REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 78

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw bezpieczeństwa w systemie zarządzania ochroną dóbr kultury na wypadek zagrożeń militarnych i pozamilitarnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw bezpieczeństwa w systemie zarządzania ochroną dóbr kultury na wypadek zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik w zakresie wykonywanych zadań podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanemu dalej „Ministrem”.

3. Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez Pełnomocnika sprawuje Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej „Ministerstwem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) zidentyfikowanie potrzeb odnośnie planowania i zarządzania działaniami w zakresie bezpieczeństwa w systemie zarządzania ochroną dóbr kultury na wypadek zagrożeń militarnych i pozamilitarnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

2) przegotowanie propozycji modyfikacji systemu realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, zarządzania informacją niejawną oraz innymi niezbędnymi z zakresu bezpieczeństwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkach podległych lub nadzorowanych oraz spółkach, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister.

§ 3.

1. Ciałem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika jest Zespół, w skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący - Pełnomocnik;

2) Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;

3) posiadający wiedzę z zakresu, o którym mowa w § 2, przedstawiciele:

a) komórek organizacyjnych Ministerstwa:

- Departamentu Mecenatu Państwa,

- Departamentu Ochrony Zabytków,

- Biura Dyrektora Generalnego,

b) jednostek podległych lub nadzorowanych:

- Biblioteki Narodowej,

- Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

- Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

- Narodowego Instytutu Muzeów;

4) Sekretarz - wyznaczony pracownik Biura Dyrektora Generalnego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

3. W celu realizacji zadań Zespołu, Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

§ 4.

Pełnomocnik może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji tych zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26, 35 i 107).

§ 6.

Pełnomocnik przedkłada Ministrowi, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego w Ministerstwie, raz w miesiącu sprawozdanie z realizowanych zadań.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie.

2. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

3. Wynagrodzenie Pełnomocnika oraz wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu Ministerstwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-09
  • Data wejścia w życie: 2024-07-10
  • Data obowiązywania: 2024-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA