REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 6 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Tekst ujednolicony1

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji, zwanej dalej w skrócie „KGP”, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, a także ośrodka szkolenia Policji.

2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.

4. Do Wyższej Szkoły Policji przepisy zarządzenia stosuje się w zakresie nie uregulowanym przepisami o wyższym szkolnictwie wojskowym.

§ 2

Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jednostką Policji” – KGP, komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji,

2) komendant Policji – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Policji, komendanta komisariatu i komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej,

3) kierownik jednostki Policji – komendanta Policji, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji oraz kierownika ośrodka szkolenia Policji,

4) komórka organizacyjna, zwana dalej „komórką” – wyodrębnioną część struktury organizacyjnej,

5) struktura organizacyjna jednostki Policji, zwana dalej „strukturą organizacyjną” – układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji,

6) struktura etatowa jednostki Policji, zwana dalej „strukturą etatową” – dane określające nazwy i liczbę stanowisk etatowych oraz ich zaszeregowanie i przyporządkowanie do komórek,

7) stanowisko policyjne – stanowisko, na którym pełni służbę policjant,

8) stanowisko pracownicze etatowe:

a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika – na podstawie przepisów o służbie cywilnej – w komendzie, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji,

b) stanowisko, na którym zatrudnia się nauczyciela akademickiego – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym – w Wyższej Szkole Policji,

c) stanowisko inne niż obsługi, na którym zatrudnia się pracownika nie będącego nauczycielem akademickim – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym – w Wyższej Szkole Policji,

d) stanowisko inne niż robotnicze, na którym zatrudnia się pracownika – na podstawie kodeksu pracy – w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji,

9) stanowisko etatowe stanowisko policyjne lub stanowisko pracownicze etatowe,

10) stanowisko pracownicze pozaetatowe:

a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika – na podstawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych – w komendzie, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji,

b) stanowisko obsługi, na którym zatrudnia się pracownika – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym – w Wyższej Szkole Policji,

c) stanowisko robotnicze, na którym zatrudnia się pracownika – na podstawie kodeksu pracy – w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji,

11) stanowisko kierownicze stanowisko etatowe: kierownika jednostki Policji i jego zastępcy, szefa logistyki, szefa sztabu, kierownika komórki i jego zastępcy,

12) etat jednostki Policji – dokument określający jej strukturę etatową,

13) etat komórki – wyodrębnioną część etatu KGP,

14) normatyw etatowy – minimalną liczbę stanowisk etatowych ustaloną dla jednostki Policji lub komórki.

§ 3

1. Przy tworzeniu i przekształcaniu struktury organizacyjnej należy kierować się wymogami sprawności działania w realizacji ustawowych zadań Policji.

2. Przy tworzeniu i przekształcaniu struktury organizacyjnej należy uwzględnić specjalizację zadań oraz sprawność i ciągłość ich realizacji.

3. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska etatowe, a także stanowiska pracownicze pozaetatowe, określone w planie zatrudnienia i ewidencjonowane poza etatem jednostki Policji.

4. Strukturę organizacyjną określa regulamin jednostki Policji.

§ 4

1. Komórka może ulegać podziałowi na komórki niższego szczebla przy zachowaniu hierarchii komórek i obowiązujących normatywów etatowych określonych w zarządzeniu.

2. Komórka nie posiadająca stanowiska kierowniczego nie ulega podziałowi na komórki niższego szczebla.

§ 5

Stanowisko samodzielne można tworzyć, jeżeli zakres zadań wymaga szczególnych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

§ 6

Kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki może powołać nieetatowy zespół do zadań przez niego określonych.

§ 7

Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1. tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w KGP,

2. tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek o charakterze naukowym i dydaktyczno-wychowawczym w Wyższej Szkole Policji, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

3. tworzenia lub likwidacji oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,

4. tworzenia lub likwidacji szkoły policyjnej i ośrodka szkolenia Policji.

§ 82

1. Komendant wojewódzki Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie wojewódzkiej Policji,

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu specjalistycznego Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji oraz przekształcania jego struktury etatowej,

3) ustalania lub przekształcania struktury etatowej oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji za zgodą Komendanta Głównego Policji,

4) ustalania lub przekształcania struktury etatowej ośrodka szkolenia Policji, z zachowaniem liczby etatów policyjnych przyznanych przez Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji może zwiększyć liczbę etatów policyjnych, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 92

Komendant powiatowy Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie powiatowej Policji,

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji,

3) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek i stanowisk w komisariacie Policji.

§ 102

Komendant Wyższej Szkoły Policji podejmuje decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek, realizujących zadania o charakterze wspomagającym działalność szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

§ 112

Komendant szkoły policyjnej podejmuje decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w szkole policyjnej.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady organizacji

§ 12

1. Strukturę etatową ustala się z zachowaniem w skali województwa następujących proporcji między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach a ogólną liczbą etatów policyjnych:

1) oficerów – 19 %

2) aspirantów – 34 %

3) podoficerów i szeregowych – 47 %

2. W wypadku utworzenia w korpusie oficerów lub aspirantów stanowisk policyjnych w liczbie mniejszej niż wynikająca z proporcji, określonej w ust. 1, można o powstałą różnicę zwiększyć liczbę stanowisk policyjnych w korpusach odpowiednio niższych.

3. Proporcje, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ustalenia struktury etatowej Komendy Stołecznej Policji.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można zwiększyć proporcje określone w ust. 1 w pkt 1 i 2.

5. Etaty policyjne w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji, finansowane przez gminę, powiat lub samorząd województwa, nie wpływają na liczbę stanowisk policyjnych w korpusach wymienionych w ust. 1 i na normatyw etatowy.

§ 13

1. Komórkę można tworzyć:

1) w KGP – jako: biuro (inspektorat, laboratorium), zarząd, wydział, sekcję, zespół i stanowisko samodzielne;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako: wydział (inspektorat, laboratorium), sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję muzyczną, zespół i stanowisko samodzielne,

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół i stanowisko samodzielne,

4) w komisariacie Policji – jako: referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół i stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) w komisariacie specjalistycznym Policji – jako: referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 2,

6) w Wyższej Szkole Policji do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie – jako: wydział, sekcję, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne,

7) w szkole policyjnej:

a) do realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym – jako: zakład, studium, wydział, bibliotekę i zespół,

b) do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie – jako: wydział, sekcję, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne.

8) w ośrodku szkolenia Policji – jako: zespół i stanowisko samodzielne,

9) w oddziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale prewencji Policji – jako: kompanię, pluton, drużynę, zespół, załogę i stanowisko samodzielne,

10) w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji – jako: kompanię, pluton, drużynę, referat, zespół i stanowisko samodzielne.

2. W komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji o stanie etatowym powyżej 60 można tworzyć sekcję.

3. Posterunek Policji tworzy się do realizacji zadań z zakresu służb: prewencyjnej i kryminalnej.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można tworzyć inne komórki niż wymienione w ust. 1, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

§ 143

1. Komórkę można tworzyć, z zastrzeżeniem pkt 6, jeżeli normatyw etatowy wynosi:

1) dla wydziału (inspektoratu, laboratorium) – 10

2) dla sekcji:

a) w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej – 6,

b) w komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji, o którym mowa w § 13 ust. 210,

3) dla referatu: w komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji oraz w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji – 8,

4) dla ogniwa: w komendzie wojewódzkiej Policji, w komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej – 6,

5) dla zespołu i załogi – 2,

6) dla rewiru dzielnicowych – 3 stanowiska policyjne,

7) dla posterunku Policji – 5.

2. Komórkę można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych wynosi:

1) dla kompanii podzielonej na plutony – 40110,

2) dla plutonu podzielonego na drużyny –1339,

3) dla drużyny – 412.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można utworzyć komórkę o liczbie stanowisk etatowych mniejszej od normatywu etatowego i liczby stanowisk policyjnych określonych w ust. 1 i 2.

4. Określa się normatywy etatowe:

1) dla oddziału prewencji Policji – 240,

2) dla samodzielnego pododdziału prewencji Policji – 115,

3) dla samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji – 50.

5. Nie określa się normatywu etatowego:

1) w KGP – dla biura (inspektoratu, laboratorium) i zarządu,

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – dla izby dziecka, orkiestry i sekcji muzycznej,

2a) w komendzie powiatowej Policji – dla izby dziecka,

2) w szkole policyjnej – dla: zakładu, studium, wydziału realizującego zadania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i biblioteki.

§ 15

1. Komendant Policji może tworzyć nieetatowe pododdziały policyjne z zachowaniem liczby stanowisk policyjnych określonych w § 14 ust. 2.

3. W wypadku utworzenia komórki, o której mowa w ust. 1, do etatu jednostki Policji dołącza się wykaz zawierający nazwę tej komórki.”

2. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej nieetatowymi pododdziałami policyjnymi dowodzi etatowy dowódca kompanii.

§ 16

Komisariat Policji tworzy się, jeżeli liczba stanowisk etatowych jest nie mniejsza niż 25.

§ 17

Komisariat specjalistyczny Policji tworzy się, jeżeli liczba stanowisk etatowych jest nie mniejsza niż 15.

§ 18

1. Stanowiska zastępcy naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika sekcji można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk etatowych wynosi co najmniej:

1) 20 – jedno stanowisko,

2) 40 – dwa stanowiska,

3) 80 – trzy stanowiska.

2. Stanowisko zastępcy dowódcy kompanii można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych w kompanii wynosi co najmniej 50.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można utworzyć większą liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1.

§ 19

1. Stanowisko zastępcy kierownika jednostki Policji można tworzyć w liczbie:

1) 3 – w komendzie powiatowej Policji, w której liczba stanowisk etatowych wynosi od 501 wzwyż,

2) 2 – w komendzie powiatowej Policji, w której liczba stanowisk etatowych wynosi do 500,

3) 2 – w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, w którym liczba stanowisk etatowych wynosi od 61 wzwyż,

4) 1 – w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, w którym liczba stanowisk etatowych wynosi do 60,

5) 2 – w Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej,

6) 1 – w ośrodku szkolenia Policji, w którym liczba stanowisk etatowych wynosi co najmniej 25.

2. Liczbę stanowisk zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji określa Komendant Główny Policji.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można utworzyć większą liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5.

§ 20

W Komendzie Głównej Policji, w poszczególnych służbach Policji, komórki noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego Policji.

§ 21

1. W służbie kryminalnej Policji, z zastrzeżeniem § 20, komórki noszą nazwy: kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledcza, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki z korupcją, wykroczeń, obserwacji, techniki operacyjnej, techniki kryminalistycznej, laboratorium kryminalistyczne, poszukiwań i identyfikacji, międzynarodowej współpracy Policji, analizy kryminalnej.

2. Komórkę o nazwie „techniki operacyjnej”, „laboratorium kryminalistyczne”, międzynarodowej współpracy Policji” tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji.

3. Komórkę o nazwie „operacyjno-rozpoznawcza” można tworzyć wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „kryminalna”.

§ 22

1. W służbie prewencyjnej Policji, z zastrzeżeniem § 20, komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji kryminalnej, wywiadowcza, patrolowa, interwencyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji służby, zarządzania kryzysowego, operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa, ochronna lub konwojowo-ochronna, nieletnich i patologii, przewodników psów służbowych, prewencji na wodach, lotnictwa policyjnego, konna, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępowań administracyjnych, izba dziecka.

2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 i 10, noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego Policji.

§ 23

W służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, z zastrzeżeniem § 20, komórki noszą nazwy: inspektorat komendanta lub inspekcji, prawna, kadr, szkolenia, organizacji Policji lub organizacyjno-etatowa, prezydialna, finansów, zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-technicznej, administracyjno-gospodarcza, transportu, inwestycji, remontów, zamówień publicznych, łączności, informatyki, prasowa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, medycyny pracy, wspomagająca, psychologów, sportowo-szkoleniowa, ochrony informacji niejawnych, kancelaria tajna, centralna składnica uzbrojenia, składnica mundurowa, zarządzania jakością, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych.

1. Komórkę o nazwie „psychologów” tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej.

2. Komórki o nazwach: „sportowo-szkoleniowa”, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych można tworzyć wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji.

3. Komórkę o nazwie „kadr” lub „szkolenia” można tworzyć wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „kadr i szkolenia” w komendzie lub komisariacie Policji.

4. Komórkę o nazwie „centralna składnica uzbrojenia” tworzy się wyłącznie w Komendzie Stołecznej Policji.

5. Komórkę o nazwie „składnica mundurowa” tworzy się wyłącznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

6. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 lit. b, noszą nazwy wymienione w ust. 1 oraz: wydawnictw i poligrafii, organizacji dydaktyki, organizacji szkolenia, żywnościowa, medyczna.

7. W szkole policyjnej komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 lit. a, noszą nazwy określone przez komendanta szkoły policyjnej.

8. W ośrodku szkolenia Policji:

1) komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, noszą nazwy: dydaktyczno-wychowawcza, dowódczo-organizatorska, doskonalenia zawodowego, doskonalenia kadr policji wodnej,

2) komórkę o nazwie „doskonalenia kadr policji wodnej” tworzy się wyłącznie w Ośrodku Szkolenia Policji w Olsztynie.

§ 242

Komórce można nadać nazwę inną, niż wymieniona w zarządzeniu, za zgodą Komendanta Głównego Policji albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

§ 25

1. Komórki można łączyć w ramach służby Policji, zachowując co najmniej jedną z nazw określonych w zarządzeniu.

2. Nazwa komórki niższego szczebla nie może być tożsama z nazwą komórki wyższego szczebla.

3. Nazwom wymienionym w § 21 – 23 można nadać brzmienie poprzez dodanie wyrazów „do spraw”.

4. W wypadku, gdy komórka dzieli się na komórki o tożsamym zakresie zadań można odstąpić od nadania nazw wymienionych w § 21 – 23 i zastosować oznaczenie liczbami rzymskimi.

5. (skreślony)4.

§ 25a

1. Etat jednostki Policji wprowadza się w następujących wypadkach:

1) utworzenia jednostki Policji,

2) reorganizacji lub zmiany struktury etatowej jednostki Policji, w wyniku której etat stałby się niejasny lub nieczytelny.

2. Etat jednostki Policji uchyla się w wypadku likwidacji jednostki Policji lub w wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Etat jednostki Policji wprowadza się, dokonuje w nim zmian lub uchyla decyzją w formie rozkazu organizacyjnego zawierającą uzasadnienie, wydaną co najmniej 30 dni przed wejściem jej w życie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

4. W szczególnie uzasadnionym wypadku dopuszcza się wydanie rozkazu organizacyjnego bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Zmiana struktury organizacyjnej, o której mowa w § 3 oraz wynikające z niej zmiany w etacie jednostki Policji wchodzą w życie z tym samym dniem.

§ 25b

1. Etat jednostki Policji wprowadza, dokonuje w nim zmian lub uchyla:

1) Komendant Główny Policji w odniesieniu do:

a) KGP,

b) Wyższej Szkoły Policji,

2) komendant wojewódzki Policji w odniesieniu do:

a) komendy wojewódzkiej Policji,

b) komisariatu specjalistycznego Policji,

c) ośrodka szkolenia Policji,

d) oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,

3) komendant powiatowy Policji w odniesieniu do:

a) komendy powiatowej Policji,

b) komisariatu Policji,

4) komendant szkoły policyjnej w odniesieniu do szkoły policyjnej.

2. Zmian w etacie Wyższej Szkoły Policji, w części dotyczącej zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie, dokonuje Komendant Wyższej Szkoły Policji.

3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie organizacyjnym główny księgowy jednostki Policji lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych.

§ 25c

W wypadku stwierdzenia błędów w etacie jednostki Policji lub w rozkazie organizacyjnym podmiot, który wydał ten dokument obowiązany jest usunąć błędy na polecenie:

1) Komendanta Głównego Policji – w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa w § 25b ust. 1 pkt 2 – 4,

2) komendanta wojewódzkiego Policji – w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa w § 25b ust. 1 pkt 3.

§ 265

Ustala się:

1) wzór formularza etatu jednostki Policji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) sposób sporządzania etatu jednostki Policji, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3

Zakresy działania

§ 27

Do zakresu działania Komendy Głównej Policji należy:

1) inicjowanie i koordynowanie działań jednostek Policji w zakresie celów określonych, jako ustawowe zadania Policji oraz kontrolowanie wykonania tych zadań,

2) tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności służb Policji,

3) tworzenie warunków do sprawnego rozpoznania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i narkotykowej,

4) wykrywanie i ściganie przedsięwzięć gospodarczych i operacji finansowych mających na celu wprowadzenie do legalnego obrotu środków uzyskanych z działalności przestępczej,

5) wykrywanie i ściganie przestępstw korupcyjnych związanych ze znacznymi rozmiarami nielegalnie uzyskiwanych korzyści lub powodujących poważne szkody w funkcjonowaniu administracji publicznej i innych instytucji państwowych albo w obrocie gospodarczym,

6) realizacja programów ochrony świadków koronnych i osób dla nich najbliższych,

7) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz opracowywanie programów mających na celu zapobieganie tym zjawiskom i ich zwalczanie, a także udzielanie pomocy przy wdrażaniu tych przedsięwzięć przez jednostki Policji,

8) inspirowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań jednostek Policji w wypadku konieczności podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach prowadzonych operacji policyjnych,

9) wspomaganie działań jednostek Policji w wypadkach konieczności udzielenia im wsparcia w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania bądź obejmujących zasięgiem obszar więcej niż jednego województwa,

9a) organizowanie, nadzór i koordynowanie systemu negocjacji policyjnych,

10) bezpośrednia współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości, koordynacja działań Policji w tym zakresie,

11) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich,

12) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, w tym z komisariatów specjalistycznych,

13) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych,

14) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywania zadań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia,

15) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń,

16) wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników oraz ujawnianie zjawisk patologicznych w środowisku policyjnym,

17) planowanie, organizowanie i koordynowanie działań jednostek Policji w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w wypadku nadzwyczajnego zagrożenia ludzi lub środowiska, a także współdziałanie w tych zakresach z innymi podmiotami systemu obronnego państwa,

18) współdziałanie z organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości,

19) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie realizacji zadań wynikających z umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości,

20) wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i eksperckich w dziedzinie techniki kryminalistycznej,

21) nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych jednostek Policji i kontrola w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji etatów i stanu zatrudnienia w Policji,

22) realizacja problematyki kadrowej, w tym zwłaszcza w zakresie planowania zasobów, naboru i doboru kandydatów na stanowiska w Policji,

23) kontrolowanie sprawności zarządzania jednostkami Policji oraz komórkami w KGP,

24) kreowanie polityki kadrowej w Policji oraz obsługa kadrowa policjantów i pracowników w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,

25) określanie szczegółowych zasad, metod i form szkolenia oraz doskonalenia zawodowego strażników gminnych,

26) legislacja, pomoc prawna oraz informacja prawna w zakresie realizacji zadań Policji,

27) organizacja i prace nad rozwojem systemów łączności i systemów informatycznych, ochroną informacji w sieciach łączności i informatyki, teletransmisji, telekomunikacji i radiokomunikacji,

28) organizacja systemów informatycznych oraz koordynacja działań związanych z włączaniem do obiegu informacyjnego danych gromadzonych w nowo tworzonych systemach informatycznych,

29) koordynowanie działań jednostek Policji w dziedzinie systemów i sieci teleinformatycznych,

30) organizacja i koordynacja łączności telekomunikacyjnej, przewodowej w Policji oraz obsługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Ochrony Państwa i innych użytkowników,

31) realizacja zadań w zakresie łączności rządowej i poczty specjalnej,

32) udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu łączności i informatyki, transportowego, uzbrojenia, techniki bojowej, techniki policyjnej, umundurowania, druków i formularzy oraz usług dla jednostek Policji,

33) sprawowanie ogólnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań i utrzymaniem obiektów budowlanych i eksploatowanych dla potrzeb służbowych i socjalnych jednostek Policji oraz ogólnego nadzoru nad gospodarką i obrotem nieruchomościami,

34) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,

35) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetowych,

36) koordynowanie przedsięwzięć związanych z udziałem policjantów w misjach pokojowych działających pod auspicjami organizacji międzynarodowych,

37) rozpoznawanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych środowiska policyjnego oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu kształtowanie indywidualnej i zbiorowej aktywności policjantów w różnych formach działalności kulturalnej, sprzyjających samorealizacji i rozwojowi osobowości funkcjonariuszy,

38) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie kraju,

39) kreowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

40) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego Policji,

41) koordynowanie zagadnień w zakresie opieki psychologicznej nad policjantami oraz współpraca w tym zakresie z psychologami z komend wojewódzkich Policji,

42) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami KGP,

43) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,

44) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

45) wydawanie czasopism policyjnych,

46) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 28

Do zakresu działania komendy wojewódzkiej Policji należy:

1) inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na:

a) tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych ogniw profilaktycznych,

b) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży,

c) współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,

d) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, podejmowanych przez podległe jednostki Policji w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, a także organizowanie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji,

3) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym, koordynowanie działań podejmowanych przez podległe jednostki Policji w tym zakresie,

4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w wypadkach konieczności udzielenia podległym jednostkom Policji wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne, w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:

a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,

b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,

c) wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,

5) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie realizowanych przez podległe jednostki Policji poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok, we współpracy w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,

6) planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań związanych z realizacją prowadzonych na obszarze województwa operacji policyjnych w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych,

6a) wykonywanie zadań z zakresu negocjacji policyjnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji,

8) koordynacja i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również w komunikacji kolejowej i lotniczej oraz na obszarach wodnych,

9) koordynowanie działalności komend powiatowych Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz współdziałanie z instytucjami właściwymi w sprawach związanych z organizacją ruchu na drogach,

10) współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez komórki KGP na obszarze województwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,

11) nadzorowanie działalności straży miejskiej i gminnej oraz przedsiębiorstw lub instytucji zajmujących się ochroną osób i mienia,

12) analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom,

13) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich,

14) organizowanie i koordynowanie zadań związanych z realizacją wykonywanych konwojów na obszarze województwa oraz współdziałanie z innymi wojewódzkimi jednostkami Policji w zakresie realizacji konwojów zamiejscowych poza obszarem województwa,

15) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, w tym z komisariatów specjalistycznych,

16) koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywania zadań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia,

17) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze województwa z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi,

18) zapewnianie właściwych warunków w zakresie opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizowanie programów wychowawczych,

19) współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości,

20) zapewnianie odpowiednich środków do techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz wykonywania badań kryminalistycznych, a także wsparcia w tym zakresie jednostek Policji oraz odpłatnie na rzecz podmiotów pozapolicyjnych,

21) zapewnianie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a także w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

22) kontrolowanie sprawności działania podległych jednostek Policji,

23) planowanie, organizowanie, koordynowanie działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, przygotowanie podległych jednostek Policji do wykonywania zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa,

24) koordynowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych,

25) realizowanie zadań służby wspomagającej przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi wojewódzkiemu Policji,

b) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

c) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz z jednostek Policji i komórek KGP wykonujących zadania na terenie województwa,

d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta wojewódzkiego Policji, a także innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

e) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji i podległych jednostek Policji w celu zwiększenia efektywności ich działania przez monitorowanie i ocenę rozwiązań organizacyjnych oraz analizowanie i opiniowanie propozycji zmian, jak też nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych podległych jednostek,

f) przygotowywanie projektu budżetu komendy wojewódzkiej, a także udzielanie pomocy przy przygotowywaniu budżetu podległym jednostkom Policji,

g) realizację budżetu, działalność pozabudżetową i rachunkowość oraz czynności wynikające z przepisów prawa finansowego,

g1) opiniowanie projektów budżetów komend powiatowych Policji, funkcjonujących na obszarze województwa, przed ich złożeniem do właściwych organów,

g2) monitorowanie wykonania planu dochodów i wydatków podległych komend powiatowych Policji oraz korekt planu finansowego,

h) obsługę finansowo-księgową komendy wojewódzkiej Policji oraz znajdujących się na terenie jej działania jednostek Policji podległych Komendantowi Głównemu Policji,

i) zapewnianie zaopatrzenia logistycznego komendzie wojewódzkiej Policji oraz jednostkom Policji i komórkom KGP znajdującym się na terenie jej działania, jak też udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu i materiałów na zlecenie i ze środków budżetowych komendantów powiatowych Policji oraz koordynowanie dostaw zaopatrzenia sprzętu i materiałów z zaopatrzenia centralnego do podległych jednostek Policji,

j) działalność inwestycyjna, remontowa oraz gospodarka mieszkaniowa, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,

k) prowadzenie gospodarki transportowej i kwatermistrzowskiej oraz nadzorowanie podległych jednostek Policji w tym zakresie,

l) organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w jednostkach Policji na terenie województwa, oraz udzielanie komendantom powiatowym Policji niezbędnej pomocy w tym zakresie,

m) modernizowanie eksploatowanych systemów łączności i informatyki we współpracy z właściwą komórką w KGP,

n) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych komendy wojewódzkiej Policji oraz udzielanie pomocy w tym zakresie podległym jednostkom Policji,

o) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

p) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie województwa,

q) zapewnianie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów komendanta wojewódzkiego Policji z mediami,

r) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,

s) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 29

Do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy:

1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

b) zwalczanie przestępczości,

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych,

f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,

g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, również w zakresie przestępczości narkotykowej, we współpracy w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia,

5) realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów,

6) organizacja, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej,

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji,

8) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych,

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń,

10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych,

11) realizowanie zadań policji sądowej,

12) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie,

13) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów,

14) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

15) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

16) zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizacja programów wychowawczych,

17) zapewnienie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

18) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami,

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży,

20) kontrolowanie i ocenianie funkcjonowania podległych jednostek Policji,

21) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych,

22) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań podległych jednostek Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa,

23) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu Policji,

b) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

c) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy powiatowej Policji oraz podległych jednostek Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych,

d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta powiatowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

e) wykonywanie zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetowych,

e1) przekazywanie do komendanta wojewódzkiego Policji projektu budżetu przed złożeniem do właściwego organu oraz informacji o stanie realizacji planu dochodów i wydatków podległych jednostek,

f) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i informatyki oraz realizację usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych dla organów zespolonej administracji rządowej i administracji samorządowej na podstawie odpowiednich porozumień,

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w komendzie powiatowej Policji oraz podległych jednostkach Policji systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką komendy wojewódzkiej Policji,

i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby komendy powiatowej Policji oraz podległych jednostek Policji,

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,

k) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu,

l) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych komendy powiatowej,

m) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,

n) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 30

1. Do zakresu działania komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji należy:

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji,

2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, a także prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji osób i zwłok, we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji,

3) zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

4) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych,

5) współdziałanie z samorządem terytorialnym,

6) realizowanie w niezbędnym zakresie zadań służby wspomagającej,

7) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

8) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Komendant powiatowy może rozszerzyć zakres działania komisariatu Policji o wybrane zagadnienia z zakresu działania komendy powiatowej Policji.

§ 31

1. Do zakresu działania Wyższej Szkoły Policji należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach w korpusie oficerskim,

1a) wykonywanie, na polecenie Komendanta Głównego Policji, zadań polegających na wspieraniu jednostek Policji w realizowaniu ustawowych zadań Policji,

2) szkolenie policjantów i pracowników w zakresie przysposobienia do wykonywania służby lub pracy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

2a) doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej szkół policyjnych i ośrodków szkolenia,

2b) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów,

2c) opracowywanie założeń oraz pakietów egzaminacyjnych z zakresu szkolenia zawodowego policjantów oraz egzaminów na stopnie policyjne,

3) kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy innych służb państwowych i żołnierzy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk oraz dyscyplin, stanowiących teoretyczną i praktyczną podstawę funkcjonowania i działania Policji,

5) wykonywanie zadań określonych w pkt 1 – 4 we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi, a także organami administracji publicznej,

6) współdziałanie z zagranicznymi szkołami policyjnymi w zakresie wymiany doświadczeń w działalności dydaktycznej, naukowej i wychowawczej,

7) prowadzenie działalności wydawniczej przede wszystkim w celach dydaktycznych, dla upowszechniania własnego dorobku naukowego oraz na potrzeby zainteresowanych jednostek Policji, a także odpłatnie na rzecz innych podmiotów,

8) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi komendantowi Wyższej Szkoły Policji oraz słuchaczami,

9) zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Wyższej Szkoły Policji,

10) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

11) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do obowiązujących regulacji prawnych oraz posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetowych,

12) realizacja zadań w zakresie zapewniania niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych,

13) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły,

14) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

15) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych szkoły,

16) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

17) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

18) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w Wyższej Szkole Policji może być prowadzone szkolenie innego rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem Wyższej Szkoły Policji a podmiotem zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

§ 32

1. Do zakresu działania szkoły policyjnej należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowiskach w korpusach aspiranckim i podoficerskim, a także przygotowywanie kierowniczej rezerwy kadrowej w tych korpusach,

2) wykonywanie, na polecenie Komendanta Głównego Policji, zadań polegających na wspieraniu jednostek Policji w realizowaniu ustawowych zadań Policji,

3) działalność badawcza i wydawnicza na potrzeby procesu dydaktycznego szkoły oraz odpłatnie na rzecz innych podmiotów, prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk i dyscyplin stanowiących podstawę działania Policji,

4) współpraca z jednostkami Policji oraz krajowymi placówkami dydaktycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,

5) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi komendantowi szkoły policyjnej oraz słuchaczami,

6) zapewnienie pomocy prawnej komendantowi szkoły policyjnej,

7) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

8) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetowych,

9) realizacja zadań w zakresie zapewniania niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych,

10) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły,

11) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

12) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych szkoły,

14) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

13) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

15) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w szkole policyjnej może być prowadzone szkolenie innego rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między komendantem szkoły a podmiotem zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

§ 33

Do zakresu działania ośrodka szkolenia Policji należy:

1) przygotowanie nowo przyjętych do służby policjantów do wykonywania zadań,

2) organizowanie i przeprowadzanie kursów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego policjantów,

3) uczestnictwo w doborze kandydatów do służby w Policji,

4) szkolenie pracowników instytucji nadzorowanych przez Policję – w wypadkach określonych przez Komendanta Głównego Policji,

5) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 34

1. Do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy:

1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami,

3) ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,

4) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,

5) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych,

6) przywracanie porządku publicznego w wypadkach zbiorowego naruszenia prawa,

7) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

8) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

2. Do zakresu działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji należy:

1) likwidacja zagrożeń zamachami terrorystycznymi,

2) odblokowywanie obiektów oraz środków transportu zajętych przez terrorystów lub innych niebezpiecznych przestępców,

3) neutralizacja zlokalizowanych ładunków wybuchowych,

4) zatrzymywanie terrorystów i innych niebezpiecznych przestępców,

5) wykonywanie innych zadań policyjnych, wymagających specjalnych umiejętności lub specjalistycznego wyposażenia,

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe

§ 35

Komendanci Policji wymienieni w §§ 8 – 11 dostosują struktury organizacyjne podległych jednostek Policji do wymogów określonych w zarządzeniu w terminie do 31 grudnia 2000 r.

§ 36

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Komendanta Głównego Policji, dopuszcza się pozostawienie komisariatu Policji, w którym liczba stanowisk etatowych jest nie mniejsza niż 15.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 376

1. Uchyla się:

1) zarządzenie nr 22/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, z wyjątkiem § 36 ust. 2 (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 5, poz. 21),

2) zarządzenie nr 6/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 1).

2. Decyzje wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zachowują moc w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z niniejszym zarządzeniem, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2000 roku.

§ 387

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2000 roku.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Antoni Kowalczyk

 

 

1 Ujednolicony tekst zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, zawarty w niniejszym wydawnictwie, nie ma mocy prawnej tekstu jednolitego i sporządzony został dla celów praktyki. W aktach prawnych i innych dokumentach prawnych należy więc powoływać się na teksty zarządzeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji:

– zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 17 – zarządzenie weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2000 r.,

– zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 73 – zarządzenie weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą od dnia 1 lipca 2000 r.

– zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23 – zarządzenie weszło w życie z dniem 30 marca 2002 r.

2 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23) wprowadziło przepis przejściowy zawarty w § 2 tego zarządzenia w brzmieniu:

„§ 2. 1. Komendanci Policji wymienieni w § 8 – 11 dostosują struktury organizacyjne podległych jednostek Policji do wymogów określonych w zarządzeniu w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komórki o nazwie „Dyspozycja Komendanta” utworzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia mogą funkcjonować do dnia 31 grudnia 2003 roku.”

3 Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 73), które weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą od dnia 1 lipca 2000 r., wprowadziło przepis przejściowy zawarty w § 2 tego zarządzenia w brzmieniu:

„§ 2. 1. W wypadku, gdy utworzenie komórki zgodnie z normatywem etatowym określonym w § 1 pkt 7 skutkowałoby niezachowaniem równorzędności komórki, dopuszcza się utworzenie komórki zgodnie z normatywem etatowym obowiązującym do dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Komórka, o której mowa w ust. 1, może funkcjonować do dnia 30 czerwca 2003 roku.

3. W wypadku utworzenia komórki, o której mowa w ust. 1, do etatu jednostki Policji dołącza się wykaz zawierający nazwę tej komórki.”

4 Przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23), które weszło w życie z dniem 30 marca 2002 r.

5 – Załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 73), które weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą od dnia 1 lipca 2000 r.,

– załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 73), które weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą od dnia 1 lipca 2000 r. i zmienionym zarządzeniem nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23), które weszło w życie z dniem 30 marca 2002 r.

6 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23) wprowadziło przepis uchylający zawarty w § 3 tego zarządzenia w brzmieniu:

„§ 3. Traci moc zarządzenie nr 27/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zasad tworzenia rewirów dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 8, poz. 42).”

7 – zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 73) weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą od 1 lipca 2000 roku, stosownie do § 3 tego zarządzenia w brzmieniu:

„§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2000 roku.”;

– zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23) weszło w życie z dniem 30 marca 2002 r., stosownie do § 4 tego zarządzenia w brzmieniu:

„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

Załącznik 1. [WZORY]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 października 2000 r.

WZORY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB SPORZĄDZANIA ETATU JEDNOSTKI POLICJI]

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 października 2000 r.

SPOSÓB SPORZĄDZANIA ETATU JEDNOSTKI POLICJI

1. Etat jednostki Policji i rozkaz organizacyjny sporządza się:

1) w KGP:

a) etat – w trzech egzemplarzach lub w dwóch w odniesieniu do „Kierownictwa” oraz komórki właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych,

b) rozkaz – w trzech egzemplarzach w odniesieniu do „Kierownictwa” oraz komórki właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych,

2) w komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkole policyjnej – w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w KGP,

3) w komendzie powiatowej Policji – w trzech egzemplarzach. Drugi i trzeci egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w komendzie wojewódzkiej Policji, a komórka ta niezwłocznie przekazuje trzeci egzemplarz odpowiedniej komórce w KGP.

2. (skreślony)*

3. (skreślony)

4. Numer egzemplarza rozkazu organizacyjnego wprowadzającego etat jednostki Policji lub etat komórki w KGP, bądź zmianę w tych etatach jest tożsamy z numerem egzemplarza etatu.

5. Ewidencję etatów jednostek Policji prowadzi komórka właściwa w sprawach organizacyjno-etatowych w:

1) KGP – dla wszystkich jednostek Policji,

2) komendzie wojewódzkiej Policji – dla komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, ośrodka szkolenia Policji, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,

3) komendzie powiatowej Policji – dla komendy powiatowej Policji i komisariatu Policji,

4) Wyższej Szkole Policji – dla Wyższej Szkoły Policji,

5) szkole policyjnej – dla szkoły policyjnej.

6. Zmiany w ewidencji, o której mowa w pkt 5, wprowadza osoba upoważniona przez komendanta Policji lub kierownika komórki właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych.

7. Formularz etatu, o którym mowa w § 26 pkt 1 zarządzenia, wypełnia się w następujący sposób:

1) treść wpisuje się pismem maszynowym – stosując dostępne urządzenia edycyjne – zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk;

2) nazwę jednostki Policji, nazwę komórki wynikającą z zarządzenia oraz nazwę stanowiska i dane je określające, zawarte w odrębnych przepisach, wpisuje się w pełnym brzmieniu;

3) do nazwy jednostki Policji, o której mowa w ppkt 2 w odniesieniu do komendy powiatowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji dodaje się nazwę jednostki nadrzędnej;

4) w etacie jednostki Policji wyodrębnia się część o nazwie „Kierownictwo” w odniesieniu do stanowisk: komendanta Policji, zastępcy komendanta Policji, szefa logistyki, dowódcy i zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji, dowódcy i zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcy i zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, szefa sztabu, kierownika ośrodka szkolenia Policji, zastępcy kierownika ośrodka szkolenia Policji. Nazwie tej przyporządkowuje się liczbę rzymską „I”;

5) na karcie formularza etatu w tabeli ORGANIZACJA, w części „Stan liczbowy” wpisuje się liczbę stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych etatowych oddzielając je znakiem „/”;

6) na karcie formularza etatu w tabeli STAN ETATOWY, w części „Stan liczbowy” przy rubrykach „Razem” i „Ogółem” wpisuje się łączną liczbę etatów;

7) w etacie KGP wyodrębnia się „Kierownictwo” oraz części będące etatami komórek;

8) w etacie komórki wyodrębnia się część o nazwie „Kierownictwo” w odniesieniu do stanowisk: dyrektora biura, zastępcy dyrektora biura oraz równorzędnych, której przyporządkowuje się liczbę rzymską „I”;

9) na karcie formularza etatu STAN LICZBOWY WG STANOWISK, pomiędzy wpisami dotyczącymi poszczególnych komórek należy pozostawić co najmniej pięć wolnych wierszy, przeznaczonych na dokonywanie zmian etatowych;

10) komórki niższego szczebla należy zapisać, każdą z osobna;

11) czynności, o których mowa w ppkt 9 i 10 nie wykonuje się przy sporządzaniu etatu oddziału prewencji Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji w odniesieniu do pododdziałów policyjnych;

12) komórkę oznacza się w następujący sposób:

a) komórce podlegającej kierownikowi jednostki Policji przyporządkowuje się kolejną liczbę rzymską, z wyjątkiem liczby „I”,

b) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą rzymską, przyporządkowuje się liczbę arabską,

c) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą arabską, przyporządkowuje się literę;

13) numeracja komórek oraz wyodrębnionej części o nazwie „Kierownictwo” oznaczonych liczbami rzymskimi jest tożsama z ich liczbami porządkowymi w tabeli ORGANIZACJA;

14) stanowisko policyjne, utworzone na podstawie przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą, w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji, oznacza się przez dopisanie do nazwy tego stanowiska wyrazu „(porozumienie)”;

15) stanowiska etatowe wpisuje się zachowując hierarchię grup uposażenia oraz następującą kolejność:

a) stanowiska policyjne,

b) stanowiska pracownicze etatowe;

16) stanowiska policyjne od pracowniczych należy oddzielić trzema wolnymi wierszami;

17) w etacie komisariatu Policji, w którym występują stanowiska nie przyporządkowane do komórek należy – do celów ewidencyjnych – wpisać je w tabeli ORGANIZACJA jako „stanowiska pozostałe” – bez oznaczania liczbą porządkową, podając łączną liczbę stanowisk;

18) zmianę w etacie jednostki Policji, wynikającą z rozkazu organizacyjnego, wpisuje się pismem maszynowym lub ręcznym, bez konieczności zachowania wymagań określonych w ppkt 15 i 16.

 

 

* Przez § 1 pkt 14 lit. b zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23), które weszło w życie z dniem 15 marca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-05-27
  • Data wejścia w życie: 2002-05-27
  • Data obowiązywania: 2002-07-12
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA