REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie utworzenia zespołu publicznych szkół artystycznych „Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 i art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 2)), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2023 r. tworzy się zespół publicznych szkół artystycznych o nazwie „Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze", z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6, zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6;3)

2) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6.

§ 2.

1. Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.

§ 3.

Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

3) Niniejsza szkoła jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 1 stycznia 2021 r. na mocy Porozumienia o wzajemnej współpracy i przejęciu szkoły zawartego w dniu 18.08.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Zielona Góra - Prezydentem Miasta.

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE]

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
(poz. 23)

STATUT
PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1. 1. Zespół publicznych szkół artystycznych nosi nazwę „Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze", zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6;

2) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6.

§ 2. Siedzibą Zespołu jest Zielona Góra. Zespół prowadzi działalność pod adresem ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra.

§ 3. 1. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespół sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Zadania orangu prowadzącego oraz zadania nadzoru pedagogicznego nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu wykonuje specjalistyczna jednostka nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej utworzona na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 4. Połączenie szkół w Zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich tych szkół.

§ 5. 1. Organami Zespołu są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą członkowie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statut Zespołu albo projekt zmian statutu.

§ 6. 1. Społecznymi organami Zespołu są:

1) rada rodziców;

2) samorząd uczniowski.

2. W skład rady rodziców Zespołu wchodzą członkowie rad rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. W skład samorządu uczniowskiego Zespołu wchodzą członkowie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-04
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA