REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 w związku z art. 600, art. 601 i art. 603 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych w dziale administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz sposób realizacji tych zadań.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) Ministerstwie - rozumie się przez to urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to spółki, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister, na które nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w drodze decyzji administracyjnej i zawarto umowę o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) jednostkach przewidzianych do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa - rozumie się przez to nowo formowane jednostki zmilitaryzowane przeznaczone do wykonywania zadań w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

5) jednostkach zmilitaryzowanych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym miejsca formowania tych jednostek, wobec których Minister wystąpił z wnioskiem do Rady Ministrów o objęcie ich militaryzacją;

6) wykazie jednostek przewidzianych do militaryzacji - wykaz jednostek przewidzianych do militaryzacji prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej;

7) resortowym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji - rozumie się przez to zestawienie zadań w zakresie militaryzacji, dotyczących działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sporządzane na podstawie wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 3.

Zadaniami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa lub obronności państwa uzasadniającymi militaryzację są:

1) informacyjne zabezpieczenie funkcjonowania systemu obronnego państwa;

2) ochrona obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

§ 4.

1. Zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją prowadzi się w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych.

2. Zadania realizuje kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych, przy współudziale:

1) kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w zakresie wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach;

2) kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją.

§ 5.

Przygotowania do objęcia militaryzacją prowadzone w Ministerstwie obejmują zadania, o których mowa w § 3-5, § 7, § 9, § 11 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji (Dz. U. poz. 1198), w szczególności zadania polegające na:

1) kwalifikowaniu jednostek organizacyjnych do objęcia lub odstąpienia od objęcia ich przygotowaniami do militaryzacji;

2) ustaleniu limitu osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej umożliwiającego prawidłowe i terminowe realizowane zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa nałożonych na tą jednostkę oraz ustalaniu terminów osiągania gotowości do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;

3) sporządzaniu wniosku o:

a) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący wpisania jednostki przewidzianej do militaryzacji do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji,

b) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący usunięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji z wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji,

c) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący zmian nałożonych na jednostkę przewidzianą do militaryzacji;

4) sporządzeniu i prowadzeniu resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, w tym:

a) sporządzaniu wyciągów z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji,

b) aktualizacji danych zawartych w resortowym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji;

5) opracowaniu koncepcji militaryzacji zawierającej wykaz przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonania w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć;

6) planowaniu i organizowaniu kontroli podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

7) uwzględnianiu udziału jednostek przewidzianych do militaryzacji w ćwiczeniach obronnych, których organizatorem jest Minister, umieszczając w planie ćwiczenia tematykę zgodną z zadaniami nałożonymi na jednostkę przewidzianą do militaryzacji;

8) wdrażaniu skutecznych środków ochrony przetwarzania danych osobowych;

9) przedłożeniu do zatwierdzenia Ministrowi etatów jednostek zmilitaryzowanych, w tym m.in. struktur organizacyjnych oraz tabel należności i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek oraz regulaminów organizacyjnych tych jednostek;

10) przedłożeniu do uzgodnienia Ministrowi wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej;

11) przedłożeniu do podpisania Ministrowi umowy z kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji o realizację zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

§ 6.

1. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 4:

1) przygotowuje projekt decyzji w sprawie nałożenia obowiązku realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

2) przygotowuje projekt umowy z kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji o realizację zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

3) ustala w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji termin osiągnięcia gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej;

4) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez Ministra:

a) resortowe zestawienie zadań w zakresie militaryzacji,

b) koncepcję militaryzacji zawierającą wykaz przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonania w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć,

c) opcjonalnie szczegółowe wytyczne dla kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji dotyczące wykonywania zadań związanych z uruchomieniem procesu przygotowań jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją;

5) prowadzi oraz aktualizuje resortowe zestawienie zadań w zakresie militaryzacji;

6) przekazuje szefowi wojskowego centrum rekrutacji właściwemu ze względu na siedzibę jednostki przewidzianej do militaryzacji wyciągi z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji w części ich dotyczącej;

7) przekazuje kierownikowi jednostki przewidzianej do militaryzacji wyciągi z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji w części jej dotyczącej;

8) sporządza i przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi etaty jednostek zmilitaryzowanych, w tym m.in. struktury organizacyjne oraz tabele należności i normy należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek;

9) przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi regulamin jednostki zmilitaryzowanej;

10) planuje i przeprowadza kontrole stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

11) sprawuje ogólny nadzór nad procesem przygotowań jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych ponadto sporządza wnioski Ministra do:

1) Ministra Obrony Narodowej o:

a) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący wpisania jednostki przewidzianej do militaryzacji do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji,

b) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący usunięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji z wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji,

c) wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji dotyczący zmian nałożonych na jednostkę przewidzianą do militaryzacji;

2) Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów o objęcie militaryzacją lub odstąpienie od objęcia militaryzacją jednostek przewidzianych do militaryzacji, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, sporządza się na podstawie analizy zadań uzasadniających militaryzację, w tym dotyczących:

1) informacyjnego zabezpieczenia funkcjonowania systemu obronnego państwa;

2) prowadzenia ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, sporządza się w przypadku:

1) utraty właściwości do nakładania na jednostkę przewidzianą do militaryzacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

2) likwidacji tej jednostki;

3) uchylenia decyzji o nałożeniu na tę jednostkę zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, sporządza się w związku ze zmianą:

1) limitu osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej;

2) wyposażenia jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji;

3) zadania uzasadniającego militaryzację;

4) nazwy jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządza się na podstawie pisemnych informacji składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji, które zawierają w szczególności:

1) analizę zadań uzasadniających militaryzację;

2) analizę potrzeb osobowych jednostki militaryzowanej, z zaznaczeniem stanowisk służbowych;

3) analizę potrzeb dotyczących docelowego wyposażenia jednostki militaryzowanej;

4) wskazanie organu, któremu jednostka militaryzowana będzie podlegać w sprawach przygotowań do militaryzacji, oraz organu, któremu będzie podlegać po zmilitaryzowaniu.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza się w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających objęcie danej jednostki militaryzacją w związku z art. 600 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 7.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach przygotowań do objęcia ich militaryzacją, prowadzonych w tych jednostkach, oprócz wykonywania zadań, o których mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji:

1) sporządzają, na podstawie otrzymanego wyciągu z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, zestawienie zadań w zakresie militaryzacji dla kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych (jeżeli istnieje taka potrzeba);

2) przedkładają Ministrowi wnioski w sprawie formowania i rozformowania oraz przeorganizowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

3) biorą udział w kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych;

4) zatwierdzają plany szkolenia obronnego, w których uwzględniają przedsięwzięcia szkoleniowe dotyczące jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją oraz organizują to szkolenie;

5) sporządzają zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2559) zawiadomienia o wyłączeniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przesyłają je do szefa wojskowego centrum rekrutacji;

6) sporządzają zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wnioski o wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przesyłają je do szefa wojskowego centrum rekrutacji;

7) sporządzają zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zawiadomienia o ustaniu przyczyn wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przesyłają je do szefa wojskowego centrum rekrutacji.

2. Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych w stosunku do podlegających im, zgodnie z resortowym zestawieniem zadań w zakresie militaryzacji, jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa należy ponadto weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

§ 8.

1. W ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji opracowują i prowadzą w tym zakresie dokumentację organizacyjno-etatową jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji.

2. Dokumentację organizacyjno-etatową jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji stanowi:

1) wyciąg z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji;

2) regulamin organizacyjny jednostki zmilitaryzowanej;

3) etat jednostki zmilitaryzowanej;

4) wykaz kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji w ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w celu usprawnienia przebiegu procesu militaryzacji może opracować dodatkowe (pomocnicze) dokumenty organizacyjno-etatowe stanowiące dokumentację jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji są obowiązani posiadać druki karty przydziałów w liczbie zapewniającej niezwłoczne nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom przeznaczonym do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

§ 9.

Kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji przystępują do realizacji zadań w zakresie przygotowań do militaryzacji po otrzymaniu wyciągu z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji.

§ 10.

1. Jednostkę organizacyjną przewidzianą do militaryzacji lub jednostkę przewidzianą do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obejmuje się militaryzacją na podstawie wniosku Ministra o objęcie militaryzacją przesłanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.

2. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Minister informuje kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1.

3. Po otrzymaniu informacji kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, uruchamia, zgodnie z koncepcją militaryzacji zatwierdzoną przez Ministra, proces doręczania wezwań do stawienia się w jednostce zmilitaryzowanej, osobom, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej.

§ 11.

1. Odstąpienie od objęcia militaryzacją jednostki zmilitaryzowanej następuje na podstawie wniosku Ministra o odstąpieniu od militaryzacji jednostki zmilitaryzowanej przesłanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.

2. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Minister informuje kierownika jednostki zmilitaryzowanej.

§ 12.

1. W przypadku objęcia militaryzacją jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji jednostka ta przechodzi na strukturę i etat jednostki zmilitaryzowanej.

2. Jednostki przewidziane do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa formuje się zgodnie z zasadami i etatami jednostek zmilitaryzowanych.

3. Liczba stanowisk służbowych w etacie jednostki zmilitaryzowanej nie może przekraczać limitu osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji, określonego dla danej jednostki w resortowym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji.

§ 13.

1. Wzory dokumentów organizacyjno-etatowych, które mogą stanowić dokumentację organizacyjno-etatową jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji znajdują się w wytycznych ministra dla kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

2. Do dnia opracowania nowych wytycznych Ministra dla kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji obowiązują dotychczasowe wytyczne.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA