawcy;

3) naganą rady pedagogicznej;

4) naganą dyrektora.

2. Od kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora w terminie 14 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 46. 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:

1) złożenia rezygnacji przez ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego;

2) rażącego i długotrwałego naruszenia zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza stosowania przemocy wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły, używanie alkoholu lub narkotyków, rozprowadzanie środków odurzających, jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Rozdział VIII

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 47. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebne wsparcie poprzez:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie udzielenia pomocy;

2) współpracę z placówkami specjalistycznymi wspomagającymi działalność w opiece nad uczniem;

3) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 48. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób określony w odpowiednich przepisach, w szczególności poprzez:

1) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów;

2) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego;

3) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

4) organizowanie konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

§ 49. Nauczyciele udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział IX

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 50. Nauczyciele stosują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określone w ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich rozporządzeniach ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz w niniejszym rozdziale.

§ 51. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego i obejmuje:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych, które odbywa się poprzez określenie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na poszczególne oceny, w szczególności:

a) niezbędny do opanowania zakres wiedzy i umiejętności,

b) stopień opanowania umiejętności stosowania wiedzy w praktyce,

c) stopień opanowania umiejętności integrowania wiedzy,

d) stopnień opanowania umiejętności organizacji pracy;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

2. O wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, kryteriach oceniania zachowania odpowiednio nauczyciele i wychowawca ustnie informują uczniów na początku roku szkolnego podczas pierwszych zajęć, a rodziców podczas pierwszych zebrań rodziców.

3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę klasy obowiązku, o którym mowa w ust. 2, odnotowany jest w dzienniku elektronicznym.

4. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia przekazywane są rodzicom przez nauczycieli i wychowawców na bieżąco w trakcie spotkań indywidualnych lub podczas zebrań rodziców lub konsultacji, nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w szczególności ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 52. Ocenę zachowania ustala wychowawca w szczególności w oparciu o następujące kryteria:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez nauczycieli w ramach zdalnego nauczania;

9) pomoc innym uczniom w pokonywaniu trudności.

§ 53. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie bieżące ucznia realizowane jest poprzez ocenę:

1) postępów, w tym ocenę słowną odnoszącą się do działań i osiągnięć ucznia, wskazującą sposoby pokonywania trudności i wspierającą postępy w procesie uczenia się, szczególnie podczas praktycznych zajęć edukacyjnych;

2) poziomu opanowania wiedzy i umiejętności podczas:

a) ustnych odpowiedzi ucznia,

b) sprawdzianów pisemnych, kartkówek, testów sumujących,

c) pracy domowej;

3) aktywności na lekcji.

3. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym nauczyciele mogą stosować znaki „+", „-" (plusy, minusy) przy ocenie dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej.

4. Kryteria wystawiania ocen bieżących:

1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia koniecznych wymagań edukacyjnych;

2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, proste zadania wykonuje z pomocą nauczyciela;

3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymagania najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

b) wykonuje zadania o niewielkim stopniu złożoności;

4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz opanował wiedzę i wykształcił umiejętności przydatne w praktyce i samodzielnie potrafi je stosować w sytuacjach bardziej złożonych;

5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

a) wykonuje zadania złożone, trudne i wymagające korzystania z różnych źródeł,

b) wykorzystuje umiejętności umożliwiające mu rozwiązywanie problemów w sytuacjach nietypowych;

6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

a) jest szczególnie zainteresowany przedmiotem,

b) stosuje nietypowe rozwiązania.

§ 54. 1. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców.

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę w relacji z uczniem poprzez:

1) rozmowę indywidualną;

2) notatkę w dzienniku elektronicznym, dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym;

3) notatkę pod pracą pisemną.

3. W relacji z rodzicami nauczyciel uzasadnia ustaloną uczniowi poprzez:

1) rozmowę osobistą;

2) notatkę w dzienniku elektronicznym, dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym.

§ 55. Oceny bieżące i klasyfikacyjne są uzasadniane przez nauczyciela ustnie przed ustaleniem oceny. Na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnienie powinno być w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 56. 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia nauczyciel udostępnia na bieżąco uczniowi i jego rodzicom.

2. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom przez nauczyciela na terenie Szkoły, w terminie ustalonym przez dyrektora, dogodnym dla każdej ze stron.

§ 57. 1 Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych informuje ucznia i jego rodziców o poziomie spełniania wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela na pierwsze półrocze. Ustalenie tej oceny odbywa się przy współpracy nauczyciela z uczniem i uwzględnia samoocenę osiągniętych przez ucznia efektów kształcenia.

2. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się przy współpracy wychowawcy ucznia, pozostałych nauczycieli i uczniów klasy, do której uczeń uczęszcza.

§ 58. 1. Na trzy tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca oddziału informują ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Nauczyciele wpisują przewidywane oceny do dziennika elektronicznego.

3. Informacja o zagrożeniu oceną niepromującą z zajęć edukacyjnych przekazywana jest rodzicom lub pełnoletnim uczniom na trzy tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisemnie.

4. Otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych jest możliwe dla każdego ucznia. Wpływ na podwyższenie oceny ma spełnienie przez ucznia kryteriów na ocenę proponowaną i wyższą, poprzez wykonanie przez ucznia wskazanych przez nauczyciela zadań.

5. Ustalona roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania nie może być niższa niż ocena przewidywana.

§ 59. 1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania ustala się na dzień odpowiednio przed śródrocznym, rocznym lub końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 60. 1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest pod koniec pierwszego półrocza.

2. Śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych ustalane są według skali określonej w § 53 ust. 3.

3. Śródroczna ocena zachowania może być oceną opisową lub w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

4. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena i końcowa klasyfikacyjna ocena zachowania są ustalane według skali określonej we właściwych przepisach.

5. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z przedmiotu głównego ustalane są w trybie egzaminu promocyjnego, którego zasady określają odrębne przepisy.

§ 61. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania tych ocen.

2. Warunki i procedura przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności określone są w odrębnych przepisach.

§ 62. 1. W klasie programowo najwyższej przeprowadza się egzamin dyplomowy.

2. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego regulują odrębne przepisy.

Rozdział X

Sposób współdziałania Szkoły z rodzicami

§ 63. 1. Szkoła na bieżąco współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki w szczególności poprzez stały kontakt z rodzicami, zebrania rodziców oraz konsultacje dla rodziców.

2. Terminy konsultacji, zebrań rodziców podaje wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym a w przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia, wychowawca klasy informację podaje przez dziennik elektroniczny.

§ 64. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły i przekazywania ich dyrektorowi i radzie pedagogicznej, a także organowi nadzorującemu Szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, poprzez radę rodziców;

2) zapoznania się ze statutem Szkoły;

3) poznania planów pracy Szkoły, w tym planów artystycznych na dany rok szkolny;

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

§ 65. 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny w szczególności poprzez:

1) wskazywanie rodzicom poradni i instytucji udzielających uczniom pomocy, w tym przeprowadzających diagnozę psychologiczno-pedagogiczną;

2) występowanie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia;

3) organizację na terenie Szkoły spotkań specjalistów z rodzicami i nauczycielami;

4) omawianie z pracownikami poradni, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, funkcjonowania ucznia w Szkole;

5) podejmowanie wspólnych działań profilaktycznych i interwencyjnych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, koordynuje dyrektor.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 66. 1. Szkoła używa urzędowej pieczęci z nazwą Szkoły: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zielonej Górze.

2. Pieczęci są używane zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-04
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA